Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta, kokous 12.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Tehostetun palveluasumisen puitesopimusten hinnankorotusesitykset 2017

MliDno-2016-1467

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Vanhusten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja vaikeavammaisten tehostetun palveluasumisen sekä kehitysvammaisten autetun asumisen voimassa olevien puitesopimusten nykyiset hinnat ovat voimassa vuoden 2016 loppuun. Sopimuksen mukaan sopimushintoja voidaan tarkistaa osapuolten kirjallisesta aloitteesta kalenterivuosittain.  Hintojen muutokset tulevat voimaan aikaisintaan 1.1.2017.

Hoitopäivähinnat ovat muodostuneet asiakaskohtaisesti palveluohjauksellisessa prosessissa minikilpailutuksen perusteella.

Ostopalvelusopimuksessa hinnan tarkistuksen perusteena on palveluntuottajan tai palvelunostajan osoittama yksikön kustannustekijöiden muutos, jonka vaikutus palvelun kokonaishintaa on -/+ 2 %. Lisäksi palvelunostaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä hinnankorotusesitys.

Hintojen tarkistus vuodelle 2017 tarkoittaa, että ostopalvelumäärärahan tarve palvelutalojen  nykyisellä asiakasmäärällä  kasvaa  vuonna  2017  vanhusten palveluissa noin  145 000  euroa, mielenterveyspalveluissa  noin  10 000  euroa, vaikeavammaisten palveluissa noin   15 000 euroa ja kehitysvammaisten palveluissa noin  10 000 €.  Päihdepalveluihin ei ole tullut hinnankorotusesityksiä.

Hinnantarkistusesitykset:

Vanhusten tehostettu palveluasuminen

korotusesitys -%

Attendo Lavilanhovi

1,89 %

Suomen Ikihyvä Oy (Ristiina ja Haukivuori)

2,00 %

Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakotisäätiö

6,00 %

Kyyhkylä Oy

0,96 %

Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry / Pietarinpirtti

2,00 %

Esperi Care Oy

0,76 %

Seuraavat palveluntuottajat eivät ole esittäneet hinnankorotuksia: Kirkkopalvelut ry,  HoivaHovi Oy, Vetrea Terveys Oy, Sateenkaari ry Pappilanpuisto

Vaikeavammaisten tehostettu palveluasuminen

korotusesitys -%

Suomen IkihyväOy/Kuntoutuskoti Ristiina

2,00 %

Invalidiliiton Asumispalvelut / Validia Asuminen

0,51 %

Seuraavat palveluntuottajat eivät ole esittäneet hinnankorotuksia : Attendo Saaristo, Jyränkölän Setlementti ry, Hoivakymppi Oy, Kuntoutus-, koulutus- ja asuntosäätiö, Nuorten Ystävät-Palvelut Oy, Suomen MS-liitto ry, Kiteen Kanervikkola-Koti Oy

 

Kehitysvammaisten tehostettu palveluasuminen

korotusesitys -%

Attendo Savon Koti Oy (tehostettu palveluasuminen)

 2,17 %

Suomen Ikihyvä Oy /Kuntoutuskoti Ristiina

 2,00 %

Esperi Care Oy

0,76 %

Seuraavat palveluntuottajat eivät ole esittäneet hinnankorotuksia: Jyränkölän Setelementti ry, Attendo Pirtinkaari , Attendo Noljakka, Attendo Vilja, Hoivakymppi Oy, Savon vammaisasuntosäätiö, Kuntoutus-, koulutus- ja asuntosäätiö, Perhe- ja palvelukodit Suomalainen Oy, Nuorten Ystävät-Palvelut Oy,

Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen

korotusesitys -%

Mainio Vire Oy/ Ykköskoti Kuopio, Ykköskoti Tiltu

1,50 %

Esperi Care Oy

0,76 %

Seuraavat palveluntuottajat eivät ole esittäneet hinnankorotuksia:Jyränkölän Setlementti ry, Matti ja Liisa Koti Oy, Attendo Hoitokoti Eerika Oy, Attendo Siilinhelmi Oy, Attendo Luotolahden kuntoutus Oy, Attendo Kotiplus Oy, Aholan tila Oy, Mehiläinen Oy, Keski-Savon Hoivakehitys Oy, Hoivakymppi Oy, Itä-Suomen A-klinikkasäätiö, Kuntoutus-, koulutus- ja asuntosäätiö, Wilmanhelmi Oy.

