Lupa- ja valvontajaosto, kokous 20.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Rakennuslupatyöryhmän asettaminen

MliDno-2017-1481

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennuslupatyöryhmä on toiminut kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaoston alaisena lupa-asioiden valmisteluelimenä ja sen toiminta on koettu tärkeäksi. Lupatyöryhmässä on käsitelty asuinpientaloja suuremmat rakennushankkeet sekä sellaiset hankkeet, joissa on ollut olennaisia poikkeamisia rakentamismääräyksistä. Päätösvaltaa työryhmällä ei ole, vaan se antaa vain lausuntoja lupahakemuksista. Siihen ovat kuuluneet lupa- ja valvontajaoston keskuudestaan valitseman jäsenen lisäksi johtava rakennustarkastaja ja ne rakennustarkastajat, joiden valmisteltavia asioita on esillä sekä tarpeen mukaan kaupunkisuunnittelun edustaja ja hallintopäällikkö. Työryhmä voi kokoontua muussakin kokoonpanossa. Lupa- ja valvontajaosto  on voinut antaa tarkempia määräyksiä työryhmän tehtävistä, kokoonpanosta ja asioiden valmistelusta. Rakennuslupatyöryhmälle on nykyisessäkin organisaatiossa tarvetta viranhaltijoiden päätöksenteon tukena.

Työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan keskiviikkoaamuisin. Käytännössä kokouksia on viime vuosina ollut vilkkaimpana rakennusaikana lähes joka viikko ja hiljaisempana talviaikana kerran tai kaksi kuussa.

Kaupunkisuunnittelupalvelut nimeää oman edustajansa. Palvelualueen johtoryhmässä on sovittu, että kaupunkisuunnittelupalveluiden edustajat esittelevät merkittävät kaavoitus- ja poikkeamislupa-asiat myös lupatyöryhmälle.

Jaosto on aikaisemmin antanut edustajansa erityiseksi tehtäväksi seurata esteettömän rakentamisen toteutumista.

Lupa- ja valvontajaoston edustajana on toiminut Kauko Väisänen ja varaedustajana Terhi Taskinen.

Aikataulusyistä vähäisimpiä lupa-asioita ei ole enää viime vuosina tuotu työryhmän käsiteltäväksi. Rakennuslautakunta päätti tammikuussa 2016, ettei rakennuslupatyöryhmän käsittelyyn tuoda myöskään tavanomaisia asuinpientaloja tai sitä vähäisempiä rakennuksia koskevia hakemuksia, mikäli niissä on kyse määräysten mukaisista hankkeista. Tällä nopeutettiin lupakäsittelyä ja vähennettiin kokoustarvetta. Uusien asuinpientalojen ja vastaavien rakennushankkeiden lupahakemuksia, joita ei tuoda lupatyöryhmän käsittelyyn, tiedotetaan jaoston edustajalle sähköisesti tai Lupapiste-palvelun kautta. Jaoston edustajalle on annettu sähköisten lupahakemusten katseluoikeudet lupapiste.fi -palveluun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää, että rakennuslupatyöryhmän toimintaa jatketaan aikaisemman mallin mukaisesti ja nimeää työryhmään edustajansa ja tälle varaedustajan 31.12.2020 saakka sekä päättää, että työryhmä kokoontuu nyt valitussa kokoonpanossa siihen saakka, kunnes uusi työryhmä valitaan.

Päätös

Keijo Siitari esitti lupa- ja valvontajaosto edustajaksi rakennuslupatyöryhmään Kauko Väisästä ja varajäseneksi Terhi Taskista.

Lupa- ja valvontajaoston edustajaksi rakennuslupatyöryhmään nimettiin Kauko Väisänen ja hänen varaedustajakseen Terhi Taskinen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valittu edustaja, varaedustaja, luottamushenkilörekisterinhoitaja, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.