Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Asilan Erä ry:n kohdeavustushakemus

MliDno-2018-284

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Asilan Erä ry on jättänyt Mikkelin pitäjän aluejohtokunnalle kohdeavustushakemuksen. Avustusta haetaan 860 euroa kyläläisten kokoontumispaikan, eli erämajan, kulujen kattamiseen. Kuluja ovat sähkölaskut, kiinteistöverot, jätehuoltomaksut, lumenauraus ja vakuutukset. Rahallisista kuluista haetaan avustusta 50 prosentin edestä (860 euroa), Asilan Erä ry vastaa lopuista 50 prosentista kuluja. Asilan Erä ry toteuttaa kiinteistön ylläpitoa osittain talkootöinä. Hakemus jaetaan oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teija Räihä, teija.raiha@esedu.fi

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta myöntää Asilan Erä ry:lle 860 euron kohdeavustuksen toteutuneiden kustannusten mukaan kyläläisten kokoontumispaikkana toimivan erämajan kulujen kattamiseen. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan. 

Päätös

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta ei myönnä Asilan Erä ry:lle kohdevustusta erämajan kulujen kattamiseen. Aluejohtokunta voi myöntää kohdeavustuksia, jotka kohdistuvat alueen kehittämishankkeisiin ja asukkaita aktivoivaan, palvelevaan ja kulttuuria vaalivaan toimintaan. Kohdeavustuksia myönnetään mikkeliläisille yhdistyksille lähinnä kertaluontoisten hankkeiden toteuttamiseen, jotka eivä kuulu Mikkelin kaupungin muiden avustusten piiriin. Asilan Erä ry:n hakema kohdeavustus ei vastaa aluejohtokuntien avustusperiaatteita. 

Tiedoksi

Asilan Erä ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16