Lupa- ja valvontajaosto, kokous 20.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Oikaisuvaatimus rakennuksen paikan merkitsemisestä, Linnaniementie 40

MliDno-2019-34

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Johtava rakennustarkastaja on päätöksellään 18-9-A 17.12.2018 myöntänyt rakennusluvan asuinrakennuksen, saunan ja autotalli/varaston rakentamiseksi tilalle 491-060-305-3, osoitteessa Linnaniementie 40, Ristiina.

Kahden kiinteistön omistajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen johtavan rakennustarkastajan lupapäätöksestä. Lupapäätös on annettu julkipanon jälkeen 18.12.2018 ja viimeinen muutoksenhakupäivä on ollut 2.1.2019. Oikaisuvaatimus on tehty säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijöistä tilan 491-537-0032-0007 (Linnanniementie 38) omistajalla on rajanaapurina oikeus tehdä oikaisuvaatimus päätöksestä. Sen sijaan tilan 491-537-0032-0006 (Linnanniementie 36) omistajat eivät ole rakennuspaikan rajanaapureita.

Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n mukaan valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä on viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla, sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa, sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnalla.

Koska tilan 491-537-0032-0006 omistajat eivät ole rakennuspaikan rajanaapureita eikä ole osoitettu, että päätös voi olennaisesti vaíkuttaa heidän omistamansa kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen tai välittömästi heidän oikeuteensa, velvollisuuteensa tai etuunsa, ei heillä ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta lupapäätöksestä.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että myönnetyn luvan lupaehtoja muutetaan niin, että niissä huomioidaan alueen asemakaava ja rakennustapaohjeet ja varmistetaan, ettei rakentamisesta aiheudu vahinkoa tai kohtuutonta haittaa naapureille mm. kallion louhinnan ja räjäytysten kautta sekä, että liian lähellä rantaviivaa tehdyn louhinnan ja maanmuokkauksen jäljet ennallistetaan. Käytännössä oikaisuvaatimus kohdistuu vain suunniteltuun saunarakennukseen.

Lisäksi vaaditaan rakennustöiden keskeyttämistä siihen saakka, kunnes lupapäätös on muutetussa muodossaan tullut lainvoimaiseksi ja lupaehtojen noudattaminen on varmistettu.

Oikaisuvaatimusta perustellaan sillä, että rakennustyöt kiinteistöllä on aloitettu jo ennen kuin rakennuslupapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Oikaisuvaatimuksen tekijöiden mukaan saunan sijoituspaikka on alueen asemakaavan vastainen ja vain 10 metrin päässä rantaviivasta ja kallion louhiminen ja räjäyttäminen saunan rakennuspaikan kohdalta on vastoin alueen rakennustapaohjeita. Heidän mukaansa räjäytystyö tapahtuu liian lähellä naapurikiinteistöjen rakennuksia ja aiheuttaa niille vaaraa.

Luvanhakija on antanut oman vastineensa oikaisuvaatimuksen johdosta ja oikaisuvaatimuksen tekijät vielä oman lisävastineensa.

Rakennuslupapäätöksen yhteydessä on annettu maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n mukainen oikeus aloittaa rakennustyöt jo ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Tästä on tiedotettu myös naapureille heidän kuulemisensa yhteydessä. Aloittamisoikeutta on hakemuksessa perusteltu sillä, että työt pystyttäisiin tekemään ennen pahimpia talvisäitä.

Alueen asemakaavaan on erikseen merkitty alue, jolla rakentaminen on sallittu. Korttelissa 305 on kaavaan merkitty erillinen rakennusala, jolle saa rakentaa saunan. Se on osoitettu kartalla ja ulottuu noin 15 metrin päähän rantaviivasta. 3.1.2019 suoritetussa tarkastuksessa ja mittauksessa on todettu, että suunnitellun saunan katetulta kuistilta etäisyys rantaviivaan on 17 metriä. Mittaustarkkuus on paikalla käyneen rakennustarkastajan mukaan noin yksi metri, joten saunan sijoituspaikka on asemakaavan mukainen. Saunan suunniteltu paikka on samalla etäisyydellä rantaviivasta kuin naapuritilalla olevan saunan.

