Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta, kokous 14.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Oikaisuvaatimus perhepalveluiden johtajan rekrytointipäätökseen 31.10.2016 § 86 (lisäpykälä)

MliDno-2016-84

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

NN on vaatinut perhepalveluiden johtaja Johanna Will Oravan päätöstä 31.10.2016 § 86 kumottavaksi. Päätös koskee Sarita Virtasen valitsemista sosiaalityöntekijän virkaan. Virkaa hakeneista kahdeksasta henkilöstä kuudella oli kelpoisuus haettavaan virkaan.  Kelpoisuuden omaavista hakijoista haastateltiin viisi henkilöä. NN:n haastattelua ei ole katsottu perustelluksi, koska työnantaja on irtisanonut hänen virkasuhteensa viranhaltijasta johtuneella irtisanomisperusteella.

Haastatteluita oli suorittamassa perhepalveluiden johtaja Johanna Will-Orava ja johtava sosiaalityöntekijä Niina Haapiainen. Haastattelun toteuttajat olivat samaa mieltä virkaan valittavasta henkilöstä.

Perustuslain 125 §:n 2 momentin yleiset nimitysperusteet on otettu huomioon hakijoiden välillä tehdyssä ansiovertailussa. Perustuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 1/1998 vp) perustelujen mukaan perustuslain nimitysperusteista taito tarkoittaa koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja, kyky viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin ja koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset tehtävät.

Kaikilla haastelluilla on ollut pitkä työkokemus. Virtanen on katsottu hakijoiden joukosta parhaiten soveltuvaksi kyseiseen tehtävään kokonaisarvioinnin perusteella. Valintaperusteita on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa ansiovertailussa. Valintaprosessi täyttää lainsäädännössä virkavalinnalle asetetut vaatimukset.

Kaikki valintaprosessiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Talo, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja, timo.talo@mikkeli.fi

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

NN