Lupa- ja valvontajaosto, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Korjauskehotus kiinteistö 491-409-1-78

MliDno-2018-711

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennusvalvontaan oli tullut ilmoituksia, että omakotitontille 491-409-1-78 ja viereisille puistoalueille on varastoitu suuri määrä kuormalavoja, jotka rumentavat ympäristöä. Omistajille on lähetetty korjauskehotus ensimmäisen kerran kesäkuussa 2015. Tuolloin vaadittiin siirtämään puistoalueella olevat kuormalavat tontin puolelle, järjestämään ne siististi ja tarvittaessa peittämään 15.7.2015 mennessä. Henkilö 1soitti rakennusvalvontaan ja kertoi olevansa vastuussa lavoista. Hän ilmoitti siirtävänsä kaikki lavat siististi tontille, jossa niistä tehdään polttopuita. Siirto oli myös tehty, mutta tontilla lavat olivat korkeissa kasoissa ja pinoissa ja peittämättä. Henkilön 1 kanssa on neuvoteltu asiasta tämä jälkeen useita kertoja ja hän on luvannut siistiä kasat, kunhan saa siihen lisää aikaa.

Tämän jälkeen rakennusvalvontaan on tullut useita ilmoituksia kuntalaisilta ja viranomaisilta siitä, että tontilla olevat korkeat lavapinot ja kasat rumentavat ympäristöä. Asiasta on oltu yhteydessä Henkilöön 1, joka on luvannut siistiä lavakasoja.

13.3.2018 suoritetussa tarkastuksessa todettiin, että tontilla oli edelleen kuormalavoja korkeissa kasoissa niin, että ne peittivät koko tontin takaosan. Kuormalavoja oli myös aivan asuinrakennuksen ja talousrakennuksen vierellä, jossa ne aiheuttivat rakennuksille palovaaran. Tontin ympärillä ei ole aitaa, joten lavat näkyvät selvästi naapuritonteille ja katualueelle.

Rakennusvalvonta on antanut 20.3.2018 tontin omistajille seuraavan sisältöisen korjauskehotuksen. Kiinteistöltä on poistettava maisemaa rumentavat ja palovaaraa aiheuttavat kuormalavat viimeistään 1.8.2018 mennessä rakennusten läheisyydestä vähintään 4 metrin etäisyydelle sekä kiinteistön rajasta 4 metrin etäisyydelle. Rakennuspaikalla voi varastoida kiinteistön lämmityskäyttöön tarkoitettua puutavaraa edellä mainituin ehdoin sekä pelastuslain ja Mikkelin rakennusjärjestyksen määräykset huomioiden.

Henkilö 1on kehotuksen johdosta ottanut yhteyttä rakennusvalvontaan ja kertonut, että hän on kerännyt tontille kuormalavoja, joista on tarkoitus sahata polttopuuta. Henkilö 1 ei ole tontin omistaja vaan omistajien poika, mutta hän kertoo vastaavansa lavoista. Hän itse asuu eri osoitteessa. Henkilö 1 on luvannut poistaa ylimääräiset kuomalavat, mutta tarvitsee mielestään toimenpiteelle enemmän aikaa.

Elokuussa suoritetussa jälkitarkastuksessa todettiin, että lavoja oli viety pois jonkin verran, mutta niitä oli edelleen tontilla niin paljon, että ne rumensivat ympäristöä. Osa oli edelleen niin lähellä rakennuksia, että ne aiheuttivat palovaaraa. Puistoalueelta lavat oli siirretty pois. Henkilön 1pyynnöstä hänelle annettiin vielä lisäaikaa 1.10.2018 saakka korjauskehotuksen mukaisille toimenpiteille.

Henkilön 1kanssa sovittiin, että tontilla suoritetaan katselmus 3.10.2018. Katslmukseen osallistuivat Henkilö 1 sekä johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka ja hallintopäällikkö Juha Ruuth. Katselmuksessa todettiin, että lähimpänä asuinrakennusta olleet ja suurimman palovaaran aiheuttaneet kuormalavakasat oli poistettu. Samoin puistoalueella kaupungin maalla lavoja ei enää ollut. Lavoja oli kuitenkin vielä talousrakennuksen sivuilla liian lähellä rakennusta. Muutenkin lavapinot ja -kasat olivat edelleen liian suuria ja rumensivat ympäristöä. Asiasta oli tullut valituksia lähistön asukkailta. Ilmoittajien mukaan kostuneet alimmat lavat haisevat kesällä.