Alueen rakennustapaohjeet ovat ohjeluonteisia eivätkä ehdottoman sitovia. Ne eivät ole kaavamääräyksiä, vaan kaavassa vain viitataan niihin. Tarkoitus kuitenkin on, että niitä noudatetaan ja niistä poikkeamiseen tulee esittää jokin hyväksyttävä syy. Rakennustapaohjeissa kielletään alueen maisemakuvaa muuttavat toimenpiteet, jollaiseksi rannalta näkyvän kallion louhiminen voidaan katsoa. Ilman kallion louhimista saunarakennus nousisi huomattavan korkealle, jopa kaksi metriä naapurin saunarakennusta ylemmäksi. Saunan esitetty sijoituspaikka ei ole korkeimman kallion kohdalla vaan notkelmassa, jossa se voidaan sijoittaa alemmaksi ja se näkyy vähemmän järvelle ja muutenkin ympäristöön. Notkelmassa on pieni kallio, jota joudutaan poistamaan rakennuksen alta. Poistettava kallion osa ei juurikaan näy järvelle, koska sen ja järven välissä on korkeampi kalliokumpare. Poistaminen ei merkittävästi muuta maisemakuvaa.

Ristiinan alueen rakennustarkastaja on 2.1.2019 määrännyt saunan rakennustyöt keskeytettäväksi siihen saakka, kunnes lupa- ja valvontajaosto on käsitellyt oikaisuvaatimuksen. Myös räjäytystyöt on määrätty keskeytettäväksi, kunnes lupapäätöstä koskeva oikaisuvaatimus on käsitelty ja tarvittavat selvitykset saatu. Selvitykset on toimitettu rakennusvalvontaan.

Rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan ei kuulu sen päättäminen, millä tavalla maapohjan muokkaaminen suoritetaan tai luvan antaminen esimerkiksi mahdolliseen räjäytystyöhön. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 82 §:n mukaan rakennusluvassa tai rakennustyön aikana voidaan määrätä työmaan aitaamisesta, suojarakenteista henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi, toimenpiteistä liikenne- ja muiden häiriöiden välttämiseksi sekä rakennustyön järjestämisestä niin, ettei työmaasta aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille ja ohikulkijoille. Näin ollen lupapäätöksessä voidaan antaa määräyksiä naapurirakennusten suojaamisesta.

Tässä tapauksessa rakennuslupaa myönnettäessä ei ole ollut tietoa siitä, että saunan rakennuspaikalla tullaan kalliota louhimaan räjäyttämällä. Kun asia on nyt tullut tietoon, voidaan oikaisuvaatimuksen johdosta annettavassa päätöksessä määrätä mahdollisen räjäytystyön vaatimista suojatoimista.

Rakennuspaikalla on pidetty aloituskokous 10.1.2019. Kokouksessa on käyty läpi kaikki mahdollisia riskejä sisältävät työvaiheet. Kalliota on tarkoitus räjäyttää saunan kohdalta noin 20 neliömetrin laajuiselta alueelta. Louhintayrittäjä tekee turvallisuussuunnitelman ennen räjäytystyötä. Lähialueen rakennukset kuvataan ennen räjäytystyötä ja sen jälkeen mahdollisten vaurioiden toteamiseksi. Lisäksi lähimpien rakennusten perustuksiin asennetaan tärinämittarit. Toimenpiteistä on toimitettu selvitys rakennusvalvontaan.

Kaupungin maaomaisuuspalveluiden mittausryhmä on 23.1.2019 käynyt mittaamassa suunnitellun saunan paikan. Mittauksen perusteella on todettu, että saunan lähimmän katetun nurkan etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta on vain 13 metriä, joten suunnitellulla paikalla rakennus ulottuisi suurelta osalta asemakaavan mukaisen rakennusalan ulkopuolelle. Hakijan toimittama uusi asemapiirustus osoittaa saman asian. Luotettava mitta rakennusalan sijainnille saadaan rakennuspaikan katurajasta.

Saunan rakentamisen voidaan edellä esitetyn perusteella katsoa olevan muilta osin alueen asemakaavamääräysten ja rakennustapaohjeiden mukaista, mutta saunan sijoituspaikkaa pitää siirtää niin paljon rantaviivasta pois päin, että se sijoittuu asemakaavan mukaiselle rakennusalalle. Rakennuslupapäätöstä tulee muuttaa tältä osin. Suoritettavien räjäytystöiden osalta rakennuslupaan on syytä lisätä ehtoja naapurikiinteistöjen suojaamisen korostamiseksi.

Luvanhakijan puolesta pääsuunnittelijana ja vastaavana työnjohtajana toimiva henkilö on ilmoittanut, että saunan sijoituspaikka tullaan siirtämään asemakaavan mukaiselle rakennusalalle.

Rakennuslupaan liittyvät asiakirjat ja rakennusvalvonnalle toimitetut selvitykset esitellään tarkemmin kokouksessa.

Rakennustöiden keskeyttämistä saunarakennuksen osalta ei ole syytä enää pitää voimassa vaan töitä voi jatkaa, kun rakennusvalvontaan on toimitettu uusi asemapiirustus, jossa saunan sijoituspaikka on asemakaavan mukaisella rakennusalalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää edellä esitetyillä perusteilla jättää tutkimatta  johtavan rakennustarkastajan päätöksestä § 676/18.12.2018 tehdyn oikaisuvaatimuksen tilan 491-537-0032-0006 omistajien osalta. Tilan 491-537-0032-0007 omistajan osalta oikaisuvaatimus on tutkittu ja rakennuslupapäätöstä muutetaan siltä osin, että saunarakennuksen sijoituspaikka määrätään siirrettäväksi asemakaavan mukaiselle rakennusalalle ja lupaehtoihin lisätään määräys, että mahdollisen räjäytystyön yhteydessä on toimittava rakennusvalvonnalle annettujen selvitysten mukaisesti ja huolehdittava siitä, että naapurikiinteistöillä oleville rakennuksille aiheutetaan mahdollisimman vähän vaaraa. Ennen räjäytystyön suorittamista on naapurirakennuksissa suoritettava katselmukset mahdollisten vauroiden varalta ja naapureille ilmoitettava etukäteen, milloin räjäytyksiä suoritetaan. Rakennusvalvontaan on toimitettava saunarakennuksen osalta uusi asemapiirustus ja perustussuunnitelma.

Rakennustöiden keskeyttäminen saunarakennuksen osalta kumotaan tästä päivästä lukien ja rakennustöitä saa jatkaa edellä mainituilla ehdoilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Naapurikiinteistön omistaja on tehnyt Itä-Suomen hallinto-oikeuteen valituksen Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaoston päätöksestä § 9/24.1.2019, jolla on pääosin hylätty naapurin oikaisuvaatimus johtavan rakennustarkastajan päätöksestä myöntää rakennuslupa omakotitalon, saunan ja talousrakennuksen rakentamiseen kiinteistölle 491-537-32-7.

Valituksessa vaaditaan hallinto-oikeutta täydentämään jaoston päätöstä niin, että siinä kielletään räjäytys- ja louhintatöiden tekeminen kaavan mukaisella ranta-alueella eli 15 metriä lähempänä rantaviivaa ja 10 metriä lähempänä valittajan saunarakennusta. Samoin valittaja vaatii katselmuksen suorittamista ja tärinämittausta kaikissa rakennuksissa 100 metrin säteellä räjäytyspaikasta sekä rakennustöiden keskeyttämistä saunarakennuksen osalta.

Valitus ei suoranaisesti kohdistu luvan mukaisten rakennusten rakentamiseen vaan pelkästään saunarakennuksen edellyttämään maaperän muokkaamiseen. Saunarakennuksen sijoituspaikka on asemakaavan ja rakennustapaohjeiden mukainen ja vaaditun etäisyyden päässä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Hakija on toimittanut rakennusvalvontaan uuden asemapiirustuksen, jossa saunarakennuksen sijoituspaikka ja etäisyydet rannasta ja päärakennuksesta on esitetty korjattuina ja asemakaavamääräysten mukaisina.

