Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Maaseutu- ja tielautakunnan käyttösuunnitelma 2016

MliDno-2016-123

Kuvaus

Lautakuntien, johtokuntien ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa ei muuteta enää kaupunginvaltuuston hyväksymiä kokonaistuloja ja kokonaismenoja eikä toimintakatetta. Käyttösuunnitelmassa toimielin ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Käyttösuunnitelma on vahvistettava viimeistään 31.1.2016 mennessä.

Vuonna 2016 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Kaupunginhallituksen kuukausittaisessa raportoinnissa kukin toimialajohtaja selvittää, miten talouden tasapainottamiseksi päätettyjä toimenpiteitä on viety toimialalla eteenpäin.

Käyttösuunnitelman sisältö:

  • Kaupungin strategian mukaisesti kaupunginvaltuustoon nähden on määritelty vaikuttavuusindikaattorit ja niille tavoitteet ja tavoitteiden toteuttamiseksi on tehty strategiset toimenpiteet. Strategisilla toimenpiteillä tähdätään vaikuttavuusindikaattoreiden kehittymiseen, jotta tavoitetaso saavutetaan. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kirjassa on vain kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet esitetään käyttösuunnitelmassa toiminnan ja ohjauksen kannalta tarvittaessa tulosyksiköihin saakka.
  • Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt)
  • Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet
  • Laskujen hyväksyjät ja heille varahenkilöt sekä asiatarkastajat
  • Tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen kannalta tarpeellista

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Maaseutu- ja tielautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, kaupunginhallitus