Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 27.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Rantakeitaan kahvioyrittäjän ja kaupungin välisen sopimusperiaatteen muuttaminen

MliDno-2016-988

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Rantakeitaan kahvioyrittäjä on irtisanonut kahvilatoiminnan järjestämisestä liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa laaditun sopimuksen.

Liikunta- ja nuorisopalveluiden tulisi välittömästi aloittaa uuden kahvioyrittäjän etsiminen, jotta Rantakeitaan uimahallin ja kuntosalin lipunmyynti sekä kahvio saadaan elokuussa uimahallin avautuessa kesätauon jälkeen toimimaan normaalisti.

Liikunta- ja nuorisopalveluissa on kuitenkin havaittu, neuvotteluissa nykyisen ja aiempien kahvilayrittäjien kanssa, että yrittäjän on hankala pärjätä Rantakeitaassa nykyisten sopimusehtojen mukaisesti.

Sopimus velvoittaa yrittäjän myymään uimahallin ja kuntosalin lippuja ja maksamaan kahviotilasta ja -laitteistosta vuokraa. Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjän on palkattava lisää työvoimaa ainakin kiireisimmiksi ajoiksi, jotta lipunmyynti sujuu jouhevasti.

Kahvion myynti on kuitenkin useamman Rantakeitaassa toimineen yrittäjän mukaan niin vaatimatonta, ettei työvoiman palkkaukseen ole realistista mahdollisuutta.

Liikunta- ja nuorisopalveluilla on tällä hetkellä kahdenlaista sopimuskäytäntöä uimahallien kahvioyrittäjien kanssa. Naisvuoressa yrittäjälle maksetaan kuukausittaista korvausta lipunmyynnin ja kahviotoiminnan järjestämisestä. Rantakeitaassa taas yrittäjä velvoitetaan maksamaan tilavuokraa oikeudesta harjoittaa kahviotoimintaa. Tämä perustuu siihen, että Rantakeitaassa on isomman asiakasmäärän, Naisvuorta laajemman toiminnan ja kahvilan paremman sijainnin kautta katsottu olevan paremmat mahdollisuudet yritystoiminnalle.

Jotta Rantakeitaan lipunmyynti ja kahvilapalvelut voidaan jatkossa turvata, sopimustyyppiä tulisi liikunta- ja nuorisopalveluiden näkemyksen mukaan muuttaa.

Toiminnan järjestämiseksi on muun muassa seuraavanlaisia vaihtoehtoja:

1. Jatketaan vanhalla sopimusmallilla, jossa yrittäjä sitoutuu lipunmyyntiin
    järjestämällä siihen riittävän määrän omaa henkilökuntaansa kahvio-
   toiminnan lisäksi.

   Päätetään, peritäänkö yrittäjältä vuokraa kahvilatilasta vai luovutetaanko
   tilat vastikkeetta käyttöön. Etsitään Rantakeitaan kahvioon uusi yrittäjä
   tällä mallilla. Riskinä on, aiempien yrittäjien ja liikunta- ja nuoriso-
   palveluiden kokemuksen mukaan, että uutta yrittäjää joudutaan
   etsimään uudelleen toistuvasti. Vaikka kahviotoiminta itsessään
   työllistäisi yrittäjän, uimahallin lipunmyynti ei onnistu ilman lisä-
   henkilökunnan palkkaamista, jolloin toiminnasta näyttää tulevan
   yrittäjille mahdotonta järjestää. Yrittäjän toistuvasti vaihtuessa
   järjestely ei myöskään mahdollista kahvilatoiminnan kehittämistä
   pitkäjänteisesti. Kokemuksiin perustuen asiaa ei ratkaise se, että
   kahvilatilat annettaisiin yrittäjän käyttöön maksutta, ilman vuokraa.

2. Muutetaan sopimuspohjaa siten, että yrittäjä vastaa vain Rantakeitaan
    kahvilasta.

    Etsitään yrittäjä Rantakeitaaseen ja päätetään, peritäänkö yrittäjältä
    vuokraa kahvilatilasta vai luovutetaanko tilat vastikkeetta käyttöön.
    Tämä malli edellyttää sitä, että kaupunki vastaa itse uimahalli- ja
    kuntosalilippujen myynnistä, ja palkkaa vähintään kaksi henkilöä
    lipunmyyntiin. Yhden työntekijän palkkaaminen ei riitä, sillä uimahalli
    on auki päivittäin seitsemänä päivänä viikossa, arkisin aamusta iltaan.
    Tämä malli on kaupungille selvästi kallein, vähintään 60 000 euron
    lisäkustannus vuosittain. Tähän järjestelyyn joudutaan, jos yrittäjää ei
    löydetä.

3. Siirrytään ostopalvelumaisempaan sopimukseen, jossa kaupungin
    yrittäjälle lipunmyynnistä maksama korvaus määräytyy kilpailutuksen
    perusteella.

    Yrittäjä pitää Rantakeitaan kahvilaa ja päätetään, peritäänkö yrittäjältä
    vuokraa kahvilatilasta vai luovutetaanko tilat vastikkeetta käyttöön.
    Yrittäjälle maksetaan lipunmyynnin järjestämisestä kilpailutuksen ja
    laadittavan ostopalvelusopimuksen perusteella. Liikunta- ja nuoriso-
    palveluiden kanta on, että tämä malli olisi paras: se on kaupungille
    edullisempi kuin vaihtoehto 2 ja pysyvämpi ja kahvion kehittämisen
    kannalta varmempi kuin vaihtoehto 1. Malli ei kuitenkaan toteudu
    ilman ostopalveluun varatua määrärahavarausta, jollaista liikunta- ja
    nuorisopalveluiden budjetissa ei tällä hetkellä ole. Kustannusarvio
    on noin 25 000 -35 000 euroa vuodessa.

Liikuntapalvelut esittää, että Rantakeitaan kahviotoiminnassa ja lipunmyynnissä siirrytään samantyyliseen malliin kuin Naisvuoren uimahallissa, jossa yrittäjää tuetaan. Tämä tarkoittasi sitä, että toiminta kilpailutetaan toukokuun aikana ja kilpailtuksen voittaneen yrittäjän kanssa laaditaan ostopalvelusopimus lipunmyynnin ja kassatoimintojen järjestämisestä.

Vuodelle 2016 koituvat kustannukset katetaan liikunta- ja nuorisopalveluiden budjetista ja vuosi 2017 huomioidaan TA2017-valmistelussa.

Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta valtuuttaa liikunta- ja nuorisopalvelut laatimaan ostopalvelusopimuksen Rantakeitaan lipunmyynnistä ja kahviotoiminnasta. Ostopalvelun kustannukset katetaan vuonna 2016 liikunta- ja nuorisopalveluiden budjetista ja ostopalvelulle varataan lisämääräraha vuodesta 2017 lähtien. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta valtuuttaa liikunta- ja nuorisopalvelut laatimaan ostopalvelusopimuksen Rantakeitaan lipunmyynnistä ja kahviotoiminnasta. Ostopalvelun kustannukset katetaan vuonna 2016 liikunta- ja nuorisopalveluiden budjetista ja ostopalvelulle varataan lisämääräraha vuodesta 2017 lähtien.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Liikunta- ja nuorisojohtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.