Saunarakennuksen suunnitellulla ja rakennusluvan mukaisella sijoituspaikalla on kalliokumpare. Mikäli kalliokumparetta ei madallettaisi, saunarakennus jäisi selkeästi ympäristöään ja viereisiä rakennuksia korkeammalle ja todennäköisesti erottuisi häiritsevästi ympäristöstään. Kalliota räjäytetään noin 20 neliömetrin kokoiselta alueelta. Räjäytettävä ja louhittava kallio on lähes kokonaan asemakaavan mukaisella saunan rakennusalalla. Kalliokumpare ei ole maisemallisesti hallitseva tai merkittävä eikä sen poistaminen muuta näkymää järveltä. Kadun suunnasta se ei näy vaan jää suurelta osin päärakennuksen taakse.

Rakennusluvan mukaisessa aloituskokouksessa on kallion louhiminen ja räjäyttäminen huomioitu. Rakennusvalvonta edellyttää, että lähistön rakennuksissa suoritetaan mahdollisten vaurioiden selvittämiseksi aloituskokouspöytäkirjan mukaiset katselmukset ja rakennusten ja rakenteiden kuvaamiset ennen räjäytystä ja sen jälkeen ja kaikkiin lähistön rakennuksiin asennetaan tärinämittarit. Louhinta- ja räjäytystyöstä vastaa kokenut ja tunnettu ammattilainen ja siitä on laadittu räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta annetun asetuksen mukainen turvallisuussuunnitelma. Lupa- ja valvontajaoston päätöksessä näitä aloituskokouspöytäkirjaan kirjattuja asioita ei ole katsottu tarpeelliseksi toistaa yhtä tarkasti. Aloituskokouspöytäkirjaan kirjatut seikat sitovat rakennustyön suorittajaa samalla tavalla. Vaikka tuota aloituskokouksen pöytäkirjassa käytettyä termiä "lähialueen rakennukset" ei ole määritelty tarkemmin, se käytännössä tarkoittaa samaa kuin valituksessa esitetty etäisyys räjäytyspaikasta.

Edellä olevan perusteella valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aihetta muuttaa tai täydentää lupa- ja valvontajaoston päätöstä. Rakennustyön suorittamisessa on jo otettu huomioon ne seikat, joita valituksessa on vaadittu lisättäväksi rakennuslupapäätökseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon jaoston päätöksestä § 9/24.1.2019 tehdyn valituksen johdosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi
  • Juha Häyrinen, rakennustarkastaja, juha.hayrinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Naapurikiinteistön omistaja on tehnyt lupa- ja valvontajaostolle oikaisuvaatimuksen rakennustarkastaja Juha Häyrisen suorittamasta rakennuksen paikan merkitsemisestä kiinteistöllä 491-60-305-3 osoitteessa Linnaniementie 40, Ristiina. Oikaisuvaatimus on liittenä.

Naapurikiinteistön omistajalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan oikeus hakea muutosta kiinteistöä koskeviin lupapäätöksiin ja sama oikeus on katsottava olevan myös lupaan liittyviin toimituksiin, kuten rakennuksen paikan merkitsemiseen.

Kyse on kiinteistölle 491-60-305-3 myönnettyyn rakennuslupaan nro 659/18 sisältyvän erillisen saunarakennuksen paikasta. Naapurikiinteistön omistaja haki aiemmin muutosta rakennuslupapäätökseen kyseisen saunarakennuksen osalta, mutta Itä-Suomen hallinto-oikeus pysytti lupapäätöksen voimassa. Kun rakennuslupapäätös oli lainvoimainen, Ristiinan alueen rakennustarkastaja Juha Häyrinen suoritti luvassa edellytetyn saunarakennuksen paikan merkitsemisen 3.10.2019.

Naapurikiinteistön omistaja vaatii, että lupa- ja valvontajaosto keskeyttää saunarakennuksen rakennustyön ja velvooittaa rakennusvalvonnan merkitsemään rakennuksen paikan asemakaavan mukaiselle rakennusalueelle.Oikaisuvaatimuksen mukaan rakennuksen paikka on merkitty kaksi metriä lähemmäksi rantaviivaa kuin asemakaava sallii ja rakennusluvan mukainen asemapiirustus osoittaa.

Kyseiselle alueelle on laadittu Ristiinan Linnaniemen asemakaava. Kaavan on Ristiinan valtuusto 4.8.2008 pykälän 54 kohdalla hyväksynyt. Kaava on tullut 25.5.2010 korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoimaiseksi (Dnro 1257/1/09). Kaavaan on merkitty Saimaan rantaan yksitoista omarantaista erillispientalotonttia, kaavamerkintä AO-1. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa omakotitalon ja talousrakennuksia rakennusoikeuden puitteessa.

Kaavoitustyön yhteydessä laadittiin rakennustapaohje, joka täydentää asemakaavaa ja osoittaa suunnitteluperiaatteet rakennusten ja tonttien rakentamisen suhteen.

Kullekin rakennustontille on merkitty pistekatkoviivalla rakennusala, jonne rakennukset sijoitetaan. Tämän lisäksi tonteille on merkitty saunan rakennusala kaavamerkinnällä (sa). Tälle alueelle saa rakentaa enintään 30 kerrosneliömetrin suuruisen saunan, jonka jätevedet on pumpattava kunnalliseen viemäriverkostoon. Tätä saunan rakentamisalaa ei ole kaavaan numeerisesti merkitty, vaan se on mitattava mittakaavassa 1:2000 olevasta kaavakartasta.

Mikkelin rakennusjärjestyksen kohdan 1.3 määritelmiä mukaan rantaetäisyys: Rakennuksen etäisyys mitataan vaakamittana rakennuksen kokonaisalaan luettavasta tai rakennuksen pohjapinta-alaan kuuluvasta lähimmästä pisteestä keskivedenpinnan mukaiseen rantaviivaan.

Riittävällä mittaustarkkuudella saunan rakennusala on noin 15 metriä Saimaan keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Linnaniemen asemakaava-alue sijaitsee Saimaan Lauritsalan altaan Ristiinan Yövedellä. Keskivedenpinnan (MW) korkeus vuosijaksolla 1987-2010 on ollut korkeusjärjestelmässä N60+m 75,88 metriä merivedenpinnan yläpuolella. Ristiinassa sijaitsee Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä vedenkorkeusmittari. Vedenpinnankorkeus 3.10.2019 oli 75,51 metriä merenpinnan yläpuolella. 

3.10.2019 suoritetun kyseisen saunan paikan tarkemittauksen mukaan saunan etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta oli noin 19 metriä ja rajapyykkien 101 ja 97 välisestä linjasta noin 14,5 metriä.

Asemakaava-alueelle on valmistunut neljä rantasaunaa. Niiden rantaetäisyydet ovat seuraavat:

  1. Rakennuslupa nro 251/12, myönnetty 7.11.2012. Saunan etäisyys rantaan asemapiirustuksen mukaan 16 metriä. Rakennuksen paikka on merkitty maastoon riittävällä tarkkuudella asemapiirustuksen mukaiseen paikkaan rantaviivasta.
  2. Rakennuslupa nro 240/12, myönnetty 31.10.2012. Saunan etäisyys rantaan asemapiirustuksen mukaan 15 metriä.  Rakennuksen paikka on merkitty maastoon riittävällä tarkkuudella asemapiirustuksen mukaiseen paikkaan rantaviivasta.
  3. Rakennuslupa nro 78/15, myönnetty 24.2.2015. Saunan etäisyys rantaan asemapiirustuksen mukaan 15,446 metriä. Rakennuksen paikka on merkitty maastoon riittävällä tarkkuudella asemapiirustuksen mukaiseen paikkaan rantaviivasta.
  4. Rakennuslupa nro 567/15, myönnetty 8.9.2015. Saunan etäisyys rantaan asemapiirustuksen mukaan 15 metriä. Rakennuksen paikka on merkitty maastoon riittävällä tarkkuudella asemapiirustuksen mukaiseen paikkaan rantaviivasta.
     

