Lupa- ja valvontajaosto, kokous 14.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, MPY Palvelut Oyj:n maston suunnittelutarveratkaisu

MliDno-2017-1877

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi
Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

MPY Palvelut Oyj on vuonna 2013 hakenut rakennuslupaa pystyttää 53,7 metriä korkea ristikkomallinen telemasto ja 6 m²:n kokoinen laitetila Mikkelin kaupungin omistamalle kiinteistölle osoitteessa Porrassalmentie 36. Rakennuslupa myönnettiin 24.5.2013 ja sen mukaiset rakennustyöt olisi tullut aloittaa 3 vuoden kuluessa. Töitä ei aloitettu ja vuonna 2017 rakennusluvalle haettiin jatkoaikaa, joka myönnettiin yhdeksi vuodeksi. Vuonna 2017 lähinaapuri teki lainvoimaisesta lupapäätöksestä purkuhakemuksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), joka päätöksellään 3.1.2019 on purkanut johtavan rakennustarkastajan 10.1.2017 tekemän päätöksen myöntää rakennusluvalle jatkoaika. Syynä purkamiselle oli se, että rakennusluvalle (töiden aloittamiselle) ei voitu myöntää jatkoaikaa enää rakennustöiden aloittamiseen tarkoitetun kolmen vuoden määräajan kuluttua umpeen, vaan rakennuslupaa olisi tullut hakea uudestaan.

Alueellinen ELY-keskus on lausunnossaan 24.5.2019 ottanut sen kannan, että hanke vaatii suunnittelutarveratkaisun. Perusteluissa todetaan, että kohde sijoittuu oikeusvaikutteisen Saimaan rantaosayleiskaavan alueelle. Kaavassa alueella on SE-km merkintä, jonka kaavamääräys kuuluu: ”Selvitysalue, jolle laaditaan yksityiskohtainen kaava. Alueen maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa on huomioitava alueen kulttuurimaisemallinen arvo sekä alueella tehdyt muinaismuistolain mukaan arvokkaat löydöt.” (sm) kaavamerkinnän määräys kuuluu: ”Muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Yleismääräys: aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista tulee neuvotella Museoviraston kanssa.” Lisäksi kohde sijoittuu valtakunnallisesti merkittävälle rakennetun ympäristön kulttuurialueelle Porrassalmen historiallinen maisema.
Kaavassa mastolle ei ole osoitettu rakennusoikeutta.

Rakennusluvan yhteydessä on kuultu Trafia (lausunto päivätty 27.2.2013) koskien lentoestettä ja toistamiseen (19.1.2017) sekä Finaviaa (9.1.2017). KHO:n päätöksen jälkeen rakennusvalvonta on pyytänyt lausunnot alueelliselta ELY-keskukselta (lausunto päivätty 24.5.2019) ja Museovirastolta (17.9.2019).

Vuonna 2017 MPY Palvelut Oyj oli käynnistänyt rakennustyöt saatuaan rakennusvalvonnalta jatkoajan töiden aloittamiseen ja ehtinyt pystyttää maston ennen kuin todettiin, ettei jatkoaikaa olisi voinut myöntää.

Hakijan perustelut
Masto on pystyssä ja toiminnassa.

Kaavatilanne
Alueella on voimassa Saimaan rantaosayleiskaava vuodelta 2000. Kantakaupungin osayleiskaava 2040 on saanut lainvoiman elokuussa 2019. Sen mukaan Saimaan rantaosayleiskaava ohjaa rakentamista niin kauan, kunnes kaavaa muutetaan, jolloin Kantakaupungin osayleiskaava ohjaa suunnittelua.
Kaupunki ja/tai muut tahot ovat luopumassa Kyyhkylässä tällä hetkellä olevista toiminnoista ja alueelle on mietittävä korvaavaa tai täydentävää toimintaa. Vuoden 2013 jälkeen Annilanselän pohjoisosaan Kirkonvarkauden alueella järjestettiin vuoden 2017 asuntomessut ja kaupunki kaavoittaa parhaillaan sen eteläosaa. Kaupunginhallitus on ohjeistanut kaupunkisuunnittelua asemakaavoittamaan Kirkonvarkauden eteläosan jälkeinen alue aina Kyyhkylään saakka. 

Suunnitelma
Hakemuksen liitteenä on asemapiirros ja MRA 64 §:n mukainen selvitys.

