Lupa- ja valvontajaosto, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, vesi- ja viemärijohdon sijoittaminen tilalle 491-451-9-194

MliDno-2018-185

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesiosuuskunta Majava on pyytänyt Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaostoa määräämään maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesti vesi- ja viemärijohdon ja niihin liittyvien laitteiden sijoittamisesta Haukivuorella sijaitsevan tilan Väinölä kiinteistötunnus 491-451-9-194 alueelle, koska maanomistajan kanssa ei ole päästy sopimukseen johtojen sijoittamisesta.

Kyse on vesi- ja viemärijohdosta, joka hakemuksen mukaan sijoittuu mm. edellä mainitun tilan alueelle. Vesiosuuskuntaan on liittymässä uusi kiinteistö ja sitä varten tarvitaan uusi johtolinja. Linja kulkee myös useiden muiden saman kylän tilojen alueella, mutta hakija on päässyt sijoituksesta sopimukseen muiden maanomistajien kanssa. Hakijan mukaan johtojen sijoittamista muualle tai muulla tavalla ei voida järjestää mielekkäästi ja kohtuullisin kustannuksin.

Vesiosuuskunta on tarjonnut maanomistajalle sopimusta johtojen sijoittamisesta, mutta maanomistaja ei ole suostunut allekirjoittamaan sopimusta. Maanomistaja on esittänyt putkilinjan sijoittamista niin, että se liittyisi Kurkisensaarentien toisella puolella olemassa olevaan linjaan ja sen tilan kohdalla, johon nyt tarvitaan uusi liittymä, putkilinja vedettäisiin tien ali.

Maanomistajalle on lähetetty kuulemiskirje ja varattu samalla tilaisuus antaa vastine hakemuksen johdosta. Rakennusvalvonnan edustajat, johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka ja hallintopäällikkö Juha Ruuth ovat 20.2.2019 käyneet tutumiskäynnillä suunnitellulla linjan sijoituspaikalla. Tilaisuudessa olivat läsnä myös vesiosuuskunnan edustaja Martti Kääriäinen, maanomistaja Xja tilan, johon uusi liittymä olisi tulossa, omistaja Y.
Käynnin yhteydessä maanomistaja antoi oman vastineensa osuuskunnan hakemukseen. Osuuskunta ei ole tämän jälkeen antanut enää lisäselvityksiä asiaan.
Hakemus karttoineen sekä maanomistajan vastine ovat liitteenä.

Maanomistaja vastustaa johtolinjan sijoittamista esitetyllä tavalla. Hänen tilansa alueella, tien toisella puolella on jo vesiosuuskunnan johtolinja ja hän kokee uuden linjan tarpeettomasti loukkaavan hänen oikeuksiaan. Maanomistajan mukaan linjan järkevin sijoitus menisi nykyisestä johtolinjasta Kurkisensaarentien alitse uudelle liittyjälle, jolloin linjan pituus olisi kaikkein lyhin. Maanomistajan käsityksen mukaan tämän vaihtoehdon mukaiset kustannukset olisivat pienemmät kuin hakijan esittämät.

Tien reunassa kasvaa osalla suunniteltua sijoituspaikkaa nuorta kuusikkoa, jota jouduttaisiin kaatamaan.

Hakijan mukaan linjan vieminen Kurkisensaarentien alitse aiheuttaa kohtuuttoman suuria kustannuksia, koska maaperä on tuolla kohtaa kallioista. Hakijan esittämän SITO Oy:n laskelman mukaan kustannukset esitetyssä vaihtoehdossa ovat  5 577,50 euroa ja maanomistajan esittämässä tien alittavassa vaihtoehdossa mm. kallion louhinnan takia 14 416,85 euroa. Hakijan mukaan esitetyssä vaihtoehdossa johtolinjaa ei tarvitse kaivaa syvälle, koska se voidaan suojata tien vieressä jo olevilla ojankaivuumailla ja tämä alentaa kustannuksia.

