Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 27.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvion käyttötaloussuunnitelma 2016

MliDno-2016-216

Valmistelija

  • Paula Sihvonen, talouspäällikkö, Paula.Sihvonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 30§ mukaisesti ”Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.” Käyttösuunnitelmassa on esitettävä:

1. Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet

Talousarvio sisältää kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Lautakuntien tuloskortit poikkeavat valtuuston korteista, koska lautakuntien kortteihin on kirjattu myös operatiivisen toiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Näitä operatiivisia toimenpiteitä on seurattava ja niistä raportoitava lautakunnalle.

2. Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja
    vastuuhenkilöt)

3. Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet
    a. yksiköiden päälliköiden toimivalta
    b. käyttösuunnitelman muutoksien tekeminen johtosäännön mukaisesti

4. Tositteiden hyväksyjät ja heidän varahenkilönsä sekä asiatarkastajat
    a. tulosyksiköittäin
    b. huomioiden myös tasetilien hyväksyjät ja asiatarkastajat
    c. palkkailmoituksien hyväksyjät, jos poikkeaa muusta tositteiden
        hyväksymiskäytännöstä (esim. erilliskorvaukset, luottamusmies-
        palkkiot)
    d. investointimenot ja irtaimen omaisuuden hankinnan hyväksyjät
        ja asiatarkastajat (huomioiden investointiraja 10.000 euroa)

Hyväksyjä- ja asiatarkastajalista on lähetettävä sähköpostilla Kunnan Taitoaan sekä tallennettava R:\SAP\Rondo\Rondo hyväksyjät\2016 SIPS HYVAKSYJAT.

5. Tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen kannalta
     tarpeellista

Talousarvion sopeutustoimenpiteet on huomioitava tässä yhteydessä. Tiliryhmän sisällä voi tehdä muutoksia vain, jos ne ovat välttämättömiä toiminnan kannalta. Talousarviossa esitetyt sitovat määrärahat eivät saa käyttösuunnitelmassa muuttua.

Kuntamaisemaan tehtävät muutokset on ilmoitettava talouspalveluihin, Kuntamaisema-taulut muodostavat palveluiden seurantapohjan vuodelle 2016. Kuntamaiseman ja taloussuunnittelun eurot on täsmättävä keskenään toimiala- tasolla (tulot - menot – netto).

6. Tulosalueiden omat käytännöt määrärahojen seurannasta ja vastuista.

Käyttösuunnitelmat on hyväksytettävä lautakunnissa 31.1.2016 mennessä ja toimitettava talouspalveluihin. Liikelaitokset hyväksyttävät talousarviot johtokunnilla ja tekevät tarpeellisessa laajuudessa käyttösuunnitelmat omaan käyttöönsä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.