Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toiminnan ja talouden seuranta 1.1.-31.10.2019

MliDno-2019-1152

Valmistelija

  • Teresa Gestranius, opintoasiainvastaava, teresa.gestranius@otavanopisto.fi

Kuvaus

Talousarvion 2019 mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 10/2019 seurannan yhteydessä. 

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviassa opiskelijamäärien positiivinen kehitys on mahdollistanut suunniteltua paremman talouden toteuman. Suunniteltua parempi toteuma johtuu myös osin siitä, että talousarviovuoden alkupuolella on varauduttu riskeihin, jotka eivät nyt toteudu.

Tämän vuoden lopullisesta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksesta OKM  on päättänyt seuraavasti “Mikkelin kaupungin Otavia-liikelaitoksen Otavan Opiston Nettilukion valtionosuusrahoitus tarkistetaan ensi vuodenvaihteessa tehtävässä tarkistuspäätöksessä Nettilukion vuoden 2019 todellisen opiskelijamäärän mukaisesti, ja todelliseen opiskelijamäärään perustuva rahoitus maksetaan Mikkelin kaupungille valtionosuuksien maksamisen yhteydessä vuoden 2020 helmikuun loppuun mennessä.

Opetus- ja Kulttuuriministeriön kanssa ollut erimielisyys lukiokoulutuksen valtionapuun liittyen on saatu ratkaistua vuodesta 2019 eteenpäin tavalla, joka mahdollistaa lukiokoulutuksen palvelujen tuottamisen valtionosuusrahoituksella tulevaisuudessa. Aikaisempien vuosien osalta valtionosuuksiin lopullisesta määräytymisestä keskustellaan vielä OKM:n kanssa.

Tulevia vuosia koskevan ratkaisun seurauksena lukiokoulutuksen rahoituksesta saatu varmuus mahdollistaa koko liikelaitoksen toiminnan kehittämisen tulevaisuusorientoituneesti.

Olemme osallistuneet Kuntaliiton KOPA-hankkeen esiselvitystyöhön, jonka tarkoituksena on tuoda esille ratkaisuja, jotka huomioivat väestönkehityksen ja lainsäädännön mahdollisuudet koulutuksen järjestämiseen. Otavian osalta on tuotu esille verkkokoulutuksen mahdollisuudet opetuksen monipuolistajana.

Talouden seurannan lukuja liitteenä olevan materiaalin mukaisesti esitetään kokouksessa.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Talous- ja elinvoimapalvelut; Heikki Siira, Tiia Tamlander, Elina Rahikainen, Pirkko Muinonen

Käsitellyt asiat