Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 12.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Talouden seuranta 10/2015, maaseutu- ja tielautakunta (lisäpykälä)

MliDno-2015-730

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Vuonna 2015 hallintokuntien taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta tehdään vähintään kolme kertaa vuodessa. Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan koko kaupungin tasolla keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Maaseutu- ja tielautakunnan osalta on talouspalveluille toimitettu tarvittavat tiedot liitettäväksi koko kaupungin seurantaan.

Käyttötalouden toteutuma ja johdon ennuste tilanteessa 31.3.2015.

TULOS-
LASKELMA (1 000 €)

TA 2015

TOT. 31.3.2015

EROTUS

TOT. %

ENNUSTE

Toiminta-
tuotot

5 959

1 291

4 668

21,6

5 959

Toiminta-
kulut

8 425

1 434

6 991

17,0

8 425

Toiminta-
kate

-2 466

-143

-2 323

5,7

-2 466

 

 

 

 

 

 

 

 

Liitteenä nro 1 maaseutu- ja tielautakunnan seurantaraportti 31.3.2015.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Maaseutu- ja tielautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurannan 3/2015.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumista vähintään kolme kertaa vuodessa. Talouden toteutumisesta tehtiin ensimmäinen raportointi 31.3.2015. Tässä toisessa 7/2015 raportoinnissa kerrotaan myös toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Tämän raportoinnin perusteella voidaan jo arvioida kuluvan vuoden toteutumista, jonka pohjalta viedään talousarvion 2016 valmistelua eteenpäin.Kolmannessa raportoinnissa 31.10.2015 tilanteesta tehdään viimeinen arvio kuluvan vuoden talouden ennusteesta ja siinä raportoinnissa esitetään mahdolliset lisämäärärahat.

Tässä lautakunnalle tehtävässä raportoinnissa 7/2015 on käyty läpi seuraavat asiat:

  • tuloskorttien tavoitteiden toteutuminen ja tunnusluvut
  • talouden toteutuminen ja tilinpäätösennuste
  • tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen

Maaseutu- ja tielautakunnan talous on toteutunut seuraavasti:

MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNTA TA 2015 TOT 1 - 72015 Tot % TOT/TA
  EUR EUR  
TOIMINTAKATE 2 466 000,00 252 446,30 10,24
TOIMINTATUOTOT -5 959 300,00 -3 164 291,32 53,10
Myyntituotot -5 344 000,00 -2 797 224,79 52,34
Maksutuotot -570 000,00 -282 675,22 49,59
Tuet ja avustukset -25 300,00 -122,85 0,49
Muut toimintatuotot -20 000,00 -84 268,46 421,34
TOIMINTAKULUT 8 425 300,00 3 416 737,62 40,55
Henkilöstökulut 4 905 600,00 2 410 164,40 49,13
Palvelujen ostot 1 283 500,00 509 553,12 39,70
Aineet, tarvikkeet 55 200,00 25 257,04 45,76
Avustukset 2 120 000,00 436 140,17 20,57
Muut toimintakulut 61 000,00 35 622,89 58,40

Lomitettavien tilojen määrä on vähentynyt, lisäksi lomituksen käyttö tilatasolla on vähentynyt  (sijaisapua ja maksullista lomitusta käytetään vähemmän), tuloja vähemmän -  samalla palkkoja ja ostopalvelua vähemmän. Yksityistiepuolella on viimeinen liitosavustusvuosi, joten perusparannushankkeita tulee runsaasti, yksityistieavustusmäärärahoja kompensoidaan maaseudun kehittämismäärärahoista.

Tarkempi analyysi tuloista ja menoista on selvitetty liitteenä olevassa seurantaraportissa.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Maaseutu- ja tielautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen toiminnan ja talouden toteutumisen 7/2015 liitettäväksi koko kaupungin seurantaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys taloudesta 10/2015 seurannan yhteydessä. Lisäksi raportoidaan kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toimenpiteiden toteutumistilanne koskien vuorra 2015.

Maaseutu- ja tielautakunnan talouden toteutuma on seuraava:

MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNTA TA
2015
TOT 1 - 10
2015
Tot % TOT/TA
Kustannuslaji EUR EUR  
TOIMINTAKATE 2 466 000 1 746 269 70,81
TOIMINTATUOTOT -5 959 300 -4 161 323 69,83
Myyntituotot -5 344 000 -3 727 468 69,75
Maksutuotot -570 000 -346 908 60,86
Tuet ja avustukset -25 300 -1 755 6,94
Muut toimintatuotot -20 000 -85 192 425,96
TOIMINTAKULUT 8 425 300 5 907 592 70,12
Henkilöstökulut 4 905 600 3 463 222 70,60
Palvelujen ostot 1 283 500 766 279 59,70
Aineet, tarvikkeetj 55 200 33 249 60,23
Avustukset 2 120 000 1 596 380 75,30
Muut toimintakulut 61 000 48 463 79,45

Ennuste: Toimintatuotot 5 795 000 euroa, toimintakulut 8 221 000 euroa, toimintakate - 2 426 000 euroa.

Tarkempi analyysi talouden toteutumisesta on liitteenä olevassa seurantaraportissa.

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman osalta toimitaan ohjelman mukaisesti. Euromääräisiä tavoitteita ei maaseutu- ja tielautakunnalle ole asetettu vuodelle 2015.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Maaseutu- ja tielautakunta hyväksyy talouden seurannan 10/2015 liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tehtävään koko kaupungin seurantaraporttiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut/Jari Laitinen ja Tiina Viskari