Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta, kokous 12.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Hallintosääntö § 29:

Kaupungin viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvita ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.

Lautakunta päätti 27.2.2013 § 8, ettei seuraavassa mainittuja asiaryhmiä koskevia päätöksiä tarvitse ilmoittaa lautakunnalle:
* KVTES:n mukaiset ehdottomat virkavapaudet ja työlomat,
* vuosilomat ja mahdolliset lomarahavapaat,
* sijaisten ottaminen alle 6 kuukauden määräajaksi,
* kulutustavarahankinnoista sekä alle 15 000 euron irtaimistohankinnoista päättäminen,
* maksujen määräämistä koskevat asiat,
* koulutusta ja virkamatkoja koskevat päätökset,
* alle 12 kuukauden palkattomat virkavapaudet.

Johtava ylilääkäri
§2 Lääkinnällisen kuntoutuksen lymfaterapiapalveluiden ostaminen ajalle 2.9.2016 - 30.6.2017, 09.09.2016
§76 Olli Laineen palkkaaaminen erikoistuvan lääkärin tehtävään määräajalle 3.10.2016 - 1.10.2017, 20.09.2016

Perhepalveluiden johtaja
§77 Rissanen Jouni, irtisanoutuminen ohjaajan (9255) tehtävästä, 22.09.2016
§78 Lehtiniemi Sanna, perhetyön ohjaajan (6380) sijaisuus ajalle 6.10.-31.12.2016, 22.09.2016

Terveyspalveluiden johtaja
§48 Riitta Kiljusen irtisanoutuminen 1.12.2016 alkaen, 30.09.2016

Vammais- ja vanhuspalveluiden johtaja
§35 Irtisanoutuminen lähihoitajan toimesta, Peltonen Tuure, 05.09.2016
§37 Palvelussuhde 12.9.2016 alkaen toistaiseksi, Nuopponen Aila, 27.09.2016

Vanhuspalveluvastaava/Ristiina
§9 Irtisanoutuminen lähihoitajan toimesta, Lavikka Sinikka, 27.09.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Talo, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja, timo.talo@mikkeli.fi

Koska sosiaali- ja terveysjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjassa sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan puheenjohtaja ehdottaa, ettei lautakunta käytä kuntalain § 51 mukaista otto-oikeutta em. viranomaisen tekemään päätökseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.