Lupa- ja valvontajaosto, kokous 2.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, rakennustöiden keskeyttäminen kiinteistöllä 491-4-18-5, Pankalamminkatu 2b

MliDno-2018-523

Valmistelija

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi
  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaoston lausuntoa valituksesta, joka koskee jaoston päätöstä § 11/7.3.2018. Lupa- ja valvontajaosto on päättänyt, että tontilla 491-4-18-5, osoitteessa Pankalamminkatu 2 b olevan asuinkerrostalon alimman kerroksen rakennustöiden keskeytysmääräys pidetään voimassa siltä osin, kuin rakennustyöt ovat lainvoimaisen rakennusluvan vastaisia ja että rakennusluvan vastaisista töistä tehdään ilmoitus poliisille esitutkintaa varten.

Valituksessa vaaditaan, että hallinto-oikeus kumoaa kyseisen päätöksen kokonaisuudessaan. Tätä perustellaan sillä, että päätös olisi perustunut virheelliseen laintulkintaan ja olisi ennenaikainen. Rakentaja on mielestään toiminut viranomaisten kanssa sovitulla tavalla. Poikkeamislupahakemus alimman kerroksen asuntojen rakentamiseksi on esitetty rakennusvalvonnalle jo ennen jaoston edellä mainittua päätöstä ja jätetty virallisesti kaksi päivää kokouksen jälkeen. Rakennustyöt alimman kerroksen (kellarikerroksen) osalta on keskeytetty vaaditulla tavalla. Viereisellä tontilla rakenteilla olevalle vastaavalle rakennukselle on myönnetty poikkeamislupa asuntojen rakentamiseen kellarikerrokseen, mikä valituksen mukaan osoittaa, että muutos on vähäinen eikä anna perustetta tutkintapyynnön tekemiseen poliisille.

Valituksessa vedotaan liitteenä olevaan emeritusprofessori Majamaan lausuntoon. Lausunnon mukaan luvan vastainen seinien rakentaminen ei vielä täytä rikoksen tunnusmerkistöä, vaan kyse on suunnittelusta tai valmistelusta, joka ei ole tässä tapauksessa rangaistavaa. Vasta tilojen käyttö luvan vastaiseen käyttötarkoitukseen täyttäisi kriteerit.

On kiistatonta, että yhtiö on suunnitellut kyseisten kellarikerroksen tilojen rakentamista asunnoiksi jo alusta alkaen. Tämän osoittaa rakennusvalvonnan saama lvi-piirustus, jossa kyseiset tilat on merktty ja piirustuksessa myös varustettu asunnoiksi. Piirustus on päivätty 26.6.2017. Nämä erityissuunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan vasta 15.1.2018. Rakennuslupa on myönnetty piirustuksilla, joissa kyseiset kellarikerroksen tilat on merkitty varastoksi. Kellarikerroksen lattiassa putkistot on vedetty asumiskäytön edellyttämien vesi- ja viemäripisteiden mukaisesti. Tilattuihin julkisivuelementteihin oli tehty valmiiksi ikkuna-aukotukset, jotka mahdollistaisivat tilojen asuinkäytön, vaikka rakennuslupa oli haettu ja myönnetty piirustuksilla, joissa oli vain varastokäyttöön soveltuvat pienet ikkuna-aukot. Asumiskäytön mahdollistavat muutokset olisi tullut tehdä rakennuksen kellarikerrokseen vasta siinä vaiheessa, kun käyttötarkoituksen muutoksen edellyttämä poikkeaminen ja rakennuslupa olisi myönnetty. Nyt poikkeamishakemus on jätetty vasta siinä vaiheessa, kun rakennusluvan vastainen rakentaminen on tullut viranomaistarkastuksessa ilmi. Se, että asiasta on keskusteltu viranomaisten kanssa aikaisemmin, ei tee luvasta poikkeavaa rakentamista hyväksyttäväksi. Poikkeamisen hakemiseen viranomaiselta olisi ollut aikaa ja tilaisuuksia jo koko lupaprosessin alusta lähtien.

Rakennustöiden keskeyttäminen johtavan rakennustarkastajan päätöksellä rakennuksen niissä tiloissa, joihin on tehty rakennusluvan vastaisia muutoksia, on ollut perusteltua. Luvan saajan edustajatkin ovat hyväksyneet tämän ja keskeyttäneet työt tältä osin. Yleisen lainkuuliaisuuden kannalta ei ole hyväksyttävää, että rakennustyöt tehdään jo etukäteen ja tarvittavia lupia haetaan vasta myöhemmin. Tällainen toiminta johtaa helposti siihen, että luvat haetaan vasta sitten, jos luvaton tai luvan vastainen rakentaminen paljastuu. Myös paine myöntää tällainen jälkikäteinen lupa on suurempi, jos kielteinen päätös johtaisi siihen, että jo tehtyjä ehkä kalliitakin rakenteita jouduttaisiin purattamaan pois.

Lupa- ja valvontajaosto ei ratkaise sitä, onko myönnetystä luvasta poikkeavan rakentamisen yhteydessä syyllistytty maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen rikokseen tai rikkomukseen vai onko kyseessä vain teon valmistelu tai suunnittelu. Maankäyttö- ja rakennuslain 186 §:n mukaan rakennusvalvontaviranomaisen on pääsääntöisesti ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten, kun kyse on tilanteesta, jossa rakennustyöt joudutaan keskeyttämään. Tästä voidaan poiketa vain, jos tekoa on olosuhteisiin nähden pidettävä vähäisenä eikä yleinen etu vaadi syytteen nostamista. Sillä, tulkitaanko teko sellaiseksi, että rikoksen tai rikkomuksen tunnusmerkistö täyttyy, vai onko kyse ehkä tällaisen teon valmistelusta, ei ole ratkaisevaa merkitystä rakennusvalvontaviranomaisen päätöksen kannalta. Nuo seikat selvitetään prosessin myöhemmissä vaiheissa siihen pätevöityneiden viranomaisten toimesta. Tässä kyseisessä tapauksessa tekoa ei lupa- ja valvontajaoston mielestä ole pidettävä vähäisenä, koska se on tehty tietoisesti ja siihen liityy merkittävä taloudellinen intressi. Viereisen rakennuspaikan poikkeamispäätöstä ei voi pitää tekoa lieventävänä seikkana; tuosta päätöksestä on jätetty oikaisuvaatimus eikä asiaa ole vielä ratkaistu.

Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaosto katsoo, ettei valituksessa tarkoitettua päätöstä tule edellä olevilla perusteilla kumota tai muuttaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon jaoston päätöksestä § 11/7.3.2018 tehdyn valituksen johdosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.