Naapureiden kuuleminen
Naapuri A vastustaa lupaa ja toteaa, että masto haittaa RKY-alueen maisemallisia arvoja ja että suunnittelutarveratkaisussa masto tulee hylätä. A epäilee, että MPY:n toiminta hankkeessa on ollut "suunnitelmallinen ja salainen" ja on virheellisesti sekä tahallisesti pyrkinyt saamaan hyötynäkökohdan itselleen. Luvan myöntäminen ei tue asukkaiden perustuslaillisia oikeuksia eikä tue kiinteistöomistajien tasapuolista kohtelua.
Naapuri B vastustaa mastoa ja toteaa, että masto ei ole maisemalliselta kannalta sopiva ja haittaa kulttuuriympäristön ja virkistystarpeiden toteutumista. Maisemallisia vaikutuksia ei ole selvitetty. B toteaa lisäksi, että (maston) rakentaminen on Kantakaupungin osayleiskaava 2040:n vastaista. Masto on liian lähellä valittajan kiinteistön rajaa ja rakennuksia, kaatuessaan masto yltäisi 15 metrin matkalla naapuri B:n kiinteistön puolelle. Tuulisella säällä mastosta aiheutuu meluhaittaa. Masto on liian lähellä rantaa. Maston rakentaminen edellyttää Traficomin ja Finavian hyväksyntää.

Harkinta
Kaupunki toteaa, että suunnittelutarveratkaisu on päätetty siltä pohjalta, että alueella ei ole mastoa ja päätöksen ollessa kielteinen olemassa oleva masto tulee purkaa.

Perustelut
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 64 §:n mukainen selvitys
Mastosta on laadittu MRA 64 §:n mukainen selvitys, joka on päivätty 18.3.2013. Siinä todetaan, että rakentamisen lähtökohta on ollut ympäröivän alueen yritysten ja asutuksen matkaviestintäpalveluiden, erityisesti ns. sisäpeiton parantaminen. Ottaen huomioon lähimmät tukiasemapaikat ei näillä saavuteta riittävän laadukasta peittoa Kyyhkylän alueelle. Etäisyydet lähialueilla olevista mastoista tai talotukiasemista ovat halutun kuuluvuusalueen kannalta kuitenkin niin suuret, ettei korvaavaa vaihtoehtoa ole tarjolla. Suunnitellun tukiaseman vaikutusalueella on jo runsaasti pientaloasutusta ja kouluja. Riittävän laadukas sisäpeitto edellyttää uuden tukiaseman rakentamista. Kyyhkylän masto, suunnitellussa korkeudessa, palvelee kaikkia operaattoreita sekä antennipaikan tarvitsijoita.
Selvityksessä todetaan, että masto sijoitetaan puuston yläpuolelle yleensä 25-54 metrin korkeudelle maanpinnasta (toteutunut masto on 54 m korkea). Masto erottuu korkeutensa vuoksi ympäristöstään, mutta tyyppivalinnalla ja sen sijoittelulla ympäristövaikutuksia voidaan vähentää.
Selvityksessä todetaan lisäksi, että lähin asuinrakennus rakennettaneen n. 100 metrin etäisyydelle mastosta ja liikerakennus 400 metrin etäisyydelle.

Kaupungin perustelut
Suunnittelutarveratkaisun yhteydessä naapureita on kuultu suoraan kirjeitse ja he ovat tuoneet mielipiteensä esille.
Kaupunkisuunnittelu toteaa, että MPY Palvelut Oyj on toiminut hankkeessa lakien, lupaprosessin ja hyvien menettelytapojen mukaisesti. KHO on todennut, että rakennustöiden aloittamisen määräajan jatkamista koskevan käsittelyn yhteydessä on tapahtunut muotovirhe, jonka perusteella päätös rakennusluvan voimassaoloajan jatkamisesta on purettu. 
Kaupunkisuunnittelu toteaa, että MPY Palvelut Oyj:n rakentama maston sijoituspaikka on riittävästi perusteltu toiminnalliselta kannalta. Maston sijoittuminen ympäristöönsä ja etäisyys lähimmistä tonteista ei oleellisesti poikkea muista vastaavista mastoista Mikkelissä.

Savonlinnan maakuntamuseo, jolle Museovirastoon on lausunnon antamisen siirtänyt, on lausunnossaan todennut, että masto ei puuston takia näy Porrassalmentielle, mutta sen huippu on nähtävissä lännestä Annila-Golfin suunnasta ja osin myös pohjoisesta sekä idästä. Lausunnossa katsotaan, että Kyyhkylä on vaiheittain ja monipuolisesti rakennettu kokonaisuus, jonka näkymiin masto ei toisi erityistä vierasta elementtiä. Kokonaisvaikutuksiltaan mastosta ei aiheudu Porrassalmen historiallisen maiseman heikentymistä.