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Johdon rakentaminen ei saa vaikeuttaa alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista eikä sijoittaminen saa aiheuttaa kiinteistölle tarpeetonta haittaa. Jollei sijoittamisesta sovita kiinteistön omistajan kanssa, siitä päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Mikkelissä tämä kuuluu hallintosäännön ja asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintasäännön mukaan johtavan rakennustarkastajan päätösvaltaan. Hänelle on mahdollisuus siirtää asia lupa- ja valvontajaoston käsiteltäväksi ennen kuin on itse tehnyt asiassa päätöstä.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus johdon sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Vesiosuuskunnan jäsenyys voi rajoittaa korvausta alueen luovuttamisen osalta. Ellei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Rakennusvalvontaviranomainen ei siis ota kantaa suoritettavaan korvaukseen.

Perustuslain mukainen omaisuudensuoja on huomioitu säädettäessä maankäyttö- ja rakennuslakia, joka sisältää monia sellaisia säännöksiä, jotka oikeuttavat mm. rajoittamaan tai muuten loukkaamaan maanomistajan oikeutta. Johtojen sijoittamista koskevissa määräyksissä edellytetään, ettei sijoittamisella saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa maanomistajalle. Tällöin on verrattava hakijan intressejä kuten johtojen sijoittamisen tarpeellisuutta ja kustannuksia maanomistajalle aiheutuvaan haittaan. Jos linjan rakentamistarve ja kustannusten ero on vähäinen ja sijoituksesta maanomistajalle aiheutuva haitta on suuri, ei hakemuksen hyväksymiselle ole perusteita.

Esitetty johdon sijoitus ei vaikeuta alueen kaavoitusta eikä aiheuta tarpeetonta haittaa kiinteistöille tai ympäristölle, koska johtolinja sijoittuu paikallistien varteen sellaiselle alueelle, jota ei voi käyttää muuhun rakentamiseen. Nuorta kuusikkoa joudutaan kaatamaan pieneltä matkalta.

Esitetyn laskelman mukainen rakentamiskustannusten ero on huomattava, kun vaihtoehtoisessa sijoituspaikassa kustannus olisi lähes kolminkertainen hakijan esittämään verrattuna. Uuden vesiosuuskunnan linjaan liittyvän kiinteistön tarve liittymän saantiin on huomattava, koska oman kaivon vettä ei voi käyttää.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää, että Vesiosuuskunta Majava saa sijoittaa vesi- ja viemärijohdon ja niihin liittyvät laitteet Haukivuorella sijaitsevan tilan Väinölä kiinteistötunnus 491-451-9-194 alueelle hakijan esittämän sijoitusvaihtoehdon mukaisesti. Johtolinjan tarkka sijoituspaikka on määritettävä maastossa niin, että maanomistajalle aiheutuva vahinko ja haitta on mahdollisimman vähäinen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilan Väinölä kiinteistötunnus 491-451-9-194 omistaja on tehnyt Itä-Suomen hallinto-oikeuteen valituksen lupa- ja valvontajaoston päätöksestä 3.4.2019 § 23, jolla Vesiosuuskunta Majavalle on myönnetty lupa sijoittaa vesi- ja viemärijohto kyseisen tilan alueelle.

Vesiosuuskunta Majava oli pyytänyt Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaostoa määräämään maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesti vesi- ja viemärijohdon ja niihin liittyvien laitteiden sijoittamisesta Haukivuorella sijaitsevan tilan Väinölä kiinteistötunnus 491-451-9-194 alueelle, koska maanomistajan kanssa ei oltu päästy sopimukseen johtojen sijoittamisesta.

Maanomistaja vastustaa johtolinjan sijoittamista esitetyllä tavalla. Hänen tilansa alueella, tien toisella puolella on jo vesiosuuskunnan johtolinja ja hän kokee uuden linjan tarpeettomasti loukkaavan hänen oikeuksiaan. Maanomistajan mukaan linjan järkevin sijoitus menisi nykyisestä johtolinjasta Kurkisensaarentien alitse uudelle liittyjälle, jolloin linjan pituus olisi kaikkein lyhin. Maanomistajan käsityksen mukaan tämän vaihtoehdon mukaiset kustannukset olisivat pienemmät kuin hakijan esittämät.