Henkilö 1 kertoi, että hän on yrittänyt viedä lavoja pois, mutta tavallisella henkilöauton peräkärrillä siirtoon menee paljon aikaa. Lavoille on vaikea saada vastaanottajaa, koska naulojen takia niistä on työlästä tehdä polttopuita. Silmämääräisesti arvioiden kasojen alimmat lavat ovat jo niin lahoja, ettei niitä voi käyttää edes polttopuuna.

Henkilö 1 pyysi vielä lisäaikaa lavojen poistamiseen. Rakennusvalvonnan edustajat katsoivat, ettei määräajan jatkamiseen ole enää perusteita, vaan asia on vietävä lupa- ja valvontajaoston käsiteltäväksi. Henkilölle 1 annettiin katselmuksen yhteydessä tiedoksi kuulemiskirje, jossa kerrottiin lupa- ja valvontajaoston käytettävissä olevista pakkokeinoista ja jossa hänelle varattiin tilaisuus antaa oma selityksensä asian johdosta 18.10.2018 mennessä. Henkilö 1 ei ole antanut selitystä.

Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen kohdan 2.3 mukaan ympäristöön vaikuttava ulkovarastointi on suojattava istutuksin tai aidalla. Aidan rakentaminen on luvanvaraista siten kuin rakennusjärjestyksen kohdissa 3.3 ja 8.3 säädetään.

Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen kohdan 2.3 mukaan rakennuspaikkaa ei saa käyttää sellaiseen varastointiin, joka rumentaa ympäristöä tai aiheuttaa haittaa naapureille. Polttopuuta tai muuta palovaaraa aiheuttavaa materiaalia ei saa varastoida 4 metriä lähempänä naapurin rakennuspaikan rajaa.

Pelastuslain 9 §:n mukaan helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää rakennuksen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu.
Pelastuslain 4 §:ssä myös säädetään, että jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. Jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Naapuruussuhdelain mukaan puutavara- tai muuta helposti syttyvää ainevarastoa, joka on aiottu pitkähkön aikaa paikalla säilytettäväksi, ei maalla ilman naapurin lupaa saa sijoittaa viittätoista metriä lähemmäksi hänen maataan eikä myöskään kolmeakymmentä metriä lähemmäksi hänen puutarhaansa, pihamaataan, vuokratonttiaan tahi omalla maalla olevaa rakennustaan. Sellaisia varastoja ei myöskään saa sijoittaa kahtakymmentä metriä lähemmäksi toisiaan.

Koska annettua kehotusta ei ole noudatettu määräajassa, on lupa- ja valvontajaoston päätettävä, ryhdytäänkö asiassa maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n mukaisiin pakkotoimiin. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. uhkasakon asettaminen ja asian ilmoittaminen poliisille esitutkinnan suorittamista varten.

Asian ilmoittaminen poliisille esitutkinnan suorittamista varten ei ole tässä vaiheessa tarpeellista, mikäli nyt määrättyä velvoitetta noudatetaan määräajassa eikä kuormalavoja tai muuta vastaavaa ympäristöä rumentavaa tai pilaavaa materiaalia jatkossa säilytetä tontilla edellä esitettyä suurempia määriä.

Tarvittaessa velvoitteet ja pakkokeinot on mahdollista kohdistaa eri päätöksellä myös kiinteistön omistajiin, jotka ovat sallineet kuormalavojen varastoinnin tontillaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää velvoittaa Henkilön 1 poistamaan tontilla 491-409-1-78 olevat kuormalavat 28.2.2019 mennessä niin, että tontilla on enintään 20 kuutiometriä lavoja. Kunkin kasan tai pinon korkeus saa olla enintään 1,5 metriä ja ne tulee peittää niin, etteivät ne rumenna ympäristöä. Lavoja ei saa varastoida tontin ulkopuolella eikä neljää metriä lähempänä asuin- tai talousrakennusta tai naapuritonttien rajoja. Kaikista lavakasoista ja pinoista on poistettava 30.4.2019 mennessä alimmat lavat, jotka ovat lahonneet ja aiheuttavat hajua ympäristöön.

Velvoitteen tehosteeksi lupa- ja valvontajaosto asettaa tuhannen (1.000,00) euron uhkasakon, joka voidaan tuomita maksettavaksi, ellei velvoitetta määräajassa noudateta tai mikäli tontille tuodaan lavoja niin, että edellä mainittu enimmäismäärä tai korkeus ylittyy tai lavoja varastoidaan lähempänä rakennuksia tai naapuritonttien rajoja.

