Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Vehkolammen louhinta-alueen maa-aines- ja ympäristölupaa koskevasta valituksesta, Pertunmaa

MliDno-2017-1976

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henna Halinen, ympäristötarkastaja, henna.halinen@mikkeli.fi
Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

*********on jättänyt 7.8.2017 ympäristölautakunnalle maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen ja 30.1.2018 ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen Pertunmaan kunnan Kuhajärven kylän tilalle Koskionranta 588-405-1-215.

Kyseessä on alue, jolle haetaan lupaa rakennus- ja korukiven louhintaan ja louhinnasta syntyvän sivukiven läjitykseen. Louhosalue on jaettu kahteen osaan, joista osa-alueella 1 on ollut aiemmin Pertunmaan kunnan vuonna 1994 myöntämä maa-aineslupa rakennus- ja korukiven louhintaan. Osa-alueella 2 ei ole aiemmin ollut toimintaa. Hakemukseen sisältyy sivukiven läjitys samalla tilalla sijaitsevalle Hiekkakankaan soranottoalueelle.

Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan 256 000 m3ktr:n määrän ottamiseen kymmenen vuoden aikana. Louhittavan alueen pinta-ala on 1,6 ha. Sivukiven läjitykseen varattu alue on yhteensä 2,0 ha.

Lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (7.4.2016 § 31) ja ympäristönsuojelun maksutaksan (3.3.2016 § 20) mukaisesti yhteensä 4 744 €.

Maa-aineslupapäätös viedään valtakunnalliseen ns. Notto-rekisteriin.

Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus maa-aines- ja ympäristöluvaksi on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää *********päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan Pertunmaan kunnan Kuhajärven kylän tilalle Koskionranta 588-405-1-215.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaasan hallinto-oikeus pyytää Mikkelin seudun ympäristölautakunnalta lausuntoa ympäristölautakunnan 17.10.2018 (§ 95) Vehkolammen louhinta-alueelle myöntämän maa-aines- ja ympäristöluvan johdosta tehdystä valituksesta. Yhdistetty maa-aines- ja ympäristölupa myönnettiin Pertunmaan kunnan Kuhajärven kylässä sijaitsevalle tilalle Koskionranta (588-405-1-215). Alueelle on haettu lupaa rakennus- ja korukiven louhintaan ja louhinnasta syntyvän sivukiven läjitykseen. Ottoalue sijaitsee haja-asutusalueella Pertunmaan kunnan itäosassa lähellä Mäntyharjun kunnan rajaa. Alueella on voimassa Pertunmaan kunnan ranta- ja kyläosayleiskaava, jonka mukaan osa ottoalueesta sijoittuu maa-ja metsätalousvaikutteiselle alueelle, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Vehkolammen rantasuo on merkitty ranta- ja kyläosayleiskaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi alueeksi (luo). Sivukivi on tarkoitus sijoittaa viereiselle Hiekkakankaan soranottoalueelle, joka on merkitty Etelä-Savon maakuntakaavassa maa-ainesten ottoalueeksi (EO 10.315). Louhittavan alueen pinta-ala on 1,6 ha ja sivukiven läjitykseen on varattu 2 ha. Suunnitelman mukaan alueelta on tarkoitus ottaa 10 vuoden aikana noin 256 000 m3k kallioaineksia. Louhoksen lähimmät häiriintyvät kohteet sijoittuvat louhosalueen eteläpuolelle Ylä-Räävelin rannalle. Lähin vapaa-ajankiinteistö sijaitsee ottoalueen eteläpuolella noin 500 metrin etäisyydellä louhosalueesta 1 ja noin 400 metrin etäisyydellä louhosalueesta 2.

Maa-aines- ja ympäristöluvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksessa vaaditaan, että lupaa ei tule myöntää sillä toiminnalla on olennaista uhkaa alueen erityiselle luonnolle, vesistölle, pohjavedelle ja ennen kaikkea lähialueen runsaalle vapaa-ajan asutukselle Ylä-Räävelin lähirannoilla ja voimakkaan melusaasteen johdosta kauempaakin asuville. Lisäksi valituksen laatijat vaativat, että asia on palautettava luvan myöntäjälle uuden laillisen kuulemismenettelyn toteuttamiseksi ja annettava kaikille niille, joita asia saattaa koskea, riittävä mahdollisuus tulla kuulluksi. Valituksen ovat allekirjoittaneet 20 henkilöä. Lisäksi valitukseen ovat yhtyneet sähköpostilla lähetetyllä viestillä 14 henkilöä, joilta Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt sähköisen allekirjoituksen. Perusteluna esitetään että meluhaittoja ei ole riittävästi huomioitu koska louhosalue sijaitsee muuta ympäristöä ylempänä ja melu leviää tehokkaasti järveä pitkin. Lisäksi perusteluna valitukselle esitetään pöly- ja tärinähaittoja sekä vaaraa pohjavedelle koska louhostoiminta on tarkoitus ulottaa 12 metriä pohjaveden pinnan alapuolelle. Lisäksi valituksessa vedotaan ottoalueen välittömässä läheisyydessä oleviin luontoarvoihin ja sivukivestä muodostuvaan kaivannaisjätteen jätealueeseen, josta epäillään syntyvän päästöjä Ylä-Rääveli -järveen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Hakemuksen liitteeksi on tehty meluselvitys, jossa on havainnollistettu melun leviämistä toiminnan eri vaiheissa. Toiminnan meluvaikutuksia lupaa myönnettäessä on arvioitu meluselvityksen perusteella. Lisäksi lupamääräyksiin on liitetty laaja toiminta-aikarajoitus kesän ajaksi (15.5.-31.8.), jolla vähennetään vapaa-ajanasutukselle koituvaa haittaa. Samalla turvataan myös kaakkurin pesimärauha. Suojaetäisyyden lähimpiin häiriintyviin kohteisiin on arvioitu olevan riittävä (yli 300 m). Ottoalueelta on teetetty luontoselvitys, jonka mukaan ottoalueella ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka olisivat luvan myöntämisen esteenä. Ottoalueen ulkopuolella ottoalueen välittömässä läheisyydessä on useita luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita, joiden osalta on pyydetty Etelä-Savon Ely-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntijoiden lausunto toiminnan vaikutuksista luonnon monimuotoisuudelle. Lupaan on liitetty lupamääräyksiä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.Hakemuksesta on kuulutettu julkipano.fi -sivulla sekä Mikkelin ja Pertunmaan kunnan ilmoitustauluilla. Lähikiinteistöjen haltijoille on lähetetty tieto lupahakemuksen vireilletulosta myös kirjeellä (yht. 43 kpl). Hakija on laittanut vireille maa-ainesluvan ja ympäristöluvan eri aikaan, jolloin myös kuulemisia tehtiin kahdessa eri vaiheessa.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta katsoo, että luvan myöntämisen edellytykset ovat täyttyneet ja niillä, joita asia koskee, on ollut riittävät mahdollisuudet tulla kuulluksi lupahakemusta käsiteltäessä.Louhosalueen sijoittamiseen Pertunmaan ranta- ja kyläosayleiskaavassa MY-alueeksi merkitylle alueelle ja muodostuvan kaivannaisjätteen jätealueen vaikutukseen luvan käsittelyssä liittyy tulkinnanvaraisuutta, jonka ei kuitenkaan ole katsottu olevan luvan myöntämisen esteenä (YSL 32 §).  

Lausunnon mukana lähetetään maa-aines- ja ympäristölupalupapäätöksen perusteena olevat alkuperäiset asiakirjat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vaasan hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.