Alueella on voimassa Saimaan rantaosayleiskaava, joka ohjaa rakentamista. Kantakaupungin osayleiskaava 2040 toimii ohjaavana kaavana, jos ja kun uutta kaavamuutosta ryhdytään valmistelemaan. Saimaan rantaosayleiskaava ohjaa rakentamista rannalla ja sen tuntumassa. Kaavassa ei ole osoitettu telemastojen paikkoja, vaan niitä on toteutettu tapauskohtaisesti lupaprosessin keinoin. Kantakaupungin osayleiskaava 2040 on luonteeltaan strateginen kaava eikä ota kantaa mastoihin tai muihin pienimittakaavaisiin yhdyskuntarakentamisen kannalta välttämättömiin rakennuksiin tai rakennelmiin.

Trafin ja Finavian lausuntojen esittämät vaatimukset esim. valojen osalta on otettu huomioon maston toteutuksessa. Kaupunkisuunnittelu ei katso tarpeelliseksi uusia lausuntopyyntöä näille tahoille.
Kyyhkylässä on luontoarvoja ja alueella on liito-oravan elinpiirejä. Kaupunki on kartoittanut luontoarvoja viimeksi Kantakaupungin osayleiskaavatyön yhteydessä ja maston ollessa jo toiminnassa luontoselvitystä ei ole tarvetta päivittää.

Kantakartasta mitattuna maston etäisyys kiinteistön rajaan on noin 39 metriä ja lähimpään naapurirakennukseen noin 70 metriä. Maston sijoituspaikka on selvästi naapuritilaa korkeammalla, joten todellinen etäisyys on vielä pidempi kuin kartalta mitattu. Maston korkeuden ollessa 54 metriä jää rakennusten ja maston välille riittävä turvaetäisyys.

Hakemuksen mukainen masto ja laitetila eivät edellä esitetyn perusteella aiheuta kohtuutonta haittaa ympäristölle, naapureille, kaavoitukselle tai alueidenkäytön muulle järjestämiselle, on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden ja maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Rakentaminen ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hakemus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 136 §:n mukaiset edellytykset.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää, että telemaston sijoittaminen hakemuksen mukaisesti kiinteistölle 491-404-1-271, osoitteessa Porrassalmetie 36, täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaiset edellytykset rakentamiselle suunnittelutarvealueelle. 

Tämä suunnittelutarveratkaisu on voimassa yhden vuoden päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta lukien ja mastolle tulee hakea varsinainen rakennuslupa ennen tämän määräajan päättymistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi
  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Naapurimaanomistaja on tehnyt Itä-Suomen hallinto-oikeuteen valituksen Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaoston päätöksestä 13.2.20202 § 4, jolla MPY Palvelut Oyj:n hakemuksesta on tehty myönteinen suunnittelutarveratkaisu Kyyhkylänniemen tilalla 491-404-0001-0271. Päätös koskee tilalla jo olevan telemaston pitämistä paikallaan.

Valitus on liitteenä.

Valituksessa vaaditaan, että lupa- ja valvontajaoston suunnittelutarveratkaisua koskeva päätös ensisijaisesti kumotaan ja hakemus hylätään tai toisisijaisesti asia palautetaan uudellen käsiteltäväksi. Lisäksi valittaja vaatii oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

Alueella on voimassa Saimaan rantaosayleiskaava vuodelta 2000. Kantakaupungin osayleiskaava 2040 on saanut lainvoiman elokuussa 2019. Sen mukaan Saimaan rantaosayleiskaava ohjaa rakentamista niin kauan, kunnes kaavaa muutetaan, ja kantakaupungin osayleiskaava ohjaa uuden kaavan suunnittelua. Saimaan rantaosayleiskaavassa ei ole osoitettu telemastojen tai vastaavien rakennelmien paikkoja, vaan niitä on toteutettu tapauskohtaisesti lupaprosessin keinoin. Näin ollen kaavan mukaista sijoituspaikkaa mastolle ei ole tarjolla.

Etelä-Savon ely-keskus on lausunnossaan 24.5.2019 ilmoittanut, että hanke vaatii suunnittelutarveratkaisun. Kohde sijoittuu oikeusvaikutteisen Saimaan rantaosayleiskaavassa alueelle, jota koskee kaavan SE-km merkintä, jonka kaavamääräys kuuluu: ”Selvitysalue, jolle laaditaan yksityiskohtainen kaava. Alueen maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa on huomioitava alueen kulttuurimaisemallinen arvo sekä alueella tehdyt muinaismuistolain mukaan arvokkaat löydöt.”  Kaavamerkinnän (sm) määräys kuuluu: ”Muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Yleismääräys: aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista tulee neuvotella Museoviraston kanssa.” Lisäksi kohde sijoittuu valtakunnallisesti merkittävälle rakennetun ympäristön kulttuurialueelle Porrassalmen historialliseen maisemaan.

