Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 27.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Liikuntapalveluiden avustusohjeen muutokset

MliDno-2015-2194

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen asettamaan talousarvioraamiin päästäkseen liikunta- ja nuorisopalvelut on joutunut pienentämään vuoden 2016 avustusmäärärahaa yhteensä 29 500 euroa. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta on hyväksynyt avustusmäärärahan leikkauksen talousarviokokouksissaan 23.9. ja 29.9.2015. Päätös edellyttää muun muassa liikunta- ja nuorisopalveluiden suurimman avustusmomentin, ohjaaja-avustuksen, leikkausta ja koulutusavustuksen poistoa. Ohjaaja-avustukseen on vuonna 2015 varattu 103 000 euroa ja koulutusavustukseen 4 500 euroa. Jotta talousarvioon päästään, on ohjaaja-avustusta leikattava noin 13 000 euroa ja koulutusavustus poistettava. Tämä vaatii liikuntapalveluiden avustuohjeen muutosta. Nykyinen ohje on astunut voimaan 1.4.2010.

Liikuntapalvelut esittää, että ohjaaja-avustusten supistaminen tapahtuisi nykyistä ohjetta yksinkertaistamalla, jolloin itse avustuksenhakuprosessi olisi seuroille nykyistä helpompi. Ajatus sai läsnäolleilta liikuntaseuroilta kannatusta liikuntapalveluiden ja Etelä-Savon Liikunnan järjestämässä seurainfossa 16.9.2015. Nykyisin ohjaaja-avustusta jaetaan paitsi harjoituskertojen, myös kolmen eri ohjaajatason perusteella. Ohjaajatasot on taas jaettu sen mukaan, kuinka paljon kokemusta ohjaajalla tai valmentajalla on:

Ohjaajatasot ja -korvaukset

I-ohjaajataso, 3 euroa/ohjauskerta
Ohjaajalla on vähintään 12 tuntia ohjaajakoulutusta.

II-ohjaajataso, 4 euroa/ohjauskerta
Ohjaajalla on vähintään 50 tuntia ohjaaja/valmentajakoulutusta.

III-ohjaajataso, 6 euroa/ohjauskerta
Ohjaajalla on vähintään 150 tuntia ohjaaja/valmentajakoulutusta

Ohjaajatasot esitetään poistettavaksi kokonaan. Tilalle esitetään mallia, jossa seuroille maksetaan 4 euroa ohjauskertaa kohden, kun ohjaajalla on vähintään 12 tuntia ohjaajakoulutusta. Muut ohjaaja-avustuksen myöntökriteerit pysyisivät ennallaan. Seuroilta vaadittavien todistusten määrä vähenee ja haku on seuroille aiempaa helpompi.

Mikäli avustettaviksi hyväksyttyjen ohjauskertojen määrä pysyy nykyisellään, toimenpiteellä saavutetaan tavoiteltu 13 000 euron säästö.

Koulutusavustus on pikku hiljaa menettänyt merkitystään. Hakemuksia tulee yhä vähemmän ja siksi koulutusavustuksen kokonaismäärää on vuosittain pienennetty ja euroja siirretty muille avustusmomenteille. Suuruudeltaan 4 500 euron koulutusavustus esitetään lopetettavaksi kokonaan.

Muutokset on esitetty liitteessä punaisella tekstillä. Liikuntapalveluiden avustusohjetta tullaan lähiaikoina muokkaamaan vielä valmisteluvaiheessa olevan avustusten sähköisen käsittelyn vuoksi, joten nyt lautakunnan päätettäväksi tuodaan ohjaaja-avustuksen muutos kuvatulla tavalla ja koulutusavustuksen poisto. Muutosten esitetään tulevan voimaan 1.12.2015 alkaen, sillä vuotta 2016 koskeva ensimmäinen avustusjakso alkaa tuolloin.

Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta hyväksyy liikuntapalveluiden avustusohjeen muutoksen kuvatulla tavalla. Ohjaaja-avustusten maksuperusteen muutos ja koulutusavustuksen poisto astuvat voimaan 1.12.2015.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lautakunta hyväksyy liikuntapalveluiden avustusohjeen muutoksen edellä kuvatulla tavalla ja oheisen liitteen mukaisena.

Ohjaaja-avustusten maksuperusteen muutos ja koulutusavustuksen poisto astuvat voimaan 1.12.2015.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päätti kokouksessaan 18.11.2015 liikuntapalveluiden avustusohjeen muutoksista ohjaaja-avustuksen ja koulutusavustuksen suhteen.

Kaupunginhallituksen asettamaan talousarvioraamiin päästäkseen liikunta- ja nuorisopalvelut joutui pienentämään vuoden 2016 avustusmäärärahaa yhteensä 29 500 euroa. Jotta tavoitteeseen päästiin, ohjaaja-avustusten määräytymisperustetta tuli muuttaa ja koulutusavustukset poistaa. Muutokset astuivat voimaan 1.12.2015.

Liikuntapalvelut on jatkanut avustusohjeen päivittämistä. Tekstiä on muokattu selkeämmäksi ja lyhennetty.

Avustusten sähköiseen käsittelyyn siirryttäessä avustushakemusten toimitusosoitteet muutetaan. Avustusten myöntämisen perusteita ei tässä kohtaa esitetä muutettavaksi. Suurin yksittäinen muutos on, että tunnustuspalkintoja myönnettäisiin tästä lähtien vain urheilijoille. Seurat ovat voineet esittää tähän saakka tunnustuspalkinnon saajaksi myös ansioituneita seuratyöntekijöitä. Toisin kuin urheilijoilla, palkitsemisen tasapuolisia vertailuperusteita on seuratyöntekijöiden kohdalla hankalampi löytää.

Liikuntapalvelut esittää, että seuratyöntekijöiden palkitseminen poistetaan avustuohjeesta ja työntekijöiden muistaminen jää seurojen omaksi tehtäväksi. Merkittävien tekojen palkitseminen on edelleen mahdollista vuoden liikuntateko -palkinnolla.

Toinen selkeä muutos on, että ohjaaja-avustukseen liittyvien lomakkeiden palautusaikaa jatkettaisiin liikuntaseurojen ja liikuntapalveluiden toiveesta viikolla, eli lomakkeet tulisi jatkossa toimittaa 14 päivän kuluessa kunkin avustusjakson päättymisestä (ajankohdat mainittu liitteessä).  

Avustusten hakuun liittyvä lomakkeisto muuttuu sähköiseen hakuun siirryttäessä. Sähköisen haun täyttöohjeet lisätään kotisívulle, sillä niihin voi tulla muutoksia. Liitteenä olevaan avustusohjeeseen kirjataan avustusmuodot ja avustusten myöntämisen perusteet.

Liitteenä vanha avustusohje, jossa ei ole huomioitu 1.12.2015 voimaan astuneita muutoksia, sekä esitys uudeksi avustusohjeeksi 1.5.2016 alkaen.

Liikunta- ja nuorisojohtaja: Lautakunta hyväksyy liikuntapalveluiden avustusohjeen päivittämisen esitetyllä tavalla. Uusi avustusohje astuu voimaan 1.5.2016.   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy liikuntapalveluiden avustusohjeen päivittämisen edellä esitetyllä tavalla.

Uusi avustusohje astuu voimaan 1.5.2016.   

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Liikunta- ja nuorisojohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 Mikkelin kaupunki
 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
 PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11),  50101 MIKKELI