Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 25.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Torisport Oy:n ja Mikkelin kaupungin sivistystoimen välinen sopimus liikuntavuorojen ostamisesta Torisport Oy:n jalkapallohallista

MliDno-2016-1202

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta on kokouksessa 4.3.2015 käydyn keskustelun perusteella valtuuttanut sivistystoimen edustajat Virpi Siekkisen ja Antti Mattilan valmistelemaan yhteistyösopimusta Torisport Oy:n edustajien kanssa kaupungin tuesta Torisport Oy:n jalkapallohallille. Aiesopimus on tehty 5.3.2015.


Torisport Oy on suunnitellut kevytrakenteisen, 20x40 metrin kokoisen jalkapallohallin rakentamista. Halli täydentää Mikkelin liikuntapaikkatarjontaa ja parantaa eritoten jalkapallon, mutta myös muiden lajien harjoitteluolosuhteita. Mikkelin kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut tukee lautakunnan tekemän valtuutuksen mukaisesti Torisport Oy:n hallia 12 000 eurolla vuodessa kuuden vuoden ajan (2016-2021) siten, että kaupungin tuki hallille on kokonaisuudessaan 72 000 euroa. Kaupunki saa hallista päiväkotien, koulujen ja muiden ryhmien käyttöön arkipäivien vuorot ajalla klo 9-14, 25 tuntia viikossa, sopimuskauden ajan. Lisäksi Torisport Oy sitoutuu tuottamaan halliin Mikkelin kouluille suunnatun liikunnallisen tapahtuman vuosittain.


Sopimusehdot ovat siis samat kuin lautakuntakäsittelyssä 4.3.2015 todettiin, lisättynä Torisportin tuottamalla liikuntatapahtumalla.


Liikunta- ja nuorisopalveluiden perusteet Torisportin hallihankkeen tukemiselle:
- täydentää ja monipuolistaa liikuntapaikkatarjontaa
- parantaa erityisesti juniorien harjoitteluolosuhteita
- purkaa ruuhkaa kaupungin omistamasta kuplahallista, jolloin vuoroja
  vapautuu haettavaksi lisää jalkapallon ja muiden lajien ryhmille
- tukee liikuntayrittäjyyttä kaupungissa
- toteuttaa kaupunkistrategiaa eritoten asukkaiden ja elinkeinojen
  hyvinvointiohjelmien kannalta
- avaa uusia mahdollisuuksia koulujen ja päiväkotien liikunnan järjestämiseen
  ja eri ikäisille suunnattujen ohjattujen liikuntaryhmien vetämiseen
- Mikkeliin rakentuu Mikkelin kaupungin suhteellisen pienellä tuella uusi
  liikuntapaikka, jollaista kaupungin ei itse ole tällä hetkellä mahdollista
  rakentaa

Hallihankkeen toteutuminen on viivästynyt hallin kaavailluiden sijoituspaikkojen aiheuttamien valitusprosessien myötä.

Torisport Oy on selvittänyt edelleen hallin mahdollista sijaintipaikkaa yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa.

Kalevankankaan alueen Areena- ja liikennesuunnittelun edettyä hallille on avautunut paikka läheltä ravirataa ja Kalevankankaan muuta liikuntaympäristöä. Liikunta- ja nuorisopalvelut pitää hallin sijaintipaikkaa Kalevankankaalla erinomaisena ja alueen liikuntapaikkatarjontaa oivallisesti täydentävänä.

Koska hallin sijaintipaikan muuttuminen ja uuden etsiminen on viivästyttänyt hallin rakentamista, Torisport Oy:n ja kaupungin välistä yhteistyösopimusta ei ole vielä valmisteltu. Torisportin ja kaupunkisuunnittelun välisten neuvottelujen perusteella näyttää siltä, että halli voisi rakentua Kalevankankaalle tänä vuonna. Tästä syystä yhteistyösopimuksen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi ja asia tuodaan lautakunnan tietoon.


Liikunta- ja nuorisojohtaja:
Liikunta- ja nuorisopalvelut laatii yhteistyösopimuksen Torisport Oy:n kanssa edellä mainituin, lautakunnan hyväksymin ehdoin. Sopimuksen kustannukset katetaan vuosittain liikunta- ja nuorisopalveluiden talousarviosta. Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat