Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 27.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Mikkelin Teatterin ja Mikkelin kaupungin kumppanuussopimus vuosille 2016 - 2017

MliDno-2016-213

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Teatterin kannatusyhdistyksen/Mikkelin Teatterin edustajat ovat valmistelleet kahdenkeskisen kumppanuussopimuksen yhteistyöstä 1.1.2016 alkaen.

Kumppanuussopimuksella sovitaan Mikkelin teatterin tukemiseen liittyvästä yhteistyöstä. Kumppanuussopimuksen tavoitteena on edistää kaupungin strategian toteutumista ja osaltaan turvata monipuolinen teatteritoiminta Mikkelissä.

Mikkelin Teatterilla on merkittävä rooli kaupungin kulttuuritarjonnassa ja kaupungin vetovoimatekijänä sekä kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveen elämän edistäjänä.

Mikkelin kaupunki avustaa Mikkelin Teatterin kannatusyhdistystä vuosiavustuksella, jonka suuruusluokka/taso sovitaan valtuustokausittain ja jota tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.

Nyt solmittava sopimus on voimassa 2016 - 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy oheisen Mikkelin kaupungin ja Mikkelin Teatterin Kannatusyhdistys ry:n kumppanuussopimuksen vuosille 2016 - 2017 ja valtuuttaa kaupungin edustajat allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hannu Toivonen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus ja Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys/Mikkelin Teatteri ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 Mikkelin kaupunki
 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
 PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11),  50101 MIKKELI