Lupa- ja valvontajaosto, kokous 1.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Purkukehotus ja rakennuksen asettaminen käyttökieltoon/Kiinteistö 491-25-21-2

MliDno-2018-1703

Valmistelija

  • Juha Häyrinen, rakennustarkastaja, juha.hayrinen@mikkeli.fi
  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää, että tontilla 491-25-21-2 olevalle luvattomalle saunarakennukselle on haettava rakennuslupa 15.12.2018 mennessä niin, että kaikki päätöksen tekoa varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset ovat tuollon rakennusvalvonnan käytettävissä. Ellei lupaa haeta tai sitä ei voi myöntää, kiinteistön haltija velvoitetaan poistamaan rakennus tontilta 15.12.2018 mennessä tai viimeistään kolmenkymmenen päivän kuluessa kielteisen rakennuslupapäätöksen antamisesta. Rakennukselle määrätty käyttäkielto pidetään voimassa. Rakennuksen poistamisvelvoitteen ja käyttökiellon tehosteeksi kiinteistön haltijalle asetetaan tuhannen (1000,00) euron suuruinen uhkasakko, joka voidaan tuomita maksettavaksi, ellei velvoitetta määräajassa noudateta tai käyttökieltoa rikotaan.

Ilmoituksen tekeminen poliisille esitutkintaa varten ei ole tarpeellista, mikäli velvoitetta noudatetaan annetussa määräajassa eikä käyttökieltoa rikota.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tontin haltija

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Viranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.