Lupa- ja valvontajaosto, kokous 14.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Oikaisuvaatimus maisematyölupapäätöksestä Kuomio 491-530-0009-0015

MliDno-2020-680

Valmistelija

 • Juha Häyrinen, rakennustarkastaja, juha.hayrinen@mikkeli.fi
 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilan 491-530-0009-0003 omistajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen rakennustarkastaja Juha Häyrisen päätöksestä 20‐0095‐MT, jolla UPM-Kymmene Oyj Metsälle on myönnetty maisematyölupa puiden kaatoon tilalla Kuomio 491‐530‐0009‐0015. Oikaisuvaatimus on tehty maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyssä ajassa ja naapuritilan omistajina oikaisuvaatimuksen tekijöillä on muutoksenhakuoikeus päätöksestä.

Oikaisuvaatimus ja lupahakemuksesta tehty huomautus ovat liitteenä.

Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat esittäneet jo lupahakemuksesta suoritetun kuulemisen yhteydessä huomautuksen hakemuksesta.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että avohakkuut tulee muuttaa harvennushakkuiksi luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, estetiikan ja viihtyisyyden vuoksi. Perusteluna tälle viitataan lupahakemuksesta jätetyssä huomautuksessa esitettyihin seikkoihin.

UPM-Kymmene Oyj Metsä on naapureiden huomautuksen johdosta antanut lupaprosessin yhteydessä liitteenä olevan selvityksen.

Saadun tiedon mukaan hakkuita ei ole vielä aloitettu.

Maankäyttö- ja rákennuslain 128 § 1 momentin mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa:

 1. asemakaava-alueella;
 2. ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään;
 3. yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella; eikä
 4. alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.
   

Lain voimaantulossäännöksen mukaan kaavoihin, jotka ovat tulleet voimaan ennen tämän lain voimaantuloa (1.5.2017), sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta 128 §:ää. Sen mukaan rantakaavan/ranta-asemakaavan alueella hakkuut edellyttivät maisematyölupaa.

Maankäyttö- ja rákennuslain 140 § 1 momentin mukaan alueella, jolla on voimassa asemakaava tai yleiskaava, maisematyölupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

Alue, jota maisematyölupa koskee, sijaitsee vuonna 1986 voimaan tulleen Honkataipaleen rantakaavan alueella ja on kaavassa merkitty maa- ja metsätalousalueeksi.

Yhtiö on hakemuksessaan esittänyt seuraavaa:
Haetaan  kymmenen vuoden maisematyölupaa UPM-Kymmene Oyj:n omistamalle Honkataipaleen tilalle  491-530-0009-0015.
Alustava hakkuusuunnitelma perustuu UPM:n metsäsuunnitelmaan, eikä maastosuunnittelua ole tehty. Olen hakenut lupaa uudistushakkuille sillä perusteella, että kuviotiedoissa kuvio on ollut uudistuskypsää metsää, hakkuun maastosuunnittelun aikana tehdään ratkaisu käsitelläänkö kaikkia kuvioita vai jätetäänkö kuvio lepoon. Mikäli harvennuskuviot harvennetaan ja harvennushakkuun jälkeen tulee pahoja tuhoja (lumituhot, myrskytuhot tms), niin pahimmassa tapauksessa kuviot/ kuvion osat voidaan joutua uudistamaan metsätuholain mukaisesti. Alustavan, metsäsuunnitelmaan perustuvan, suunnitelman mukaan Honkataipaleen rantakaava-alueella toteutetaan harvennushakkuita 20,9 ha:n ja uudistushakkuita 6,7 ha:n alalla. UPM:n tilat kuuluvat FSC-sertifioinnin piiriin, jonka vaatimuksia noudatamme (liite sertifioinnista).

Rakennuslupatyöryhmän kannan mukaisesti maisematyölupa on myönnetty niin, että kuvio 176 on jätetty luvan ulkopuolelle.

Muiden maisematyöluvan mukaisten kuvioiden osalta toimenpiteiden ei voi katsoa vaikeuttavan alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmelevan kaupunki- tai maisemakuvaa, joten perusteita lupapäätöksen muuttamiseen ei ole.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää edellä esitetyn perusteella hylätä oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan päätöksestä 20-0095-MT, jolla UPM-Kymmene Oyj Metsälle on myönnetty maisematyölupa puiden kaatoon tilalla Kuomio 491-530-0009-0015.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät, UPM-Kymmene Oyj

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Jos hallintopäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu, oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa kuitenkin hakea muutosta valittamalla myös maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 192.2 §:n perusteella:

 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,
 • kunnan jäsen, sekä
 • kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa


Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antopäivä on kirjattu kohtaan tiedoksianto asianosaiselle.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Päätös on annettu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 198 §:n mukaisesti julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00.