Lupa- ja valvontajaosto, kokous 1.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Oikaisuvaatimus rakennuslupaan 18-0397-A

MliDno-2018-1879

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi
  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Kuvaus

Johtava rakennustarkastaja on päätöksellään 18-0397-A 7.9.2018 hylännyt rakennuslupahakemuksen saunan rakentamiseksi tilalle 491-487-16-1, koska kyseiselle hankkeelle ei voi myöntää lupaa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaiselle ranta-alueelle ilman poikkeamispäätöstä ranta-alueen suunnittelutarpeesta. Tila sijaitsee alueella, jolla ei ole yleis- tai ranta-asemakaavaa eikä tilalla ole rantarakennusoikeutta.

Hakija on jättänyt oikaisuvaatimuksen johtavan rakennustarkastajan kielteisestä lupapäätöksestä. Lupapäätös on annettu julkipanon jälkeen 23.8.2018 ja viimeinen muutoksenhakupäivä on ollut 7.9.2018. Oikaisuvaatimus on tullut säädetyssä määräajassa.

Hakija on oikaisuvaatimuksessa vedonnut siihen, että rakentaminen on maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettua rakentamista, jota maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n rajoitukset eivät koske.

Hän on oikaisuvaatimuksessaan vedonnut aikaisemmin rakennusvalvonnasta annettuun neuvontaan. Hakija ei ole esittänyt dokumenttia siitä, millaista rakentamista paikalle on tuolloin esitetty. Rakennusvalvonnan sähköpostiviesteissä on todettu, että maa- ja metsätalouskäyttöön saa rakentaa vajan ja senkin vain rantavyöhykkeen ulkopuolelle.

Luvanhakijan mainitsemassa aikaisemman johtavan rakennustarkastajan kommentissakin on todettu, että maa- ja metsätalouskäyttöön saa rakentaa tien itäpuolelle, ei siis rannan puolelle.

Kaupunkisuunnittelu ei ole lausunnossaan puoltanut hakemusta. Mikkelin kaupungin alueille, joilla ei ole kaavaa, on laadittu rantaosayleiskaavoituksen mukainen mitoitustaulukko jonka avulla rantarakennuspaikkoja on voitu osoittaa. Mitoitustaulukon mukaisesti kyseiselle kiinteistölle ei kuulu rantarakennusoikeutta vaan kantatilan rantarakennusoikeus on jo ylitetty.

Ratkaistavana asiana on se, onko kyseinen rakentaminen maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettua rakentamista.

Rakennusluvan pääpiirustuksissa on esitetty 4,8 m x 3 m kokoinen rakennus, jonka tilat koostuvat saunasta sekä tuvasta.

Kiinteistö 491-487-16-1 kuuluu alueeseen, jolle ei ole laadittu ranta- eikä yleiskaavaa.
Kyseisellä kiinteistöllä ei ole rakennuksia, eikä kyseessä ole olemassa olevan rakennuspaikan talousrakennus.
Hakemuksessa esitetty rakennus on sijoitettu asemapiirroksessa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:ssä tarkoitetulle ranta-alueelle.
Hakemuksen mukainen rakennus on pohjaratkaisultaan ja varusteiltaan sellainen, että se täyttää selkeästi saunan määritelmän. Hakemuksessa esitetty rakennus täyttää myös Mikkelin rakennusjärjestyksen saunarakennuksen määritelmän. Se ei millään tavalla eroa esimerkiksi lomarakennuspaikalle tarkoitetusta saunasta. Rakennuksen rakentamiseen tulee olla rakennuslupa.

Se seikka, että rakennusluvan hakija nimittää rakennusta maa- ja metsätalouden rakennukseksi, ei tarkoita sitä, että se tosiasiallisesti on sitä.
Rakennuksen voi sijoittaa ranta-alueen ulkopuolelle, jossa se palvelee esitettyä käyttötarkoitusta yhtä hyvin kuin ranta-alueella. Hakijan esittämiä ylimääräisiä kustannuksia ei voi pitää riittävänä perusteena rakennuksen sijoittamiselle ranta-alueelle.

Rajanaapureista yksi vastustaa rakennuksen sijoittamista ranta-alueelle.
Rakentamiseen ei ole haettu eikä myönnetty MRL 72 §:n mukaista ranta-alueen suunnittelutarpeen poikkeamispäätöstä.

KHO:n päätöksessä 2013:14 todetaan seuraavaa rantavyöhykkeelle rakentamisesta: "Arvioitaessa rakentamisen tarpeellisuutta oli kiinnitettävä huomiota myös siihen, kuinka tarpeellista oli rakennushankkeen sijoittaminen juuri rantavyöhykkeelle."

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa perusteeksi rakennuksen sijoittamiseen ranta-alueelle on esitetty vain se, että kulkutien rakentaminen yksityistien toiselle puolelle on vaikeampaa ja aiheuttaa enemmän kustannuksia. Mitään pakottavaa toiminnallista syytä haetulle sijoituspaikalle ei ole esitetty. Kun tilan hakattava puusto on käytännössä kokonaan yksityistien itäpuolella, on puiden kaatamista ja siirtämistä varten joka tapauksessa järjestettävä kulkuyhteys sinne. Sama kulkuyhteys voi palvella myös peseytymis- ja taukotilaksi tarkoitettua rakennusta, joten tienrakennuskustannuksia ei voi pitää riittävänä perusteena rakennuksen sijoittamiselle rannan puolelle.

Liitteenä on kartta ja asemapiirustus. Lupa-asiakirjat esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää edellä esitetyillä perusteilla hylätä johtavan rakennustarkastajan päätöksestä 18-0397-A 7.9.2018 tehdyn oikaisuvaatimuksen. 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos hallintopäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu, valitusoikeus on myös viereisen ja vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla; sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa; sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnalla.

Viranomainen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon (maankäyttö- ja rakennuslaki 198 §).

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekijoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.