Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 25.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Sileäniemen yksityistien tekemästä valituksesta

MliDno-2016-60

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Erkki Söderlund on jättänyt Sileäniemen yksityistien puolesta 8.4.2016 maaseutu- ja tielautakunnalle oikaisuvaatimuksen 24.3.2016 laaditusta viranhaltijapäätöksestä (MliDno-2016-60, Sileäniemen yt/kunnan suostumus liikenteenohjauslaitteelle).

Oikaisuvaatimus on esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Maaseutu- ja tielautakunta hylkää Erkki Söderlundin 8.4.2016 tekemän oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista uutta seikkaa, jonka perusteella päätöstä pitäisi muuttaa. Päätöksen perustelut käyvät ilmi viranhaltijapäätöksen asiatekstistä.
 

Päätös

Oikaisuvaatimus hylättiin.

Valmistelija

  • Arto Pulkkinen, maaseutuasiamies, arto.pulkkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sileäniemen yksityistie on toimittanut Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 27.5.2016 saapuneen valituksen, joka koskee Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunnan 26.4.2016 tekemää päätöstä hylätä Sileäniemen tiehoitokunnan tekemä oikaisuvaatimus yhdyskuntatekniikan insinöörin 24.3.2016 tekemään kielteiseen päätökseen nro 5/2016, liitteenä 1.

Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää Mikkelin maaseutu- ja tielautakuntaa antamaan lausuntonsa  6.9.2016 mennessä kaikista valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista sekä toimittamaan kaikki asiassa kertyneet asiakirjat alkuperäisenä tai jäljennöksenä, Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteenä 2.

Asian käsittelyyn lisätään tässä vaiheessa Sileäniemen yksityistien edustajan kanssa mainitussa asiassa käyty sähköpostikirjeenvaihto ajalta 25.11.2015-6.4.2016 liitteessä 2 sekä tietoimitus nro 11/2009/Sileäniemen yksityistie, liitteenä 3.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arto Pulkkinen, maaseutuasiamies

Maaseutu- ja tielautakunta lausuntonaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen asiakohtiin viitaten ilmoittaa seuraavaa:

  1. Valitus on kumottava, koska mainitut päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja koska tiekunnan päätös vuodelta 1987 on tehty tien järjestäytymättönä ollessa, eikä päätös niin ollen sido vuonna 1991 aloittanutta järjestäytynyttä tiekuntaa tai sen osakasta. Järjestäytynyttä Sileäniemen yksityistien tiekuntaa on lisäksi kehotettu useasti käsittelemään pysyvä painorajoitus yleisessä kokouksessaan, mutta tiekunta on halunnut vedota asiassa vuonna 1987 tehtyyn päätökseen.
     
  2. Tiekunnan tien alkuun asetetulle pysyvälle liikennemerkille nro 344; ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa 2 tn lisäkilvellä nro 871: 1.4.-31.12 ei tule myöntää kunnan suostumusta, koska tieosakkaan liikenne on rajoittamaton eikä tiekunta saa estää sitä muutoin kuin tilapäisesti esim. kelirikkoperustein. Mainittu rajoitus estää tien käytön lähes kaikkeen vähänkin raskaampaan liikenteeseen mm. puuston poistoon,tien sorastukseen, jätekuljetukseen jne. osakkaille tarpeellisiin tarkoituksiin.

Perusteiksi maaseutu- ja tielautakunta esittää asiassa jo aiemmin esittämänsä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus