Lupa- ja valvontajaosto, kokous 20.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Jatkoaikapyyntö luvattoman rakennuksen poistamiselle, tila 491-432-8-3

MliDno-2019-1573

Valmistelija

  • Janne Hämäläinen, rakennustarkastaja, janne.hamalainen@mikkeli.fi
  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennusvalvontaan oli tullut ilmoitus, että tilan 491-432-8-3 edustalla Asilanlammen rannalla on rakennus, jota käytetään ilmeisesti polttopuuvarastona. Ilmoittajan mukaan rakennus on vesijättöalueella tilan rajojen ulkopuolella eikä sille ole haettu lupaa. Rakennustarkastaja Janne Hämäläinen totesi tarkastuskäynnillä, että ranta-alueella oli pienehkö varastorakennus. Karttatarkastelun mukaan se oli vesijättöalueella eikä kyseisen tilan alueella. Vesijättöalueelle ei olisi saanut rakentaa edes pienikokoista rakennusta ja muutenkin toimenopiteet edellyttäisivät aluen omistajan suostumusta. rakennus on alle 10 metrin etäisyydellä vesirajasta.Kun rakennuksessa on kantavia rakenteita, se on pienestä koostaan huolimatta katsottava lupaa vaativaksi rakennukseksi. Tilan omistajilta pyydettiin selitys asiasta.

Tilan omistajista  Pirjo Puikkonen-Haapiainen on antanut 10.7.2019 sähköpostitse selityksen, jossa kertoo, että rakennus on puukatos, joka on ollut paikallaan jo 40 vuotta ja sitä on keväällä 2019 korjailtu. Heillä oli käsitys, ettei noin vähäinen rakennus vaadi mitään lupaa.

Omistajille on annettu kehotus poistaa luvaton rakennus 30.9.2019 mennessä ja samalla kerrottu, että lupa- ja valvontajaosto voi määrätä rakennuksen poistettavaksi sakon uhalla.

Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava lupa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:ssä säädetään, että jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antama kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Saman lain 185 §:ssä säädetään, että joka ilman tässä laissa edellytettyä lupaa tai ilmoitusta aloittaa rakentamisen tai ryhtyy muuhun toimenpiteeseen vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä taikka muutoin laiminlyö hänelle näissä säädetyn tai määrätyn rakentamista tai ympäristön hoitoa koskevat velvollisuutensa on tuomittava rakentamisrikkomuksesta sakkoon.

Saman lain 186 §:ssä säädetään vielä, että kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämisestä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

Tilan omistajat Pirjo Puikkonen-Haapiainen ja Pertti Puikkonen ovat pyytäneet toimenpiteelle lisäaikaa 30.9.2020 saakka. Rakennustarkastaja Janne Hämäläinen on todennut, ettei noin pitkälle määräajalle ole edellytyksiä. Hän on myöntänyt lisäaikaa 30.11.2019 saakka.

Tilan omistajat Pirjo Puikkonen-Haapiainen ja Pertti Puikkonen ovat pyytäneet lupa- ja valvontajaostoa myöntämään lisäaikaa varastorakennuksen poistamiselle 30.9.2020 saakka. Perusteluna on se, että omistajat ovat työssä ja asuvat toisella paikkakunnalla ja kesällä toimenpiteeseen on mahdollista saada talkoolaisia apuvoimiksi, jolloin siirto onnistuu kustannustehokkaasti. Omistajan mukaan rakennuksesta ei aiheudu mitään haittaa ympäristölle eikä vesistölle.

Rakennus on hyvin kevytrakenteinen eikä sen siirtäminen tai purkaminen vaadi suuria koneita tai toimenpiteitä. Omistajilla olisi ollut runsaasti aikaa hoitaa asia kuntoon jo tänä syksynä. Rakennusta ei tarvitse purkaa kokonaan, vaan sen voi tarvittaessa siirtää tilan alueelle, johon sen voi sijoittaa luvallisesti. Tilalla on ennestään luvallinen rantasauna.

Edellä esitetyillä perusteilla esitettyyn lisäaikapyyntöön ei ole syytä suostua, vaan omistajat tulee velvoittaa sakon uhalla siirtämään tai purkamaan luvaton rakennus vuoden 2019 loppuun mennessä. Kyseessä on pienehkö vanha rakennus, jota on viime keväänä vain korjattu, eikä omistajilla ilmeisesti ole ollut edes tietoa siitä, että rakennus tarvitsisi viranomaisluvan ja että se on paikassa, johon lupaa ei voisi edes antaa. Tällä perusteella ei asiasta ole syytä tehdä ilmoitusta poliisille esitutkintaa varten, mikäli omistajat purkavat tai siirtävät rakennuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää velvoittaa tilan 491-432-8-3 omistajat  Pirjo Puikkonen-Haapiaisen ja Pertti Puikkosen purkamaan tilan edustalla olevalla vesijättöalueella oleva varastorakennus 31.12.2019 mennessä tai siirtämään rakennus samaan päivään mennessä mainitulla tilalla sellaiseen paikkaan, johon se määräysten mukaan on mahdollista sijoittaa. Velvoitteen noudattamisen tehosteeksi jaosto asettaa kummallekin tilan omistajalle tuhannen (1.000) euron uhkasakon. Ellei velvoitetta määräajassa noudateta, jaosto voi tuomita uhkasakon maksettavaksi ja asettaa uuden uhkasakon. Tässä vaiheessa ei asiasta tehdä ilmoitusta poliisille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tilan 491-432-8-3 omistajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Viranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.