Lupa- ja valvontajaosto, kokous 1.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, yhdyskuntateknisten johtojen sijoittaminen, Löytö-Vitsiälän vesiosuuskunta

MliDno-2016-2054

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Emnel Oy on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeuteen Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaoston päätöksestä § 33/6.9.2018, jolla jaosto on päättänyt Löytö-Vitsiälän vesiosuuskunnan hakemuksesta, että vesi- ja viemärijohtolinja saadaan sijoittaa Lahna-nimisen tilan, kiinteistötunnus 491.564-1-156, alueelle ja että päätöksen mukaiset työt saadaan aloittaa jo ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Hallinto-oikeus pyytää jaoston lausuntoa valituksen johdosta. Valitus on liitteenä.

Hallinto-oikeus on välipäätöksellään kieltänyt jaoston päätöksen täytäntöönpanon.

Valituksessa vedotaan siihen, että hakemuksesta ei ole kuultu Lahna-tilan nykyistä omistajaa, joka oli omistajana jo päätöstä tehtäessä. Tämä pitää sikäli paikkansa, että Emnel Oy on tullut tilan omistajaksi 3.9.2018 tehdyllä kaupalla. Kauppa oli ajoittunut niin, ettei omistajanvaihdos näkynyt rekistereissä ennen 6.9.2018 pidettyä lupa- ja valvontajaoston kokousta. Tilan entinen tai uusi omistaja eivät ilmoittaneet uuden omistajan tietoja rakennusvalvontaan, vaikka lähisukulaisuuden perusteella on ilmeistä, että molemmat osapuolet tiesivät lupahankkeesta. Ostajayhtiön hallituksen ainoa jäsen ja ainoa varajäsen ovat myyjän lähisukulaisia ja yhtiön käyntiosoitteeksi on ilmoitettu myyjän kotiosoite. Sinänsä uuden omistajan kuulemista ei olisi ehditty tehdä, vaikka tieto olisi saatukin heti kaupan tapahduttua. Kun yhtiön ja myyjän läheinen suhde otetaan huomioon, on ilmeistä, että yhtiö on ostanut tilan tietoisena vesiosuuskunnan putkihankkeesta.

Hakija on kuitenkin pyrkinyt neuvottelemaan putkilinjan sijoituksesta uuden omistajan kanssa omistajanvaihdoksen tultua tietoon.

Edellisen maanomistajan edustaja oli esittänyt vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja putkilinjalle. Ne eivät käytännössä olleet realistisia, koska matka olisi kasvanut huomattavasti pidemmäksi ja linja olisi jouduttu rakentamaan metsään. Hakijan esittämä sijoituspaikka yksityistien reunassa on käytännössä ainoa mielekäs. Tiealueella linja ei vaikeuta maanomistajien maa-alueidensa hyödyntämistä ei vaadi puiden kaatamista eikä vaikuta maisemakuvaan ja kaivuu- ja maansiirtotyöt on helppo hoitaa tiealueelta. Putkilinja on jo rakennettu tilan Lahna rajalle yksityistien sivussa ja tarvittava uusi putkilinja on selvästi lyhin, kun se vedetään edelleen yksityistien sivua pitkin suoraan liittyjäkiinteistön rajalle. Maanomistajalle tästä linjauksesta ei ole mitään käytännön haitta. Sen vuoksi ei ole katsottu tarpeelliseksi vaatia hakijan esittämän sijoituspaikan ja maanomistajan esittämien vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen kustannusten vertailua.

Pähkeentien yksityistien toimitsijamies on yksityistien puolesta antanut suostumuksen tiealueen käyttöön putkilinjan sijoittamisessa ja sen vaatimissa töissä.

Rakennusvalvonnan edustajat olivat suorittaneet esitetyllä linjan sijoituspaikalla katselmuksen, johon maanomistaja ja hänen edustajansa osallistuivat. Hakijan edustaja ei yhteensattumien vuoksi päässyt paikalle. Tuolloin vielä oletettiin linjan olevan huomattavasti laajempi kuin lopullisessa karttapiirustuksessa esitetty vain yhdelle kiinteistölle menevä linja.

Valitus tulee hylätä ja luvanhakijalle tulee antaa oikeus jatkaa jaoston päätöksen mukaisten töiden suorittamista. Putkilinja on jo rakennettu tilan Lahna rajalle saakka ja vesiosuuskunnan saama avustuspäätös on voimassa tämän vuoden loppuun.

Valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimus tulee hylätä perusteettomana ja määrältään kohtuuttomana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon Emnel Oy:n tekemän valituksen johdosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.