Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 28.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Kirjaston kuljetuspalveluiden hankinta ajalle 1.1.2017 – 31.12.2019

MliDno-2016-1984

Valmistelija

  • Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hankintapalvelut pyysi tarjoukset kirjastojen kuljetuspalveluista 9.8.2016 päivätyllä tarjouspyynnöllä (nro 56588) HILMA -ilmoituskanavan ja tarjouspalvelun kautta. Ennen tarjouspyynnön julkaisua hankinnasta julkaistiin myös tietopyyntö HILMA -ilmoituskanavalla ja toimittajilla oli mahdollista pyytää tarjouspyyntöluonnos kommentoitavaksi. Hankintamenettely oli avoin. Sopimuskausi on 1.1.2017 - 31.12.2019, jonka jälkeen on mahdollisuus yhden vuoden optiokauteen ajalla 1.1.2020 - 31.12.2020.

Määräaikaan 7.9.2016 mennessä tarjouksen jättivät Posti Oy, Oy Matkahuolto Ab, Taksi Turunen Harri Oy ja Savon Kuljetus Oy.

Päätöksenteon perusteena on kuljetuspalveluiden hinta ja laatua mittaavat tekijät tarjouspyynnön pisteytystaulukon mukaisesti. Laajennettu vertailutaulukko on liitteenä nro 1.

Hankinta jaettiin kolmeen osatarjoukseen seuraavasti:

Osatarjous 1: Mikkelin kaupungin pääkirjaston materiaalilähetykset muihin Suomen kirjastoihin

 

Tarjoaja Posti Oy Oy Matkahuolto Ab Savon kuljetus Oy
Yhteiset pisteet, max. 25 p. 25 25 20
Hintapisteet, max. 80 p 80 74,529 28,232
Yht. max. 105 p 105 99,529 48,232

 

Osatarjous 2: Mikkelin sisäisten kirjastojen kuljetuspalvelut

 

Tarjoaja Posti Oy Oy Matkahuolto Ab Savon Kuljetus Oy
Kuljetus pääkirjastosta noutopäivänä vastaanottavaan kirjastoon kirjastojen aukioloaikoina, 1 piste/kirjasto, max. 11 p. 11 10 11
Kuljetus noutopäivänä kirjastosta pääkirjastoon, 1 piste/kirjasto, max. 11 p. 11 6 11
Yhteiset pisteet, max. 25 p. 25 25 20
Hintapisteet, max. 80 p. 80 75,556 21,283
Yhteensä, max. 127 p. 127 116,556 63,283

 

Osatarjous 3: Lumme-kirjastojen kuljetuspalvelut

 

Tarjoaja Posti Oy Oy Matkahuolto Ab Taksi Turunen Harri Oy Savon Kuljetus Oy
Yhteiset pisteet, max. 25 p. 25 25 10 20
Hintapisteet, max. 80 p. 80 42,222 10,763 12,667
Yht., max. 105 p. 105 67,222 20,763 32,667

 

Hintapisteiden laskeminen: Järjestelmä laskee hintapisteet automaattisesti tarjoajien syöttämien hintojen perusteella kaavalla ”halvin tarjottu hinta / tarjottu hinta x ”pistemäärä”.

Yhteiset pisteet, max.25 pistettä:

Suomenkielisen järjestelmän koekäyttö ja vaatimukset, mm. verkko/web-palvelujen käytön helppous ja teknisen tuen saavutettavuus (Help Desk) suomenkielellä. Help Desk palvelu arkisin 8-16 suomenkielellä. Järjestelmän käyttöönottokoulutus tilaajan luona. 10 p = Järjestelmä on helppo ja nopea käyttää. Selkeät valikot.   5 p = Järjestelmä on hankala käyttää.   0 p = Järjestelmää ei ole mahdollista koekäyttää tai sitä ei ole.

Selvitys asiakas- ja lopputuloslähtöisyydestä (Max. 2 x A4), selvitys ympäristöjärjestelmästä ja kuljetusvarmuudesta (mm. selostus asiakastyytyväisyysmittaustavoista ja tuloksista, joiden perusteella esim. toimintavarmuutta, reagointinopeutta ja joustavuutta arvioidaan). Selvitys arvioidaan seuraavasti: 10 p = Selvitys vastaa tarjouspyyntöä ja hankinnan kohdetta erinomaisesti.  5 p = Selvitys ei vastaa täysin tarjouspyyntöä ja siinä on hankinnan kohteen osalta puutteita. 0 p= Selvityksessä on merkittäviä puutteita.

Referenssikohteet, max. 5 pistettä: Palvelun tarjoajalla on referenssejä tilaajan kuljetustyyppejä vastaavista kohteista viimeisen kolmen vuoden ajalta. Kohdassa tarjoaja on itse ilmoittanut referenssikohteen. Kaikilla tarjoajilla on em. mainittu kokemus, joten kaikki tarjoajat saavat 5 pistettä.

Hankinnassa mukana ilmoitetut Lumme-kirjastot ovat sitoutuneet hankintaan ja hankintapäätökseen Lumme-kirjastojen ohjausryhmän 27.5.2016 pidetyssä kokouksessa. Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää

  • että suurimman pistemäärän saanut tarjoaja voittaa kilpailutuksen.
  • edellä mainituin perusteluin ja oheisten pisteytystaulukkojen mukaisesti, että kirjastojen kuljetuspalvelujen toimittajaksi valitaan ajaksi 1.1.2017 - 31.12.2019 Posti Oy, pistemäärät osatarjous 1: 105/105, osatarjous 2: 127/127, osatarjous 3: 105/105. Lisäksi on mahdollisuus vuoden optiokauteen ajaksi 1.1.2020 - 31.12.2020.
  • valtuuttaa hankintapäällikön allekirjoittamaan sopimuksen. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat (päätös annetaan tiedoksi asianosaisille Cloudia-järjestelmän kautta), hankintapalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen.

a) Sikäli kuin päätöksessä on kysymys KVTES:n tulkinnasta, ei siihen saa hakea muutosta valittamalla. Taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi.
b) Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallintolainkäyttölain (586/96) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen (HankitaL 9a § 3 mom.).

Viranomainen, jolla oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Mikkelin kaupunki
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11)
50101 MIKKELI

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimusperusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon

Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 30.000 € tavarat ja palvelut
- 100.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
- 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisun tekoaika

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Mikkelin kaupunki
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
PL 206, (Maaherrankatu 9-11) 50101 MIKKELI

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai

2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä

valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Valituskielto

Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 56 433000, faksi 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi