Lupa- ja valvontajaosto, kokous 14.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Oikaisuvaatimus, maisematyölupa, lupatunnus 20-0114-MT, § 121

MliDno-2020-702

Valmistelija

 • Hannu Ahonen, rakennustarkastaja
 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Naapurikiinteistön omistajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan päätöksestä 17.3.2020 § 121, jolla UPM Kymmene Oyj:Metsälle on myönnetty maisematyölupa puiden kaatoon Suomenniemellä Kiesilän kylässä olevalta tilalta Käpylä, kiinteistötunnus 491-502-0001-0120, osoite Kukaskoskentie 917. Oikaisuvaatimus on tehty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa määräajassa ja sen tekijöillä on naapurikiinteistön omistajina oikeus hakea muutosta päätökseen.

Oikaisuvaatimuksen mukaan naapurit vastustavat avohakkuuta karttaan merkityillä kuvioilla 25.1, 25.2 ja 26, 26.1 ja 26.3 seuraavilla perusteilla. Kuvioiden tarkoittama maa-alue on osa Käpylän rantakaava-aluetta ja toimii käytännössä kyseisten rantatonttien maisemallisena ja liikenteellisenä suoja-alueena. Mikäli puiden kaataminen tehtäisiin nyt annetun päätöksen mukaisesti uudistushakkuuna/päätehakkuuna ts. avohakkuuna, se tarkoittaisi käytännössä alueen hakkaamista paljaaksi raiskioksi ja turmelisi maankäyttö- ja rakennuslain 140 §:ssä tarkoitetulla tavalla Käpylän rantakaava-alueen maisemakuvan. Avohakkuuna toteutettava puiden kaataminen aiheuttaisi myös tonttien puustolle selkeän kaatumisvaaran niiden joutuessa alttiiksi tuulille. Tästä puolestaan seuraisi jatkuva vaara tonttien ja suunnitellun avohakkuualueen välissä kulkevalle sähkölinjalle.

Naapurit ovat valmiita hyväksymään enintään kasvatus- tai harvennushakkuun tai niitä vielä kevyemmän ylispuuhakkuun mainituilla kuvioilla.

Naapurit ovat esittäneet samat näkökohdat jo kuulemisvaiheessa tekemässään muistutuksessa. Luvan hakija on antanut muistutuksen johdosta liitteenä olevan vastineen. Sen mukaan uudistettavaksi suunnitellut kuviot ovat vanhaa metsää, jonka harventaminen ei ole järkevää. Mikäli alueelle tulee myrsky-, lumi- tai muita tuhoja joutuu yhtiö miettimään tarkemmin, miten puustoa olisi viisainta käsitellä. Yhtiön mukaan tällä hetkellä ei ole maastosuunnittelua tehty oikaisuvaatimukessa tarkoitetulla alueella. Mikäli hakkuita suunnitellaan, yhtiö on luvannut olla yhteydessä naapureihin ja kertoa hakkuusuunnitelmista tarkemmin.

Maankäyttö- ja rákennuslain 128 § 1 momentin mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa:

 1. asemakaava-alueella;
 2. ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään;
 3. yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella; eikä
 4. alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.
   

Lain voimaantulossäännöksen mukaan kaavoihin, jotka ovat tulleet voimaan ennen tämän lain voimaantuloa (1.5.2017), sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta 128 §:ää. Sen mukaan rantakaavan/ranta-asemakaavan alueella hakkuut edellyttivät maisematyölupaa.

Saman lain 140 § 1 momentin mukaan alueella, jolla on voimassa asemakaava tai yleiskaava, maisematyölupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

Käpylän tila on rantakaava-alueella, jolla puiden kaataminen edellyttää maisematyölupaa. Kaavassa alue, jolla hakkuita on tarkoitus suorittaa, on merkitty metsätalousalueeksi.

Suunniteltujen toimenpiteiden ei voi katsoa vaikeuttavan alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmelevan kaupunki- tai maisemakuvaa. Lupapäätöksen kumoamiselle tai muuttamiselle ei ole perusteita.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää edellä esitetyn perusteella hylätä oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan päätöksestä 17.3.2020 § 121, jolla UPM Kymmene Oyj Metsälle on myönnetty maisematyölupa puiden kaatoon Suomenniemellä Kiesilän kylässä olevalta tilalta Käpylä, kiinteistötunnus 491-502-0001-0120.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät, UPM-Kymmene Oyj

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Jos hallintopäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu, oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa kuitenkin hakea muutosta valittamalla myös maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 192.2 §:n perusteella:

 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,
 • kunnan jäsen, sekä
 • kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa


Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antopäivä on kirjattu kohtaan tiedoksianto asianosaiselle.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Päätös on annettu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 198 §:n mukaisesti julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00.