Asiaa ei ilmoiteta poliisille esitutkintaa varten tässä vaiheessa. Mikäli velvoitetta ei noudateta määräajassa tai tontille myöhemmin tuodaan suurempia määriä kuormalavoja tai muuta vastaavaa ympäristöä rumentavaa tai pilaavaa materiaalia, oikeutetaan johtava rakennustarkastaja tekemään asiasta ilmoitus poliisille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka ja hallintopäällikkö Juha Ruuth kävivät tarkastuskäynnillä kiinteistöllä 5.6.2019. Läsnä olivat myös kuormalavoja kiinteistölle kerännyt XX ja kiinteistön toinen omistaja YY. Todettiin, että määräaika ylimääräisten kuormalavojen poistamiseen oli päättynyt 28.2.2019 ja kasojen alimpien, hajuhaittoja aiheuttavien lavojen poistamiseen 30.4.2019. Talousrakennuksen ympäriltä lavat oli poistettu yhtä pinoa lukuun ottamatta  ja rakennuksen tausta kadulle päin siistitty. Kadulla oli kookas peräkärrikuormallinen lavoja lähdössä pois. Tontin peränurkassa lavoja oli edelleen suuri määrä. Pinot olivat enimmillään reilusti yli 2 metrin korkuisia ja niitä oli selvästi yli sen määrän (20 kuutiometriä), jonka lupa- ja valvontajaosto oli määrännyt suurimmaksi sallituksi määräksi. Pinot oli määrätty madallattavaksi enintään 1,5 metriä korkeiksi. Korkeat pinot näkyivät edelleen ikävästi naapuritonteille. Pinojen pohjilla oli vielä lahoja lavoja, jotka voivat aiheuttaa hajuhaittaa.

Kunnossapitovelvolliset kertoivat, että lavoja ei pystytty talvella kuljettamaan pois, kun lunta oli poikkeuksellisen paljon. Lumi esti myös alimpien lavojen kaivamisen esiin ja poistamisen. Alemmat lavat olivat jäätyneet maahan kiinni. Lumien sulettua he olivat alkaneet kuljettaa lavoja läheiselle romuttamolle, joka suostui ottamaan niitä vastaan. He arvelivat, että romuttamolla lavat murskataan polttopuuksi. Lavoja kuljetaan omalla kevytperäkärrillä. Yrityksen kuorma-autolla lavoja ei pääse hakemaan, koska auto nostimineen ei mahdu pihan perälle puiden välistä.

Kunnossapitovelvolliset ovat 6.6.2019 antaneet liitteenä olevan selityksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto toteaa, että XX ei ole asetetussa määräajassa noudattanut määräystä vähentää tontilla 491-409-1-78 olevia kuormalavoja jaoston hyväksymään määrään. Lavoja on kuitenkin alettu aktiivisesti viedä pois tontilta lumien sulettua.

Jaosto päättää, ettei aiemmin asetettua uhkasakkoa tuomita vielä maksettavaksi, vaan määräaikaa kuormalavojen poistamiseksi jatketaan niin, että XX:n on huolehdittava siitä, että 31.7.2019 mennessä lavojen määrä on enintään 20 kuutiometriä ja kunkin kasan tai pinon korkeus on enintään 1,5 metriä. Kasat tulee peittää niin, etteivät ne rumenna ympäristöä. Alimmat, hajuhaittoja aiheuttavat lahot lavat on poistettava mahdollisimman pian ja viimeistään 31.7.2019 mennessä. Lavojen poistamista on jatkettava aktiivisesti koko ajan ja tilannetta seurataan tarkastuskäynnein.

Velvoitteen tehosteeksi aiemmin asetettua tuhannen euron uhkasakkoa ei tuomita maksettavaksi, mutta uhkasakon määrä korotetaan kahteen tuhanteen (2.000,00) euroon. Mikäli XXei nyt asetetussa uudessa määräajassa noudata velvoitetta tai mikäli tontille tuodaan lavoja niin, että edellä mainittu enimmäismäärä tai korkeus ylittyy tai lavoja varastoidaan lähempänä rakennuksia tai naapuritonttien rajoja, voidaan nyt asetettu uhkasakko tuomita maksettavaksi.

Asiaa ei ilmoiteta poliisille esitutkintaa varten tässä vaiheessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnossapitovelvolliset

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Viranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.