Lupa- ja valvontajaosto, kokous 2.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Oikaisuvaatimus poikkeamispäätöksestä, kiinteistö 491-4-18-4, Pankalamminkatu 2 C

MliDno-2018-315

Valmistelija

  • Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kaavoitusinsinööri myönsi otsikossa mainitun poikkeamisluvan Asunto Oy Mikkelin Konsertto / FH Invest Oy:lle osoitteeseen Pankalamminkatu 2C, kiinteistölle 491-4-18-4
asuinkerrostalon rakentamiseen siten, että uudisrakennuksen pohjakerrokseen voidaan toteuttaa kaksi asuntoa lattiakorkotasolle +92.6. Pohjakerroksen asunnot ovat kooltaan 55,5 huoneisto-m2 ja 68 huoneisto-m2 (yht. 123,5 huoneisto-m2). Lattiatason alentaminen kaavan mukaisesta +94,0 tasosta ei asetu tulvariskikorkoon, koska esitetty pohjakerroksen + 92,6 lattiataso on noin +2,6 metriä ylimmästä Pankalanjoen HW +90 metrin tasosta. Lisäksi asemapiirroksessa on esitetty tukimuuri tontin takarajalle Pankalanjoen suuntaisesti. Alimman kerroksen lattiataso ei ole ristiriidassa Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen määräysten kanssa. Uudisrakennus voidaan sijoittaa asemapiirroksen mukaisesti, poiketen asemakaavan mukaisista rakennusalueen rajoista, koska rakennusten suojaetäisyyden lisäämisellä Savilahdenkadun suuntaan vähennetään asunnoissa liikennemeluhaittaa ja parannetaan asuntojen viihtyvyyttä. Pistemäisen talon näkemäeste on vähäinen Pietarinkadun varrella oleville kerrostaloille. Rakennusoikeuden ylitys on vähäinen (alle 1 %) ja on myönnettävissä vähäisenä poikkeamisena. Autosäilytyspaikkoja on sallittu asemakaavassa sijoittaa AH-alueelle merkitylle a-autosäilytyspaikalle varatulle alueelle, kun autosäilytystä ei rakenneta pihakannen alle. Poikkeamista on perusteltu sillä, että vaaditut autopaikat ja nykymääräyksien mukaan suurentunut kääntötila eivät mahdu asemakaavan mukaiselle rakennusalueelle. Autosäilytyspaikkojen poikkeama asemakaavasta on vähäinen ja tulee käsitellä rakennusluvassa (MRL § 175). Poikkeamislupapäätös kohdistuu kiinteistöön 491-4-18-4.
Poikkeamisluvassa todetaan, että rakentaminen vaatii erillisen rakennusluvan, joka on haettava kahden vuoden sisällä poikkeamisluvan päätöspäivästä. Rakennusluvan käsittelyn yhteydessä peritään rakennusoikeuden vähäisestä ylityksestä rakennusvalvontataksan mukainen maksu.
Poikkeamislupapäätös liitteineen liitteenä.

Mikkelin kaupungista oleva Savonlinja Oy -niminen osakeyhtiö (tunnus 0165069-7) jätti oikaisuvaatimuksen myönnetystä poikkeamisluvasta. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa 13.2.2018.

Oikaisuvaatimuksessa pyydetään, ettei poikkeuslupaa haettuun rakentamiseen myönnetä, koska poikkeamisluvan myöntävässä päätöksessä on samat puutteet, kuin läheiselle kiinteistölle 491-4-18-6 myönnetyssä rakennusluvassa, jonka hallinto-oikeus 10.11.2017 kumosi. Hallinto-oikeus katsoi, että poikkeamiset kaavan mukaisesta rakentamisesta eivät olleet niin vähäiset, että ne olisi voitu myöntää rakennusluvan yhteydessä ja että hanke edellyttää ennen rakennusluvan myöntämistä joko kunnan myöntämän luvan poiketa asemakaavasta tai asemakaavan muutosta. Savonlinja Oy:n oikaisuvaatimus on liitteenä.

Savonlinja Oy:n oikaisuvaatimuksesta antoi hakija, Asunto Oy Mikkelin Konsertto / FH Invest Oy 28.2.2018 allekirjoitetun vastineen, jossa todetaan mm. seuraavaa:
Vastineen antajat katsovat, että Savonlinja Oy ei ole asianosainen tässä asiassa eikä oikeutettu tekemään oikaisuvaatimusta poikkeamislupapäätökseen. Poikkeamislupa koskee tonttia 491-4-18-4, mikä todetaan selkeästi päätöksessä, eikä päätös koske Savonlinja Oy:n väittämällä tavalla viereistä autopaikkatonttia nro 3. Tämän vuoksi Savonlinja Oy ei ole naapuri tai viereisen kiinteistön omistaja tai haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätökset voisivat olennaisesti vaikuttaa tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuuteen päätökset vaikuttaisivat (MRL 192-193 §). Tämän vuoksi oikaisuvaatimusta ei tule tutkia, ja se tulee perusteettomana ja aiheettomana hylätä.
Asunto Oy Mikkelin Konsertto / FH Invest Oy:n vastine on liitteenä.

