Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Strategiset hankkeet 2020/Mikkelin pitäjän aluejohtokunta (lisäpykälä)

MliDno-2019-1541

Kuvaus

Kokousta alustavassa keskustelussa tuli esille Geopark Saimaa - opasteiden tarpeellisuus Porrassalmen taistelun muistomerkin läheisyydessä. Keskusteltiin lisäksi kyläkävelyistä Porrassalmen, Kyyhkylän ja Moision alueella. Tällä tavoitellaan sitä, että opasteilla saadaan nostettua alueen geologista historiaa keskiöön. Strateginen hanke käsittelee opastuksen kehittämistä sekä mahdollisesti geologiluentoa alueen historiasta. Kirjoitetaan lyhyt historiikki kertomaan tapahtumista. Pohditaan myös erillisen verkkosivun mahdollisuutta. Strategisen hankkeen alueena on Kyyhkylän kartanon, Porrassalmen taistelun muistomerkin, Moision kalmiston ja Tuukkalan alueet, joilla kaikilla on mielenkiintoinen historia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi Mikkelin pitäjän aluejohtokunta valtuutti aluejohtokunnan puheenjohtajan viemään tämä ja mahdolliset muut strategiset hankkeet aluejohtokuntien puheenjohtajien tapaamiseen, jossa hankerahoituksista päätetään.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00