Lupa- ja valvontajaosto, kokous 2.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Rakennustöiden keskeyttäminen kiinteistöllä 491-5-16-423, Suur-Savonkatu 9

MliDno-2018-943

Valmistelija

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi
 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin rakennusvalvonnan rakennustarkastajan suorittamalla tarkistuskäynnillä 20.4.2018 on todettu, että Mikkelin kaupungin Nuijamiehen kaupunginosassa olevalla kiinteistöllä 491-5-16-423, osoitteessa Suur-Savonkatu 9, rakennustyöt ovat käynnissä.

Kyseisellä kiinteistöllä on suoritettu asemakaavalla suojellussa vanhassa kiviveistämössä rakennus- ja muutostöitä asuinkäyttöön muuttamista varten seuraavasti:

 • sisäpuoliset muutostyöt ovat edenneet sisäpintojen pinnoitustyövaiheeseen
   
 • LVIS-tekniset asennukset on pääosin tehty
   
 • kolme uutta tulisijaa asennettu
   
 • ikkunat ja ovet vaihdettu
   
 • vesikatto uusittu.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan näin olennaiset rakennuksen korjaus- ja muutostyöt sekä käyttötarkoituksen muutos asuinrakennukseksi edellyttävät rakennuslupaa.

Kyseiselle rakennushankkeelle on jätetty rakennuslupahakemus 29.3.2018, mutta lupaa ei ole vielä myönnetty.

Rakennus on asemakaavalla suojeltu ja suojelumääräys edellyttää lupa-asiassa museoviraston lausuntoa ennen asian ratkaisemista. Museovirastolta on pyydetty lausuntoa rakennuksen muutostöistä. 2.5.2018 saapuneessa lausunnossaan museovirasto ilmoittaa, ettei se puolla haetun rakennusluvan myöntämistä. Lausunnon mukaan laajennussuunnitelma vaarantaa teollisuusrakennuksen suojelulliset tavoitteet ja tulisi muuttamaan rakennuksen arkkitehtoonista luonnetta oleellisesti. Suojellun rakennuksen restauroinnissa tulisi pyrkiä ensisijaisesti säilyttävään korjaukseen vaalien rakennuksen alkuperäisyyttä. Museovirasto suosittelee myös piharakennuksen säilyttämistä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 180 §:ssä säädetään, että jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, rakennustarkastajalla on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyttää työ.

Edelleen saman lainkohdan 2 momentissa säädetään, että rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

MRL 180 §:n mukaisesti johtava rakennustarkastaja on määrännyt rakennustyöt keskeytettäväksi 23.4.2018, koska rakennuksen muutostöistä ei ole vielä saatu museoviraston lausuntoa ja muutostöille ja käyttötarkoituksen muutamiselle ei ole myönnetty vaadittavaa rakennuslupaa.

MRL:n 186 § mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

Rakennustöiden keskeyttämismääräys on syytä pitää voimassa, kunnes museoviraston lausunto asiasta on saatu ja rakennuslupa myönnetty. 

Koska asemakaavassa suojeltavaksi määrätyn rakennuksen muutostyöt on aloitettu tietoisesti ennen kuin niille on myönnetty rakennuslupa ja asemakaavassa edellytetty museoviraston lausunto on saatu, ei tekoa voi pitää vähäisenä. Suojelukohteiden säilymisen ja sitä kautta yleisen edun kannalta on erittäin huolestuttavaa, mikäli tällaisia kohteita aletaan muuttaa tai purkaa ilman vaadittavia lupia ja lausuntoja. Vaikka rakennushankkeesta oli neuvoteltu kaupunkisuunnittelun kanssa, ei se oikeuta aloittamaan rakennus- ja muutostöitä ennen tarvittavien lupien myöntämistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää, että tontilla 491-5-16-423, osoitteessa Suur-Savonkatu 9 olevan rakennuksen rakennustöiden keskeytysmääräys pidetään voimassa, kunnes asiasta on saatu museoviraston lausunto ja muutostöille lainvoimainen rakennuslupa.

Töiden aloittamista ilman lupaa ja ennen museoviraston antamaa lausuntoa ei voi pitää vähäisenä, kun kyseessä on suojeltu rakennus. Asiasta tehdään ilmoitus poliisille esitutkintaa varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Rakennuspaikan haltija

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Viranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekijoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.