Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 27.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Taidemuseon hankesuunnitelman hyväksyminen

MliDno-2016-744

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Syksyllä 2015 ryhdyttiin selvittämään mahdollisuutta, että taidemuseolle rakennettaisiin uudet tilat Mannerheimintie 12:ssa sijaitsevaan vanhaan valssimylly/siilo-rakennukseen ja käynnistettiin hankesuunnitelman valmistelu.

Nykytilanne
Mikkelin taidemuseo toimii tällä hetkellä osoitteessa Ristimäenkatu 5, ns. Graniittitalossa. Graniittitalossa on ollut suuria ongelmia mm. kosteusongelmien, sisäilman ja vanhentuneen talotekniikan osalta ja siksi, että sokkeloiset ja epäkäytännölliset tilat ovat haitanneet suuresti museon toimintaa. On arvioitu, että peruskorjauskustannukset tulisivat niin suuriksi, että olisi järkevämpää rakentaa taidemuseolle kokonaan uudet tilat uuteen paikkaan.

Perusparannuksen tavoitteet
Uusien tilojen tavoitteena on museokäyttöön soveltuva terve ja turvallinen työympäristö, jossa huomioituna museokäyttöön hallitut olosuhteet, esteettömyys, nykyaikaisuus ja käyttömukavauus asiakkaille ja henkilökunnalle.

Hankesuunnitelman valmistelu
Pääsuunnittelijaksi valittiin tarjouksen perusteella Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy. Suunnittelun edetessä valittiin LVISA-suunnittelijaksi tarjouksen perusteella Rejlers Oy. Hankesuunnittelun tueksi tilattiin pohjatutkimukset ja rakennetutkimukset haitta-aineselvityksineen tarjouksen perusteella Ramboll Finland Oy:ltä. Koko hankesuunnittelun ajan tehtiin myös kustannusseurantaa, joka tilattiin Suomen Controlteam Oy:ltä.

Rakennetutkimusten jälkeen tuli esille, että suunnittelulle aiheuttaa oman haasteensa se, että varsinkin suojellun valssimylly-rakennuksen kunto on niin huono, että vanhat rakenteet joudutaan pääosin purkamaan ja rakentamaan uudelleen.

Kustannukset
Suunnittelun lähtökohdaksi museotoimi teki tilantarveselvityksen, minkä perusteella laadittujen ensimmäisten luonnosten kustannusarvio oli lähes 7 milj. euroa (alv 0 %). Tämän jälkeen suunnitelmia kehitettiin ja tiivistettiin. Lopputuloksena valmistui 11.3.2016 hankesuunnitelma, jonka kustannusarvio on 5,96 milj. euroa.

Suunnittelun edetessä on Mannerheimintien korttelikokonaisuuteen tullut mukaan eteläpuolelle Esper Care Oy:n palvelutalo ja pohjoispuolelle Raatihuoneenkadun varteen JL-Rakentajat Oy:n asuinkerrostalo. Palvelutalo, museo ja asuinkerrostalo muodostavat toisiinsa liittyvän kokonaisuuden, jonka keskelle tulee yhteinen maanalainen pysäköintihalli. Museo sijoittuisi valssimylly-rakennukseen ja pysäköintihallin päälle rakennettavaan uudisosaan. Siiloihin ei rakennettaisi museon tiloja.

Rahoitus ja hankkeen aikataulu
Hankkeen toteutukseen kaupungin investointiesityksessä 2016 – 2018 on 100 000 euroa vuodelle 2016, 3,0 milj. euroa vuodelle 2017 ja 1,9 milj. euroa vuodelle 2018, yhteensä 5 milj. euroa. Kustannusarvio on 5,96 milj. euroa, joten loppuosa rahoituksesta tarkistetaan seuraavan vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä.

Alustavan hankeaikataulun mukaan hanke etenisi seuraavasti:

- suunnittelu 2016
- rakentaminen 2017-2018

Hankesuunnitelman esittely on pidetty 23.3.2016/§ 18 kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnassa ja seuraavassa lautakunnan kokouksessa 27.4.2016 käsitellään hankesuunnitelman hyväksyminen.

Toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaan hankkeiden, joiden kustannusarvio on yli 3,0 milj. euroa hankesuunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta puoltaa Mikkelin uuden taidemuseon rakentamisen hankesuunnitelman 11.3.2016 ja kustannusarvion 5,96 M€ (alv 0 %) hyväksymistä ja lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Rahoituksen loppuosa käsitellään vuoden 2017 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jari Roivas teki muutosesityksen Anne Korholan kannattamana ”Jotta tätä taidemuseo hanketta jonka kustannus on n. 6 milj.€ ei tarvitsisi laittaa koko summaa v. 2016 - 2018 budjetteihin teen muutosesityksen että kaupunki selvittää ja saa mustaavakoisella että
- graniittitalon myynnistä saadaan varmasti se 2 milj.€
- saadaan valtiontukea 20 % varmasti.

Näitten jälkeen jää vielä kaupungille maksetavaa 3 milj.€ joka on iso summa tänä aikana ja onko sekin vielä velkarahaa? Sitten tähän lopuksi sanon että ensinnäkin valssimylly on aivan rapakunnossa ja museoviraston kanssa suojelukohteen rakentaminen tai saneeraaminen ei tule pysymään budjetoidussa! Ja kyllä tämän tilan tuotto-odotuksetkin ovat aika lailla huonot!”

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että Jari Roivas on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun muutosesityksen, joten asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Jari Roivaksen ehdotusta äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksitoista (11) kyllä"-ääntä (Marianne Huoponen, Jenni Kolmisoppi, Hannu Toivonen, Heikki Pyrhönen, Jari Sihvonen, Juha Kontinen, Kyösti Kiljunen, Liisa Pulliainen, Minna Pöntinen, Niina Särkkä ja Pirjo Siiskonen) ja kolme (3) "ei"-ääntä (Anne Korhola, Enrique Tessieri ja Jari Roivas).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotus on äänestetty kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan päätökseksi.

Jari Roivas jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Merkittiin, että Jarkko Hyttinen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:27.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.