Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 3.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Kurkisensaaren jv-linjat/vesiosuuskunta Majava (lisäpykälä)

MliDno-2016-2236

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesiosuuskunta Majava on jo parin vuoden ajan valmistellut viemäröintihanketta, jonka yhteydessä Haukivuoren keskustaajaman luoteispuolella sijaitseva Kurkisensaari liitettäisiin järjestetyn jätevesiverkoston piiriin. Aloite viemäröinnin saamiseksi on aikoinaan lähtenyt alueen asutuilta kiinteistöiltä. Alueelle on rakennettu vesijohtoverkosto v. 2003 vesiosuuskunta Majavan toimesta.

Hankkeen yhteydessä rakennetaan noin 19,5 km paineviemäriä pääasiassa jo olevan vesijohdon viereen. Liittyjiksi on tähän mennessä ilmoittautunut 51 kiinteistöä. Osalle liittyjistä kytketään samalla liitos puhdasvesiputkeen. Putkistot ulottuvat ns. Huvilavan luota asemakaava-alueen reunasta Mikkelin kaupungin vesilaitoksen liittymispisteestä aina Kurkisensaaren kärkeen. Lisäksi on tarkoitus rakentaa sivuhaara Vuossaaren pohjoispään kiinteistöille. Toteuttamiskustannusarvio tarjousten avausten jälkeen on 850.000 euroa, johon vesiosuuskunta Majava hakee 25 % avustusta sekä Etelä-Savon Ely-keskukselta että Mikkelin kaupungilta. Liittyjäkohtaiseksi kustannukseksi avustusten huomioimisen jälkeen jäänee noin 7.300 euroa, josta neljännes on suoritettava heti ja lopulle vesiosuuskunta kilpailuttaa lainan rahoituslaitoksilta. Totutun tavan mukaan Mikkelin kaupunkia pyydetään takaamaan vesiosuuskunnan tälle hankkeelle ottama laina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Maaseutu- ja tielautakunta päättää myöntää vesiosuuskunta Majavalle 212.500 euroa vesihuoltoavustusta, kuitenkin enintään 25 % hyväksyttävistä toteuttamiskustannuksista Kurkisensaaren vesi- viemärijohtolinjojen rakentamiseen seuraavin ehdoin:

Töiden aloittamisesta on ilmoitettava avustuksen myöntäjälle. Työ on suoritettava hyväksyttyjä suunnitelmia noudattaen ja käyttäen ammattitaitoista työnjohtoa. Urakoitsija, tämän työnjohtaja ja tilaajan valvoja on hyväksytettävä avustuksen myöntäjällä. Työ on saatettava päätökseen 30.11.2017 mennessä.

Avustus maksetaan enintään neljässä erässä. Viimeinen avustuserä, määrältään yli 10 % kokonaan maksettavasta avustuksesta, maksetaan sen jälkeen kun avustuksen saaja on toimittanut kyseisiä linjoja koskevat tositteet sekä putkistojen tarkepiirustukset sähköisenä ja paperisena aineistona Mikkelin kaupungin tietoimeen.

Mikkelin kaupungin yhdyshenkilönä on yhdyskuntatekniikan insinööri Markku Suomela puh. 044 7094 2560.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vesiosuuskunta Majava/Martti Kääriäinen