Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmää koskevan määräyksen antaminen, RN:o 213-424-1-124

MliDno-2018-1760

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Lintunen, ympäristötarkastaja, jouni.lintunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristötarkastaja tarkasti kiinteistön RN:o 213-424-1-124 jätevesijärjestelmän purkupaikan valituksen vuoksi 16.06.2017 ja totesi, että kiinteistölle asennettu pienpuhdistamo ei toimi tarkoitetulla tavalla. Kiinteistönomistajia kehotettiin huoltamaan puhdistamo ja toimittamaan huollosta dokumentit. Kun näitä dokumentteja ei toimitettu, ympäristötarkastaja selvitti rakennusvalvonnalta, että kiinteistön jätevesijärjestelmällä ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaa. Kiinteistön jätevesijärjestelmä on ilmeisesti saneerattu jossakin vaiheessa ja sille olisi tullut hakea toimenpidelupa. Kangasniemen rakennustarkastajan kanssa on sovittu, että koska ympäristönsuojeluviranomaisella on ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan asian käsittely kesken, edetään laittoman tilan oikaisussa siten, että ympäristönsuojeluviranomainen kehottaa kiinteistönomistajia hakemaan lupaa jätevesijärjestelmälle. Tämän lupaprosessin yhteydessä kiinteistönomistajat selvittävät jätevesijärjestelmän toimivuuden, mikäli hakevat lupaa olemassa olevalle järjestelmälle. Ympäristötarkastaja kehotti kiinteistönomistajia hakemaan edellä mainittua lupaa 31.5.2018 mennessä, mutta kiinteistönomistajat eivät noudattaneet kehotusta.

Asian viemisestä lautakunnan määrättäväksi ja uhkasakon asettamisesta on kuultu kiinteistönmistajia, mutta he eivät ole antaneet omaa vastinettaan. Toisen kiinteistönomistajan sukulainen on toimittanut ympäristötarkastajalle kuitteja pienpuhdistamon huollosta. Kuitit, ympäristötarkastajan muistiot ja kuulemiskirje ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jouni Lintunen, ympäristötarkastaja, jouni.lintunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa edellisen kerran 6.9.2018 ja määräsi tuolloin kiinteistönomistajat hakemaan lupaa kiinteistön jätevesijärjestelmälle määräaikaan mennessä. Päätöstä ei kuitenkaan voitu antaa tiedoksi asianosaisille, sillä he eivät noutaneet saantitodistuksella lähetettyä kirjettä. Päätös yritettiin toimittaa haastetiedoksiantona, mutta Mikkelin kärjäjäoikeudelle luovutettua päätöstä ei jostakin syystä toimitettu Pieksämäen haastemiehille, jotka hoitavat Kangasniemen alueen haastetiedoksiannot. Päätöksen määräaika oli ilmoitettu kiinteänä päivämääränä, joten samaa päätöstä ei voi toimittaa asianosaisille myöhemmin. Tästä syystä lautakunnan aikaisemmin tekemä päätös tulee kumota ja tehdä asiasta uusi päätös. Määräyksen tehosteeksi asetettu uhkasakko on muutettu juoksevaksi, koska sen katsotaan soveltuvan tähän tilanteeseen kiinteää uhkasakkoa paremmin.

Asianosaisia on kuultu ennen päätöksentekoa ja he eivät ole antaneet vastinettaan asiasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta määrää kiinteistön RN:o 213-424-1-124 omistajat hakemaan kiinteistöllä olevalle asuinrakennuksen jätevesijärjestelmälle maankäyttö- ja rakennuslain mukaista toimenpidelupaa kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

Määräyksen tehosteeksi asetetaan juokseva uhkasakko, jonka peruserä on suuruudeltaan 400 euroa ja lisäerät 100 euroa jokaiselta täydeltä kuukaudelta. Uhkasakko tuomitaan erillisellä päätöksellä maksettavaksi, jos määräystä ei noudateta. Viranomainen voi tuomita juoksevan uhkasakon maksettavaksi useita kertoja aina niin kauan, kuin määräystä noudatetaan. Kiinteistönomistajat ovat määräyksen toteuttamisesta ja uhkasakon maksamisesta yhteisesti vastuussa.

Velvoitettujen on kiinteistön tai sen käyttöoikeuden luovuttaessaan ilmoitettava luovutuksensaajalle, minkälainen päävelvoite ja uhka sitä koskee. Ilmoitus on tehtävä luovutuskirjaan otetuin maininnoin tai muuten todisteellisesti. Velvoitettujen on lisäksi ilmoitettava uhan asettaneelle viranomaiselle luovutuksensaajan nimi ja osoite.

Päätöksen perusteluna on se, että kiinteistön jätevesijärjestelmältä puuttuu MRL:n mukainen lupa ja jätevesijärjestelmän on todettu aiheuttavan ympäristön pilaantumisen vaaraa, jonka takia ympäristönsuojeluviranomainen katsoo tarpelliseksi määrätä kiinteistönomistajat hakemaan lupaa jätevesijärjestelmälle. Jätevesijärjestelmän toimivuus selvitetään ja sen soveltuvuus kiinteistölle ratkaistaan kunnan rakennusvalvonnan toimenpidelupaprosessissa.

Sovelletut oikeusohjeet: ympäristönsuojelulaki 155 §, 175 §, 184 §, uhkasakkolaki 6 §, 9 §, 22 §

Mikkelin seudun ympäristölautakunta kumoaa samasta asiasta 6.9.2018 tekemänsä päätöksen § 83.

Päätös

Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että ympäristölautakunta velvoittaa ympäristöpalvelut kohdistamaan aktiivisia ohjaus- ja neuvontatoimia kiinteistönomistajille.

Tiedoksi

Kiinteistönomistajat 2 kpl, Kangasniemen rakennustarkastaja ja kiinnityksistä pidettävä rekisteri

Muutoksenhaku

VALITUSVIRANOMAINEN
Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asiankäsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS on:
- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- alueellisella ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämä nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET
Valituskirjelmään on liitettävä:
- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

VALTUUTUS
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Vaasan hallinto-oikeuden
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
puhelin 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet