Lupa- ja valvontajaosto, kokous 1.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Poikkeamislupa tilalle Kaatronportti 491-432-8-1

MliDno-2018-1161

Valmistelija

  • Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavoitusinsinöörin poikkeamislupapäätöksellä § 33 / 15.6.2018 myönnettiin kiinteistölle Kaatronportti 491-432-8-1 lupa 35 k-m2:n suuruisen rantasaunan rakentamiseksi.

Naapuritilan Lempaala 491-432-8-3 omistaja teki oikaisuvaatimuksen em. päätöksestä Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaostolle. 6.9.2018 pidetyssä kokouksessa § 31 lupa- ja valvontajaosto hylkäsi oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista, jonka perusteella päätöstä olisi pidettävä maankäyttö- ja rakennuslain tai muiden säädösten vastaisena. Päätös on asianmukaisesti perusteltu ja kaavoitusinsinööri on ollut toimivaltainen myöntäessään poikkeamisluvan. Poikkeamislupapäätös ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista (MRL 172§).

Naapuritilan Lempaala 491-432-8-3 omistaja jätti 9.10.2018 hallintovalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaoston päätöksestä 6.9.2018 § 31, jolla oikaisuvaatimus poikkeamislupapäätöstä oli hylätty. Hallintovalitus on liitteenä.

Valituksessa todetaan (kohdat 1-6):
1.
Saunan poikkeamislupa on ennakkotapaus Mikkelissä, ja kaavan mukaisen rakennusoikeuden lisääminen tulee tehdä kaavamuutoksella eikä rakennusjärjestyksen kautta. Saunan koon lisääminen 25 k-m2:stä 35 k-m2:iin tarkoittaa 40 %:n lisäystä rakennusoikeudessa / rakennuspaikka, eikä poikkeamaa voida pitää MRL 175 §:ssä tarkoitetulla tavalla vähäisenä.

Vastine:
30.10.2000 hyväksytyssä Syysjärvi-Toplasen ym. vesistöjen rantaosayleiskaavassa (491-Y200127690) on merkitty yhteensä 443 rakennuspaikkaa, joista rannalle toteutettuja rantarakennuspaikkoja on yhteensä 298 kpl (kaavan laadintahetki v. 2000).
Rantaosayleiskaavassa on merkitty rantasaunan (sa) rakennuspaikkoja yhteensä 16 kpl. Rantasaunan rakennuspaikka on tarkoitettu sisämaassa olevan asuinrakennuksen rantasaunaksi.
Saunan rakennuspaikkojen määrä on noin 5 % kaikista rantarakennuspaikoista. 10 k-m2:n lisäys rakennusoikeudessa jokaisella rantasaunan rakennuspaikalla aiheuttaa yhteensä n. 160 k-m2:n lisärakennusoikeuden koko kaava-alueen erillisillä rantasaunanrakennuspaikoilla. Em. kerrosalan lisäys ei ole merkittävä, eikä vaikeuta yleiskaavan toteutumista. 35-km2:n suuruinen rantasaunan rakennusoikeus on yhtenevä rannalla olevien omakotitalojen ja lomarakennusten kanssa.
Rakennuspaikkojen yhteenveto on kaavaselostuksen liitteenä nro 5.

2. Poikkeamislupapäätöksessä todetaan, että yleiskaavan mukaista sa-rakennuspaikkaa ei voi erottaa omaksi kiinteistökseen.

Vastine:
Poikkeamisluvassa luvan ehtona on, että tilat Kaatronportti 491-432-8-1 ja Lempaalan- portti 491-432-8-7 yhdistetään yhdeksi tilaksi, jolloin yleiskaavan mukainen rantasauna palvelee Lempaalanportin tilalla olevaa omakotitaloa. Rantasaunan rakennuspaikkaa, palstaa 491-432-8-1/1, ei saa erottaa omaksi kiinteistöksi. Poikkeamislupa ei mahdollista erillisen saunakiinteistön muodostamista maanmittaustoimituksella.

3. Päätöksen perusteluissa todetaan, että kaikki toiminta sijoittuu yhteen rakennusmassaan eikä saunan pihapiiriin rakenneta erillisiä talousrakennuksia (WC, puuliiteri). Miten päätöksen perusteena voi olla tämän kaltainen olettama? Päätöksen tekijä ei voi olla tästä varma, ettei lisärakennuksia ei rakenneta. Mikkelin kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys sallii rakennelman rakentamisen olemassa olevan asuin- tai lomarakennuksen pihapiiriin: mm. ranta-alueille, joiden pohjapinta-ala on alle 15 m2, rakennelmista ei tarvitse tehdä edes ilmoitusta rakennusvalvontaan. Ja rakennelmiin, joiden pohjapinta-ala on 15-30 m2, on haettava toimenpidelupa. Päätöksen perustelu on myös tältä osin virheellinen.

Vastine:
Mikkelin rakennusjärjestyksessä mainittu lisärakentamisen edellytyksenä on, että rakennuspaikalla on toteutumatonta rakennusoikeutta. Jos yleiskaavan mukaisella sa-rakennuspaikalla on rakennusoikeus käytetty, ei rakennusjärjestys mahdollista sellaista lisärakentamista, jossa tulee lisää kerrosalaan laskettavaa tilaa.

4. Päätöksessä todetaan, ette poikkeaminen ei loukkaa alueen maaomistajien tasapuolisuutta. Päätöksen perustelu on myös tältä osin virheellinen.
Päätös ei mahdollista muille maanomistajille poikkeamisluvalla lisärakennuspaikkoja Syysjärven rannalle.

Vastine:
Poikkeamisluvalla ei muodosteta lisärakennuspaikkoja, vaan lisätään saunan rakennusoikeutta 10 k-m2:llä, mikä nostaa kaavan salliman rakennusoikeuden 25 k-m2:stä 35 k-m2:iin, joka on yhtenevä muiden rantarakennuspaikkojen saunan rakennusoikeuden kanssa. Em. perusteella saunan rakennuspaikan lisääminen 10 k-m2:llä ei aseta alueen maanomistajia eriarvoiseen asemaan.

5. Päätöksen perusteluissa todettiin erityisenä syynä myös asuinrakennuksen etäisyys (650m) saunarakennuksesta. Etäisyys on todellisuudessa lyhyempi.

Vastine:
Poikkeamisluvan hakija on esittänyt vastineessaan asuinrakennuksen etäisyydeksi tietä pitkin rantasaunalta 650 metriä. Karttatarkastelun perusteella etäisyys linnuntietä on saunan ja asuinrakennuksen välillä noin 450 m. Esitettyä etäisyyksien poikkeamaa ei voida pitää sellaisena, että poikkeamisluvan perusteet olisivat väärät. Rantasauna ei tee sisämaan talosta rantarakennuspaikkaa, joka tukeutuisi rantaan muuten kun saunomisen kautta.

6. Tasapuolisuus ei tämän asian päätöksen teon osalta eikä Mikkelin kaupungin lupa-ja valvontajaoston käsittelyn osalta toteutunut, koska hakija on entinen Mikkelin kunnanvaltuuston jäsen sekä entinen teknisen lautakunnan jäsen. Naapurien kantaa ei huomioitu asiaa käsiteltäessä.

Vastine:
Se, että luvan hakijana on entinen kunnallispoliitikko, ei ole vaikuttanut asian käsittelyyn millään tavalla. Asian valmistelu ja päätöksenteko ovat tapahtuneet täysin objektiivisesti ja ketään suosimatta tai syrjimättä. Naapureiden kannanotot on huomioitu sekä poikkeamispäätöstä että oikaisuvaatimusta koskevaa päätöstä tehtäessä.

Lupa- ja valvontajaosto toteaa, että poikkeamisluvassa ei ole otettu kantaa siihen, täyttääkö hanke saunarakennukselle Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksessä asetetut ominaisuudet. Poikkeamislupa koskee pelkästään saunan rakennusoikeuden ylitystä 10 k-m2:llä. Rakennusluvassa aikanaan päätetään, onko kyseessä sauna- vai lomarakennus. Poikkeamisluvan hakemisen yhteydessä ei ole esitetty saunarakennuksesta pääpiirustuksia asemapiirrosta lukuun ottamatta.

Lupa- ja valvontajaosto katsoo, että edellä esitetyillä perusteilla valitus tulee hylätä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon jaoston päätöksestä 6.9.2018 § 31 tehdyn valituksen johdosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoitusinsinööri Jari Ahonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.