Vastineen jälkeen varattiin oikaisuvaatimuksen tekijälle, Savonlinja Oy:lle, mahdillisuus kommentoida Asunto Oy Mikkelin Konsertto / FH Invest Oy:n vastinetta.
Savonlinja Oy:n esittää 27.3.2018 jätetyssä vastinekommentissaan mm. seuraavaa:
Savonlinja Oy on asianosainen ja se voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n mukaan valitusoikeus on myös sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös olennaisesti vaikuttaa. Valitusoikeutta tulee katsoa siltä kannalta, että poikkeamisluvan hakemisella pyritään mitätöimään alueelle vähän aikaa sitten vahvistunut kaava. Kaavaa muutettaessa Savonlinja Oy olisi asianosainen. Sen vuoksi se on asianosainen, jos poikkeamisluvalla pyritään muuttamaan kaavaa, kuten tässä tapauksessa.
Savonlinja Oy:n kommentti Asunto Oy Mikkelin Konsertto / FH Invest Oy:n vastineesta on liitteenä.

Kaupunkisuunnittelun esitys oikaisuvaatimukseen:
Savonlinja Oy ei ole asianosainen kiinteistöä 491-4-18-4, Asunto Oy Mikkelin Konsertto / FH Invest koskevassa poikkeamislupa-asiassa eikä oikeutettu tekemään oikaisuvaatimusta poikkeamislupapäätöksestä. Poikkeamislupa koskee vain tonttia 491-4-18-4, mikä todetaan selkeästi päätöksessä. Savonlinja Oy ei ole kyseiseen tonttiin nähden viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja tai haltija eikä myöskään sellaisen kiinteistön omistaja tai haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voisi olennaisesti vaikuttaa. Päätöksen ei ole osoitettu vaikuttavan Savonlinja Oy:n oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun MRL 193 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Se, että valittajan oman käsityksen mukaan poikkeaminen olisi tullut käsitellä asemakaavamuutoksella, jossa se olisi ollut asianosainen, ei anna valittajalle muutoksenhakuoikeutta nyt tehdystä poikkeamislupapäätöksestä.

Tämän vuoksi oikaisuvaatimusta ei tule tutkia. Kaupunkisuunnittelun katsoo, että oikaisuvaatimuksessa ei ole muutenkaan esitetty mitään sellaista, mikä olisi antanut aihetta muuttaa päätöstä, jos olisi katsottu, että Savonlinja Oy:llä olisi ollut muutoksenhakuoikeus siitä. Kaavoitusinsinöörin tekemä päätös on seikkaperäisesti perusteltu ja kaavoitusinsinööri on ollut toimivaltainen myöntäessään poikkeamisluvan 31.1.2018. Poikkeamislupapäätös ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Liitteenä on Itä-Suomen hallinto-oikeuden 10.10.2016 antama päätös, joka koski Rantakylän palloiluhallin poikkeamislupapäätöksestä tehtyä valitusta. Päätöksessä on selvitetty MRL 193 §:n mukaista muutoksenhakuoikeutta vastaavassa tapauksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää, että Savonlinja Oy:n tekemä oikaisuvaatimus kaavoitusinsinöörin päätöksestä, jolla on myönnetty poikkeamislupa Asunto Oy Mikkelin Konsertto/FH Invest Oy:lle osoitteeseen Pankalamminkatu 2C, kiinteistölle 491-4-18-4, jätetään tutkimatta, koska Savonlinja Oy:llä ei edellä esitetyn perusteella ole maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n mukaista muutoksenhakuoikeutta päätöksestä.

Päätös

Keskustelun aikana Keijo Siitari esitti, että jaosto päättää, että Savonlinja Oy:llä on muutoksenhakuoikeus asiassa ja oikaisuvaatimus tutkitaan. Tätä esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Miikka Heikkinen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja rakennuspaikalla järjetetään katselmus asian selvittämiseksi. Terhi Taskinen kannatti Heikkisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Heikkisen vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Keijo Siitari, Susanna Rusakko ja  Kauko Väisänen) ja 2 ei-ääntä (Miikka Heikkinen ja Terhi Taskinen).
Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Merkitään, että kaavoitusinsinööri Jari Ahonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Savonlinja Oy, Asunto Oy Mikkelin Konsertto/FH Invest Oy, kaupunkisuunnittelu/Jari Ahonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos hallintopäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu, valitusoikeus on myös viereisen ja vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla; sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa; sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnalla.

Viranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon (maankäyttö- ja rakennuslaki 198 §).

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekijoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.