Lupa- ja valvontajaosto, kokous 1.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, luvattoman asuntolautan poistaminen

MliDno-2016-2517

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilan Hietaranta RN:o 1:1 omistaja on tehnyt Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen lupa- ja valvontajaoston päätöksestä 6.9.2018 § 32, jolla tilan omistajalle aiemmin asetettu uhkasakko on tuomittu maksettavaksi, omistaja on velvoitettu poistamaan luvaton lautta rakennelmineen tilan Hietaranta RN:o 1:1 alueelta ja rannasta 31.10.2018 mennessä ja velvoitteen tehosteeksi on asetettu uusi uhkasakko sekä asiasta on päätetty ilmoittaa poliisille esitutkintaa varten.

Valitus koskee vain päätöstä, jolla aiempi uhkasakko on tuomittu maksettavaksi ja velvoitteen tehosteeksi on asetettu uusi uhkasakko. Jaoston aikaisempi päätös lautan poistamisesta ja velvoitteen tehosteeksi asetusta uhkasakosta on jo lainvoimainen eikä siitä ole valitettu. Samoin päätös, jolla tilan omistajan rakennuslupahakemus on hylätty, on lainvoimainen.

Asian selventämiseksi on syytä lyhyesti esittää myös sen aikaisemmat käsittelyvaiheet.

Kehotus lautan ja rakennelman poistamiseen

Keväällä 2016 rakennusvalvonnan tietoon oli tullut, että Mikkelin kaupungin Hartikkalan kylän Hietaranta RN:o 1:1 kiinteistön edustan rantaan oli ankkuroitu lautta, jonka päällä oli rakennelma. Kyseiselle lautalle ja rakennelmalle ei ollut lupaa, jota sen paikallaan pitäminen olisi edellyttänyt. Tämän johdosta rakennusvalvonta 31.10.2016 kehotti kiinteistön omistajaa poistamaan lautan ja rakennelman kiinteistön rannasta. Samalla rakennusvalvonta suoritti tilan omistajan kuulemisen.

Kehotus lautan ja rakennelman poistamiseen sekä uhkasakon asettaminen

Rakennuslautakunta päätti 13.12.2016 pykälän 59 kohdalla velvoittaa kiinteistön omistajan poistamaan lautan ja rakennelman 31.5.2017 mennessä rannasta, koska aiempaa kehotuista ei ollut noudatettu. Velvoitteen tehosteeksi se asetti 2000 euron uhkasakon. Päätöksestä ei valitettu.

Rakennuslupahakemus

Tämän jälkeen kiinteistön omistaja jätti 13.6.2017 rakennusvalvontaan hakemuksen, jossa hän haki rakennuslupaa kyseisen lautan ja rakennelman siirtämiseksi rakennukseksi kiinteistön maa-alueelle noin 30 metrin etäisyydelle rannasta, jonne oli alueelle laaditun ranta-asemakaavan mukaan mahdollista rakentaa rakennus. Naapuri vastusti luvan myöntämistä. Koska rakennelma oli selkeästi huonokuntoinen, asiaa valmisteleva rakennustarkastaja harkitsi oikeaksi pyytää hakijaa täydentämään hakemusta. Täydennyspyynnössä pyydettiin selvitystä siitä täyttääkö rakennus maankäyttö- ja rakennuslain 117 a, c ja d § mukaiset rakenteiden lujuuden, vakauden terveellisyyden sekä käyttöturvallisuuden vaatimukset. Hakija ei toimittanut pyydettyä selvitystä. Kun lupahakemusta ei täydennetty määräaikaan mennessä, johtava rakennustarkasta hylkäsi lupahakemuksen päätöksellään 7.12.2017. Päätöksestä ei jätetty oikaisuvaatimusta.

Uusi kehotus poistaa lautta ja rakennelma

Koska rakennuksen tai rakennelman sijoittamiselle kiinteistölle ei ollut lupaa ja se edelleenkin oli tilan rannassa, lähetti rakennusvalvonta kiinteistön omistajalle kirjallisen kehotuksen poistaa lauttarakennelma kiinteistöltä ja rannasta 30.6.2017 mennessä. Myöhemmin määräaikaa jatkettiin 11.1.2018 saakka. Samassa yhteydessä kiinteistön omistajalle varattiin tilaisuus antaa oma selityksensä asiassa. Kiinteistön omistaja ei antanut pyydettyä selitystä.