Lupa- ja valvontajaoston päätös perustuu ulkopuolisen ammattilaisen (SITO Oy) tekemään laskelmaan eri sijoitusvaihtoehtojen kustannuksista. Kustannusten ero on niin merkittävä, että putkien sijoittamisen Väinölän tilan alueelle vastoin maanomistajan tahtoa on katsottu olevan perusteltua. Maanomistajan esittämässä vaihtoehdossa kustannukset olisivat laskelman mukaan lähes kolminkertaiset. SITO Oy:n laskelman mukaan kustannukset esitetyssä vaihtoehdossa ovat  5 577,50 euroa ja maanomistajan esittämässä tien alittavassa vaihtoehdossa mm. kallion louhinnan takia 14 416,85 euroa. Hakijan mukaan esitetyssä vaihtoehdossa johtolinjaa ei tarvitse kaivaa syvälle, koska se voidaan suojata tien vieressä jo olevilla ojankaivuumailla ja tämä alentaa kustannuksia.

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta epäillä laskelmien paikkansa pitävyyttä. Viranomaiselle ei ole edellytyksiä ottaa kantaa siihen, olisiko käytettävissä ollut vielä muitakin linjausvaihtoehtoja, joissa kustannukset olisivat poikenneet laskelmissa esitetyistä.

Se, että maanomistajan näkemyksen mukaan alkuperäinen putkilinjan sijoitus on suunniteltu huonosti ja ottamatta huomioon mahdollisia myöhempiä liittyjiä, ei voi olla este sille, että uuden putkilinjan sijoituspaikka ratkaistaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti niin, ettei hakijalle aiheudu kohtuuttomia kustannuksia. Myöskään se, että hakijana oleva vesiosuuskunta toimii liiketaloudellisia periaatteita noudattaen, ei voi vaikuttaa viranomaisen ratkaisuun.

Uuden putkilinjan rakentamiseen on pakottavia syitä, koska vesiosuuskuntaan liittyvän uuden kiinteistön oman kaivon vesi on talousvetenä käyttökelvotonta.

Esitetty johdon sijoitus ei vaikeuta alueen kaavoitusta eikä aiheuta tarpeetonta haittaa kiinteistöille tai ympäristölle, koska johtolinja sijoittuu paikallistien varteen sellaiselle alueelle, jota ei voi käyttää muuhun rakentamiseen. Nuorta kuusikkoa joudutaan kaatamaan pieneltä matkalta.

Perustuslain mukainen omaisuudensuoja on huomioitu säädettäessä maankäyttö- ja rakennuslakia, joka sisältää monia sellaisia säännöksiä, jotka oikeuttavat mm. rajoittamaan tai muuten loukkaamaan maanomistajan oikeutta. Johtojen sijoittamista koskevissa määräyksissä edellytetään, ettei sijoittamisella saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa maanomistajalle. Tällöin on verrattava hakijan intressejä kuten johtojen sijoittamisen tarpeellisuutta ja kustannuksia maanomistajalle aiheutuvaan haittaan. Jos linjan rakentamistarve ja kustannusten ero on vähäinen ja sijoituksesta maanomistajalle aiheutuva haitta on suuri, ei hakemuksen hyväksymiselle ole perusteita.

Vaatimus päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä on tarpeeton, koska lupa- ja valvontajaosto ei ole antanut lupaa aloittaa rakennustöitä ennen päätöksen lainvoimaisuutta. 

Oikeudenkäyntikuluja koskevassa vaatimuksessa ei ole mainittu, vaaditaanko kuluja hakijalta vai päätöksen tehneeltä viranomaiselta. Edellä esitetyn perusteella kuluvaatimusta on pidettävä perusteettomana ja määrältään liian suurena. Valittaja ei ole esittänyt laskua siitä, että olisi joutunut maksamaan valituksen laatimisesta ulkopuoliselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon jaoston päätöksestä 3.4.2019 § 23 tehdyn valituksen johdosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.