Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta, kokous 14.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Hallintosääntö § 29:

Kaupungin viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvita ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.

Lautakunta päätti 27.2.2013 § 8, ettei seuraavassa mainittuja asiaryhmiä koskevia päätöksiä tarvitse ilmoittaa lautakunnalle:
* KVTES:n mukaiset ehdottomat virkavapaudet ja työlomat,
* vuosilomat ja mahdolliset lomarahavapaat,
* sijaisten ottaminen alle 6 kuukauden määräajaksi,
* kulutustavarahankinnoista sekä alle 15 000 euron irtaimistohankinnoista päättäminen,
* maksujen määräämistä koskevat asiat,
* koulutusta ja virkamatkoja koskevat päätökset,
* alle 12 kuukauden palkattomat virkavapaudet.

Johtava ylilääkäri
§103 Riitta Karpin valinta terveyskeskuslääkärin virkaan , 18.11.2016
§104 Mari Tuhkalaisen valinta terveyskeskuslääkärin virkaan , 18.11.2016
§110 Jatkoa Annika Havukaisen palkaamiseen terveyskeskuslääkärin tehtäviin määräjalale 1.12.2016 - 30.4.2017, 28.11.2016
§112 Irtisanoutuminen terveyskeskuslääkärin virasta, Lysenko Oksana, 02.12.2016
§114 Irtisanoutuminen terveyskeskuslääkärin virasta, Kangas-Patrikainen Katja, 02.12.2016

Perhepalveluiden johtaja
§87 Tirranen Emilia, maahanmuuttajatyön määräaikainen ohjaajan virka ajalle 1.1.-31.12.2017, 15.11.2016
§88 Puikkonen Hanna, maahanmuuttajatyön määräaikainen ohjaajan virka ajalle 1.1.-31.12.2017, 15.11.2016
§89 Seppänen Esa, maahanmuuttajatyön määräaikainen ohjaajan virka ajalle 1.1.-31.12.2017, 15.11.2016
§90 Repo Mari-Elisa, maahanmuuttajatyön määräaikainen ohjaajan virka ajalle 1.1.-31.12.2017, 15.11.2016
§93 Reponen Ilona, valinta määräaikaiseksi ohjaajaksi (9257) ajalle 22.10.2016-11.5.2017, 20.11.2016
§94 Myllymäki Anna-Kaisa, valinta Ohjaava Olkkari -hankkeen määräaikaiseksi projektityöntekijäksi ajalle 28.11.2016-31.5.2017, 23.11.2016
§95 Selin Taneli, valinta ohjaajan (8124) sijaiseksi ajalle 28.11.2016-12.9.2017, 23.11.2016
§96 Juusela Ida, irtisanoutuminen sosiaalityöntekijän virasta (764), 25.11.2016

Vammais- ja vanhuspalveluiden johtaja
§65 Palvelussuhteen päättyminen, Tuokko Raili, 30.11.2016
§67 Irtisanoutuminen sairaanhoitajan toimesta, Kainulainen Satu, 02.12.2016

Vanhuspalveluvastaava/Hirvensalmi
§9 Palvelussuhteen päättyminen, Ruhanen Liisa, 30.11.2016

Vanhuspalveluvastaava/Ristiina
§10 Valinta lähihoitajan toimeen, Hämäläinen Mari, 15.11.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Talo, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja, timo.talo@mikkeli.fi

Koska sosiaali- ja terveysjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjassa sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan puheenjohtaja ehdottaa, ettei lautakunta käytä kuntalain § 51 mukaista otto-oikeutta em. viranomaisen tekemään päätökseen.

Päätös

Hyväksyttiin.