Kehotus poistaa lautta ja rakennelma sekä uuden uhkasakon asettaminen

Koska lautta ja rakennelma olivat edelleenkin kiinteistöllä, päätti rakennuslautakunnan nykyisessä organisaatiossa korvaava lupa- ja valvontajaosto 7.3.2018 pykälän 10 kohdalla velvoittaa kiinteistön omistajan poistamaan lautta ja rakennelma kiinteistöltä 31.5.2018 mennessä. Vaatimuksen tehosteeksi jaosto asetti 5000 euron uhkasakon.

Aikaisemmin 13.6.2016 asetettua uhkasakkoa ei tuomittu maksettavaksi, koska omistaja oli siirtänyt rakennelmaa maalle päin ja yrittänyt saada sille rakennusluvan.

Kehotus poistaa lautta ja rakennelma sekä uhkasakon tuomitseminen maksuun ja uuden uhkasakon asettaminen

Rakennustarkastaja kävi toteamassa 7.6.2018, että lautta ja rakennelma olivat edelleenkin tilan rannassa.

Tämän johdosta rakennusvalvonta suoritti kiinteistön omistajan kuulemisen 6.7.2018 ja lupa- ja valvontajaosto tuomitsi valituksenalaisella päätöksellään asetetun uhkasakon maksettavaksi, asetti uuden määräajan ja uuden uhkasakon sekä päätti asian ilmoittamisesta poliisille esitutkintaa varten.

Valitusta perustellaan pääosin sellaisilla syillä, jotka liittyvät aiemmin tehtyihin, jo lainvoimaisiin päätöksiin. On todettava, että lauttarakennelma on sellainen, että sen pitäminen paikallaan tilan rannassa tai siirtäminen rakennukseksi maalle vaatii rakennusvalvontaviranomaisen luvan. Nykyisellä sijoituspaikallaan se huonokuntoisena myös rumentaa ympäristöä.

Rakennuslupaa ei ollut mahdollista myöntää ilman edellä kerrottuja lisäselvityksiä lauttarakennelman kunnosta ja soveltuvuudesta asumiskäyttöön. Hakijalle varattiin riittävä aika selvitysten toimittamiseen. Kun selvityksiä ei toimitettu, ei hakemusta voinut hyväksyä. Mitään suullista lupaa rakennuksen sijoittamiseen ei rakennusvalvonnasta ole annettu. Hakijan olisi tullut ensin selvittää, onko kyseiselle rakennelmalle mahdollista saada rakennuslupa ja mitä selvityksiä se edellyttää ja vasta myönteisen lupapäätöksen jälkeen kuljettaa lauttarakennelma paikalle. Lähtökohta ei voi olla se, että luvatta paikalle tuodun lauttarakennelman saisi pitää paikallaan, koska sen pois siirtäminen on lautan heikon kunnon takia vaikeaa.

Valituksessa vedotaan myös siihen, että kyseinen lauttarakennelma on rekisteröity venerekisteriin ja todisteeksi tästä esitetty ote rekisteristä. Sillä, että lautta on kirjattu venerekisteriin, ei ole merkitystä luvanvaraisuuden kannalta. Kun lauttaa on ollut tarkoitus käyttää kuin rakennusta, se katsotaan rakennukseksi, joka edellyttää rakennusvalvontaviranomaisen luvan. Oikeuskäytännössä liikuteltava ja sellaiseksi myös rekisteröity laite kuten vene tai perävaunuun tehty rakennelma on katsottu rakennusvalvontaviranomisen lupaa edellyttäväksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseksi rakennukseksi tai rakennelmaksi, kun sitä on käytetty kuin rakennusta tai rakennelmaa. Tässä tapauksessa omistaja myöntää, että lauttarakennelma on jo alun perin tarkoitettu lomarakennukseksi kiinteistölle. Sitä ei siis ole ollut tarkoitus käyttää veneilyyn eikä se kuntonsa puolesta tuollaiseen käyttöön enää soveltuisikaan. Kokonsa ja suunnitellun käyttötarkoituksensa takia sitä on pidettävä rakennuksena.

Edellä esitetyn perusteella valitus tulee hylätä. Asia pyydetään käsittelemään kiireellisenä, koska lauttarakennelma on seissyt paikallaan ilman lupaa jo yli kaksi vuotta rumentaen ympäristöä. Kun järvi jäätyy, lautan siirtäminen on taas vaikeampaa ja todennäköisesti ponttoonien kunto jäiden puristuksessa huononee entisestään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon jaoston päätöksestä 6.9.2018 § 32 tehdyn valituksen johdosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.