Kuten valituksenalaisen päätöksen perusteluistakin ilmenee, maston ei voi katsoa aiheuttavan merkittävää haittaa maisemalle. Sijoituspaikka sijaitsee luonnonkauniilla alueella, jolla on suojeluarvoja ja kultturihistoriallista merkitystä, mutta masto ei niitä vaaranna. Porrassalmen museotieltä masto näkyy vain muutamasta kohdasta ja tällöinkin niin pitkän matkan päästä, ettei sillä ole vaikutusta näkymään. Masto sijoittuu puuston keskelle, eikä siihen suoraan avonaisesta maastossa näkymää. Järveltä tai peltoaukealta masto erottuu selvimmin puuston takaa yläpuolelta, mutta se erottuisi mihin tahansa paikkaan kyseisellä alueella sijoitettuna. Alueen virkityskäyttöä masto ei millään tavalla haittaa eikä vaikeuta alueen käyttämistä rantayleiskaavan mukaiseen tarkoitukseen.

Savonlinnan maakuntamuseokin on lausunnossaan todennut, että masto ei puuston takia näy Porrassalmentielle, mutta sen huippu on nähtävissä lännestä Annila-Golfin suunnasta ja osin myös pohjoisesta sekä idästä. Lausunnossa katsotaan, että Kyyhkylä on vaiheittain ja monipuolisesti rakennettu kokonaisuus, jonka näkymiin masto ei toisi erityistä vierasta elementtiä. Kokonaisvaikutuksiltaan mastosta ei aiheudu Porrassalmen historiallisen maiseman heikentymistä.

Sijoituspaikka on valittu niin, että se on riittävän peittoalueen saamiseksi korkealla mutta ei häiritsevästi näy tai muuten vaikuta ympäristöön, tarpeeksi etäällä asutuksesta ja muista rakennuksista ja sinne saa huoltoyhteyden ajoneuvoille.

Maston etäisyyttä rannasta arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että kyse ei ole millään tavalla rantaan tukeutuvasta rakentamisesta. Ranta-alueella tapahtuva asuinrakentaminen johtaa aina siihen, että ranta varataan yksityiseen käyttöön ja mm. jätevesien käsittely vaatii erityisjärjestelyjä. Maston yhteydessä näitä vaikutuksia ei synny.

Telemaston tarpeellisuutta puolustaa se, että Annilan-Kyyhkylänniemen alue on kaupungin tärkeimpiä asutuksen laajenemisalueita. Pohjoispuolella olevan ns. asuntomessualueen rakennuspaikat ovat jo lähes kaikki käytössä ja asemakaava-alue on laajenemassa etelään Kyyhkylän suuntaan. Alueella on myös paljon vapaa-ajanasutusta.

Mastosta on laadittu maankäyttö- ja rakennusasetuksen 64 §:n mukainen selvitys. Siinä todetaan, että rakentamisen lähtökohta on ollut ympäröivän alueen yritysten ja asutuksen matkaviestintäpalveluiden, erityisesti ns. sisäpeiton parantaminen. Lähimmät tukiasemat eivät tarjoa riittävän laadukasta peittoa Kyyhkylän alueelle. Etäisyydet lähialueilla olevista mastoista tai talotukiasemista ovat halutun kuuluvuusalueen kannalta niin suuret, ettei korvaavaa vaihtoehtoa ole tarjolla. Kyyhkylän masto palvelee kaikkia operaattoreita sekä antennipaikan tarvitsijoita.

Kantakartasta mitattuna maston etäisyys kiinteistön rajaan on linnuntietä noin 39 metriä ja lähimpään (valittajan) naapurirakennukseen noin 70 metriä. Maston sijoituspaikka on selvästi naapuritilaa korkeammalla, joten todellinen etäisyys on vielä pidempi kuin kartalta mitattu. Välissä on myös korkeaa puustoa. Maston korkeuden ollessa 54 metriä jää rakennusten ja maston välille riittävä turvaetäisyys.

Hakemuksen mukainen masto ja laitetila eivät edellä esitetyn perusteella aiheuta kohtuutonta haittaa ympäristölle, naapureille, kaavoitukselle tai alueidenkäytön muulle järjestämiselle, on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden ja maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Rakentaminen ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hakemus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 136 §:n mukaiset edellytykset.

Oikeudenkäyntikulujen osalta valittajan vaatimus tulee edellä esitetyn perusteella hylätä. Vaadittujen oikeudenkäyntikulujen määrään varataan oikeus ottaa kantaa, kun niitä koskeva yksilöity vaatimus esitetään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon valituksesta, joka koskee Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaoston päätöstä 13.2.2020 § 4, jolla MPY Palvelut Oyj:n hakemuksesta on tehty myönteinen suunnittelutarveratkaisu Kyyhkylänniemen tilalla 491-404-0001-0271.

Lupa- ja valvontajaosto oikeuttaa asumisen ja toimimintaympäristön hallintopäällikön vastaamaan valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimukseen, kun yksilöity lasku on esitetty.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.