Päihdekuntoutujien tehostettu palveluasuminen

Palveluntuottajat eivät ole esittäneet hinnankorotuksia .

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta hyväksyy

 • Vanhusten tehostetun palveluasumisen hinnankorotukset 1.1.2017 alkaen
  -  esitetyn mukaisena seuraaville palveluntarjoajille:  Attendo Lavilanhovi, Esperi Care Oy,   Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry/Pietarinpirtti, Kyyhkylä Oy, Suomen Ikihyvä Oy
  - Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakoti-säätiön  hintoja korotetaan 2 %
 • Vaikeavammaisten tehostetun palveluasumisen hinnankorotukset 1.1.2017 alkaen esitetyn mukaisena seuraaville palveluntarjoajille: Suomen IkihyväOy/Kuntoutuskoti Ristiina, Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia Asuminen
 • Kehitysvammaisten autetun asumisen hinnankorotukset 1.1.2017 alkaen
  - esitetyn mukaisena seuraaville palveluntarjoajille: Esperi Care Oy, Suomen Ikihyvä Oy/Kuntoutuskoti Ristiina
  - Attendo Savon Koti Oy hintoja korotetaan 2 %
 • Mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen hinnankorotukset 1.1.2016 alkaen esitetyn mukaisena seuraaville palveluntarjoajille: Mainio Vire Oy/Ykköskoti Kuopio ja Esperi Care Oy

Päätös

Keskustelun kuluessa sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösesitysta siten, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Niina Helminen, palvelupäällikkö, Niina.Helminen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2017 hyväksyttävää kustannustason muutoksen määrää on arvioitu uudelleen yhteistyössä Essote ky:n kanssa. Yleisesti asumispalvelujen kustannusrakenne on hyvin työvoimavaltaista ja voidaan arvioida, että palvelujen tuottamiskustannuksista keskimäärin noin 60-70 % muodostuu henkilöstökustannuksista. Vuodelle 2017 kilpailukykysopimuksen mukaan ei ole tulossa palkankorotuksia, vaan kilpailukykysopimuksen mukaan palkkataso pysyy samana . Työajan pidentäminen 1.2.2017 alkaen lisää keskimäärin tuottavuutta 1,3 %. Näin ollen voidaan todeta, että henkilöstökustannuksiin ei sisälly vuodelle 2017 yleisiä korotuspaineita. Kiinteistön ylläpitoon vaikuttavien kustannustekijöiden mahdolliset nousut eivät vaikuta merkittävästi palvelujen hinnoitteluun, vaan lähinnä asiakkaan suoraan maksaman vuokran määräytymisperusteisiin.

Kuitenkin palvelujen tuottamiseen liittyen voidaan todeta olevan muihin kustannustekijöihin liittyen kuitenkin tuotantokustannusten nousua. Vuoden 2017 kustannuskehitys huomioiden kohtuullisena maksimikustannustason nousuna voidaan pitää 0,5 %:a.

Ostopalvelusopimuksen mukaan kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä hinnantarkistusesitys sopimuskauden aikana, mikäli se ei ole perusteltu eikä perustu todellisiin kustannuksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Talo, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja, timo.talo@mikkeli.fi

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta päättää käyttää oikeuttaan olla hyväksymättä esitetyt hinnankorotusesitykset sellaisenaan. Vuodelle 2017 hyväksytään hinnankorotuksia esittäneiden palvelutuottajien osalta 0,5 %:n kustannusnousu. Vuodelle 2017 kustannusten nousua hillitsee merkittävästi kilpailukykysopimuksen hyväksyminen.  

Päätös

Hyväksyttiin. Lautakunta merkitsi tiedokseen, että Esperi Care on toimittanut 10.10.2017 mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtajalle osoitetun hinnankorotusilmoituksen 1,15 %. Ilmoitus on muutoin sisällöltään samansisältöinen kuin 27.6.2016. Lautakunta jättää korotusesityksen huomioimatta.

Tiedoksi

Palveluntuottajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli
Sähköpostiosoite: sote@mikkeli.fi
Faksinumero: 015 194 4005
Puhelinnumero: 044 794 4001 / 044 794 4221
Kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Käsitellyt asiat