Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 27.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kirjastoauton myyminen KL-Metsäkone Oy:lle

MliDno-2015-2512

Valmistelija

  • Virpi Launonen, kirjastotoimenjohtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 25.1.2016 § 10 lakkauttaa kirjastoauton 1.1.2016 alkaen ja valtuuttaa kirjastotoimenjohtajan valmistelemaan auton myyntiä.

Kirjastoauto asetettiin myytäväksi huutokaupat.com-palveluun, jota kaupunki käyttää muun muassa kiinteistöjen myymiseen. Myynnistä ilmoitettiin lisäksi Länsi-Savossa sekä kaupungin Internet-sivuilla.

Määräaikaan mennessä korkein kirjastoautosta annettu tarjous oli 8 500 € euroa. Tarjouksen teki Kari Pesonen/KL-Metsäkone Oy.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää myydä kirjastoauton KL-Metsäkone Oy:lle 8 500 eurolla.

Ostaja sitoutuu poistamaan tai peittämään käyttötarkoitusta ja omistajaa merkitsevät tarrat autosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KL-Metsäkone Oy, kaupunginlakimies

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 Mikkelin kaupunki
 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
 PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11),  50101 MIKKELI