Lupa- ja valvontajaosto, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Luvaton määräysten vastainen laituri, kiinteistö 491-537-32-7

MliDno-2019-651

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin rakennusvalvonnan tietoon oli muun tarkastuskäynnin yhteydessä tullut, että Mikkelin kaupungin Liikalan kylän kiinteistön Linnankallio RN:o 32:7 (kiinteistötunnus 491-537-32-7) rantaan on rakennettu laituri ilman, että rakennustyölle olisi haettu vaadittavaa lupaa. Lisäksi rantaan on sijoitettu suurehko kelluva laiturin osa talvehtimaan. Ilmakuvan perusteella tuo osa on ollut sijoitettuna sulan veden aikaan laiturin päähän. Edelleen ilmakuvan perusteella kokonaisuus on noin 24 metriä pitkä.

Alueelle on laadittu Ristiinan Linnaniemen asemakaava. Ristiinan kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 4.8.2008 pykälän 54 kohdalla. Linnankallio RN:o 32:7 kiinteistö on merkitty kaavaan kaavamerkinnällä AO-1 (erillispientalojen korttelialue) ja se kuuluu korttelialueeseen 305. Kaavamääräysten yleismääräyksessä sanotaan, että kortteleiden 302-308 rakentamisessa tulee noudattaa erillisiä kunnanhallituksen hyväksymiä rakennustapaohjeita.
Rakennustapaohjeen kohdassa 5 todetaan, että laiturin pituus rantaviivasta saa olla enintään 10 metriä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:n kohdan 5 mukaan suurehkon laiturin rakennustyö edellyttää myönnettyä toimenpidelupaa.

Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen kohdan 8.3 (toimenpiteiden luvanvaraisuus) taulukon 1 kohdan 5 mukaan suurehkon, pinta-alaltaan yli 25 neliömetrin kokoisen laiturin rakentaminen edellyttää toimenpidelupaa. Tätä pienemmät laiturit on vapautettu lupatarpeesta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:ssä säädetään, että jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin.

Edelleen saman lainkohdan 2 momentin mukaan viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Saman lain 185 §:ssä säädetään, että joka ilman tässä laissa edellytettyä lupaa tai ilmoitusta aloittaa rakentamisen tai ryhtyy muuhun toimenpiteeseen vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä taikka muutoin laiminlyö hänelle näissä säädetyn tai määrätyn rakentamista tai ympäristön hoitoa koskevan velvollisuutensa, on tuomittava rakentamisrikkomuksesta sakkoon.
Saman lain 186 §:ssä säädetään vielä, että kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä
vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

Kiinteistön 491-537-32-7 rannassa oleva laituri on pinta-alaltaan sellainen, että se vaatii toimenpideluvan. Vaikka laiturin pinta-alaa pienennettäisiin alle tuon neliömäärä ja luvanhakuvelvollisuus poistuisi, laiturin tulee olla rakennustapaohjeiden mukainen eli pituudeltaan enintään 10 metriä. Laiturin pituus mitataan keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Ristiinan alueen rakennustarkastaja on 8.3.2019 määrännyt, että kyseinen laituri tulee lyhentää enintään kymmenen metrin pituiseksi ja ettei laiturin rannassa ollutta osaa saa sijoittaa laiturin jatkeeksi.

Samalla kiinteistön omistajalle on varattu tilaisuus antaa asiasta oma selityksensä lupa- ja valvontajaostolle. Kirjallinen selitys on saatu 28.3.2019 ja se on liitteenä.

23.5. 2019 suoritetussa tarkastuksessa oli todettu, että laituri oli edelleen lyhentämättömänä paikallaan ja rannassa ollut osa oli kiellosta piittaamatta siirretty laiturin jatkeeksi. Lupahakemusta laiturin osalta ei ole jätetty 7.6.2019 mennessä. Rakennustarkastajan mukaan kiinteistölle aikanaan myönnetyt omakotitalon ja rantasaunan rakennusluvat eivät sisällä laituria eikä laiturille ole haettu omaa toimenpidelupaa. Se, että aiempien katselmusten yhteydessä laituriin ei ole puututtu, ei tarkoita, että luvaton laituri olisi viranomaisten toimesta hyväksytty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää, että kiinteistön Linnankallio 491-537-32-7 omistaja  XXvelvoitetaan muuttamaan tilan rannassa oleva laituri asemakaavan ja alueen rakennusmääräysten mukaisesti enintään 10 metrin pituiseksi keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta lukien 15.7.2019 mennessä. Koska kiinteistön omistaja on selkeästi niskoitellut hänelle annettujen määräysten noudattamista ja luvanhakuvelvollisuutta vastaan, velvoitteen tehosteeksi asetetaan tuhannen (1.000,00) euron uhkasakko. Mikäli velvoitetta ei noudateta annetussa määräajassa, voidaan nyt asetettu uhkasakko tuomita maksettavaksi. Asiaa ei tässä vaiheessa ole tarpeen ilmoittaa poliisille esitutkintaa varten. Mikäli velvoitetta ei noudateta, harkitaan ilmoituksen tekemistä uudelleen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Viranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.