Vuoden 2013 alusta Ristiina liittyi Mikkelin kaupunkiin. Kohtien 1 ja 2 mukaisten saunojen rakennusluvat on myönnetty Ristiinan kunnan aikaan. Tuolloin tontteja ei oltu lohkottu omiksi kiinteistöksi eikä niillä ollut rajamerkkejä ja rakennusluvat myönnettiin määräaloille. Ainoa tapa saada rakennus merkattua luvan mukaiseen paikkaan maastossa oli mitata sen etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Kohtien 3 ja 4 mukaisissa tapauksissa rakennusluvat on myönnetty Mikkelin kaupungin aikaan. Tällöin tontit oli lohkottu ja niille oli merkitty rajamerkit.

Jokaisen saunan rakennuslupamenettelyssä on käytetty samaa periaatetta saunan sijoituksen suhteen.

Kunkin saunan rakennusluvassa oli ehto, jonka mukaan ennen rakennustyöhön ryhtymistä rakennushankkeeseen ryhtyvän oli pyydettävä rakennustarkastajalta rakennuksen merkitsemistä maastoon. Tuossa katselmuksessa tutkitaan tarkemmin rakennuksen sijoittuminen rakennuspaikalle. Joskus on tarkoituksenmukaista siirtää rakennuksen paikkaa esimerkiksi kiven tai vastaavan maastoesteen johdosta. Monesti rakennuksen paikkaa siirretään taaksepäin tai sivulle. Harvemmin rakennuksen paikkaa siirretään lähemmäksi rantaa ja, jos näin tehdään, muutoksen tulee olla pieni ja hyvin perusteltu.

Kuntaliitoksen jälkeen tonttien luovutuksessa tapahtui muutos. Tapauksissa 1 ja 2 Ristiinan kunta myi tontit rakentajille vasta siinä tilanteessa, kun rakennuksen perustukset olivat valmiit. Tämän jälkeen maanmittauslaitos lohkoi tontit ja rajoihin merkittiin rajapyykit. Tästä johtuen saunan etäisyyden mittaamiseksi ei ollut muuta tapaa kuin mitata se keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Vedenkorkeus oli mahdollista saada päivittäin vedenkorkeuden mittarista ja keskivedenkorkeuden mukaisen rantaviivan kokenut rakennustarkastaja pystyi arvioimaan noin puolen metrin tarkkuudella.

Tapaukset 3 ja 4 sijoittuvat aikaan jolloin Mikkelin kaupunki luovutti tontit. Tuolloin tontti oli jo lohkottu valmiiksi kiinteistöksi, jolla oli rajat, myös rannassa. Huolimatta tästä saunan etäisyys mitattiin samalla tavalla kuin kahdessa aikaisemmassa tapauksessa.

Saunan rakennuspaikka kiinteistöllä 491-60-305-3 on siis merkitty maastoon samoja periaatteita noudattaen kuin alueen muilla vastaavilla kiinteistöillä. Etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta on kartan mittatarkkuus huomioiden asemakaavan mukainen. Vähäinen ero rakennuslupaan liittyvään asemapiirustukseen nähden selittyy sillä, että kiinteistöjen mitat eivät edellä esitetyllä tavalla ole olleet aivan yhteneväisiä asemakaavaan liitetyn kartan kanssa. Asemapiirustukseen verrattuna saunan paikkaa on siirretty hiukan rannasta pois päin. Lupaa haettessa ja naapureita kuultaessa käytettävissä oli asemapiirustus, johon naapurikiinteistön saunaa ei ollut piirretty näkyviin ja näin rakennusten sijaintia toisiinsa nähden ei ollut mahdollista verrata tarkasti. Saunarakennukset ovat eri kokoiset eivätkä ne ole rakennuslupienkaan mukaan aivan samassa linjassa, joten kuvissa näkyvä ero on luonnollista. Keskivedenkorkeuden mukaisen rantaviivan määrittämisessä ei rannan kaivuutöillä ja kivien siirrolla ole ollut vaikutusta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää edellä esityn perusteella hylätä oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan tekemästä saunan paikan merkitsemisestä kiinteistöllä 491-60-305-3.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, kiinteistön 491-60-305-3 omistaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Viranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.