Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 17.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Maaseutu- ja tielautakunnan lausunto Maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista

MliDno-2017-1063

Valmistelija

  • Arto Pulkkinen, maaseutuasiamies, arto.pulkkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

STM on asettamalleen työryhmälle antanut tehtäväksi valmistella uuden lomituspalvelulain ja lomituksen toteutusta koskevan mietinnön maakuntahallintoa varten vuoden 2019 alusta lukien.

Mietintö on valmistunut ja se on lähetetty lausuntokierrokselle. Lausuntoja voivat antaa kaikki halukkaat. Aikaa on seitsemän viikkoa. Lausunnon antajasta riippuen näkökulma voi olla hallinnollinen, lomittajien työsuhteisiin kantaa ottava tai lomituspalveluiden käyttäjänäkökulma.

Uuden lain voimaan tullessa 1.1.2019 Mikkelin kaupunki ei ole enää lomituspalveluiden hallinnoija ja järjestäjä, vaan tehtävät siirtyvät uudelle maakunnalle.

Maaseutu- ja tielautakunnan lausunnossa otetaan kantaa palveluiden toimivuuteen maatilojen, siis asiakkaiden ja elinkeinon kannalta.

Maaseutu- ja tielautakunta esittää lausuntonaan lomituspalveluita koskevasta raportista seuraavaa:

Lomituspalveluiden tärkeänä tehtävänä on mahdollistaa riittävä työstä irrottautuminen ja palautuminen maatilan hoidosta. Maatilojen koon kasvaessa ja teknologian lisääntyessä on yhä tärkeämpää, että yrittäjät voivat saada lomaa, jonka aikana voidaan irrottautua raskaasta työstä.

Tärkeintä on, että palvelut toimivat: tämä tarkoittaa, että järjestelmän on oltava sellainen, että tilalta voidaan lähteä luottavaisina.  (Tilakohtainen loma, kaikki yrittäjät yhtä aikaa lomalla). Esitetty malli asettaa erityisiä vaatimuksia lomittajan ammattitaidolle. Lisääntyneet tekniset vaatimukset tiloilla aiheuttavat ammatillisen ylläpitokoulutuksen tarvetta. Myös uusien lomittajien saanti on haasteellista. Lautakunta pitää hyvänä lisääntyvää lomitusaikaa (vuosiloma 31 vrk) ja tuettu maksullinen lomitus (200 tuntia/ lomaan oikeutettu). Maksujen kohtuullistamista on myös tervehdittävä tyydytyksellä. Yrittäjien valinnanvapauden lisääminen ja uusien lomituspalveluyritysten syntyminen  tulevaisuudessa on myönteinen asia maatiloille.

Tilojen tasapuolinen kohtelu uudessa lomitusjärjestelmässä on tärkeää. Työaikamitoituksen on oltava siten laadittu, että erikokoiset ja eri määrän yrittäjiä omaavat tilat saavat samanlaisen kohtelun.

Hallinnon yksinkertaistamisella parannetaan myös palvelun laatua yrittäjille, koska erilaiset tulkinnat asioista vähenevät. Tarpeellisena nähdään valtakunnallisen, toimivan, tietojärjestelmän luominen. Maakunnallinen itsehallinto ei saa johtaa erilaisiin toimintakulttuureihin eri puolilla maata. Myös yrittäjien kannalta varman ja yksinkertaisen muutoksenhaku- ja  valitusmenettelyn olemassa ololle on tarvetta. Yrittäjän oikeusturva päätöksissä on turvattava.

Yhteenvetona todetaan, että esitetty tulevaisuuden lomituspalveluja koskeva raportti ja lakiehdotus vastaavat toimeksiantoonsa, jossa toimivat palvelut järjestetään monipuolisesti ja kustannustehokkaasti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Maaseutu- ja tielautakunta antaa osaltaan edellä esitetyn mukaisen lausunnon STM:n raportista. Samalla lautakunta antaa lausunnon myös tiedoksi kaupunginhallitukselle, joka voi niin halutessaan antaa oman lausuntonsa raportista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

STM työryhmä, kaupunginhallitus, lomatoimi/Arto Pulkkinen