Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 25.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenyyden irtisanominen

MliDno-2016-1208

Valmistelija

  • Marita Kajander, kulttuurijohtaja, Marita.Kajander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kulttuuri-, nuoriso- liikuntalautakunta on päättänyt 24.8.2011 yleisten kulttuuripalveluiden mukaan lähtemisestä verkostomuotoisen lastenkulttuurikeskus Verson toimintaan vuoden 2012 alusta. Verson toimintaan päätettiin silloin kohdentaa vuosittain 5000 euroa. Verson ovat perustaneet Varkauden, Leppävirran, Heinäveden ja Joroisten kunnat vuonna 2008. Verso toimii Varkauden Soisalo-Opiston alaisuudessa. Verkoston muodostavat hallinnoijakaupunki Varkauden lisäksi Pieksämäen, Joroisten, Leppävirran, Heinäveden, Juvan, Rantasalmen, Savonlinnan, Mikkelin, Mäntyharjun ja Hirvensalmen kunnat. Verso toimii osana valtakunnallista lastenkulttuurikeskusten verkostoa ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoa. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Toiminnan tavoitteena on, että lasten yhtäläiset mahdollisuudet kulttuuri- ja taide-elämään toteutuvat valtakunnallisten kulttuuripoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Luovuuteen ja itseilmaisuun kannustavien taidekasvatusmenetelmien levittäminen sekä leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen on Verson toiminnan keskeinen tavoite. Toiminta toteutetaan suhteessa kuntien rahoitusosuuksilla. Lastenkulttuurikeskus Verson jäseneksi voidaan hyväksyä itäsuomalaiset kunnat, jotka sitoutuvat vuotuisella rahoitusosuudella verkoston toimintaan, Verson strategiaan sekä Verson lastenkulttuuripoliittisiin tavoitteisiin ja linjauksiin. Jäsenet hyväksyy Verson ohjausryhmä. 

Verson kuntien rahoitusosuudet kohdentuvat oman kunnan alueella tapahtuvaan lastenkulttuurityöhön. Verson palveluita voivat ostaa tietyin edellytyksin myös kunnat ja muut tahot, jotka eivät ole Verson jäseniä. Myytävät palvelut tukevat Verson tavoitteita ja ovat sisällöltään Verson toimintaperiaatteiden mukaisia. Lastenkulttuurikeskus Verson virallinen päättävä elin on Varkauden kaupungin sivistyslautakunnan seutujaosto, johon valitaan jäsenet seudun kunnista vaalikausittain. Seutujaoston esittelijänä toimii Varkauden sivistysjohtaja. Versoa koskeviin asioihin on lausunnonantomahdollisuus myös niillä kunnilla, joilla ei ole edustusta seutujaostossa. Verson perusrahoitus koostuu kuntien jäsenosuuksista ja palveluita tuotetaan suhteessa maksettuihin osuuksiin. Kuntarahoituksen lisäksi toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksella, jota Verso on saanut vuodesta 2014 lähtien. Vuoden 2016 opm:n avustus Versolle on 45 000 euroa. Avustus on 19 % Verson kokonaisrahoituksesta. Verso voi myös myydä lastenkulttuuripalveluita ja hakea rahoitusta erilaisille hankkeille. Erilaisista kaupungeista ja kunnista muodostuvassa Verso-verkostossa toimintatavat ovat moninaiset. Osassa kunnista Verso tuottaa vain osan kunnan lastenkulttuuritarjonnasta ja kunnan oma kulttuuritoimi vastaa omalta osaltaan lastenkulttuuripalveluista. Osassa kunnista Verso on puolestaan koko kunnan ainoa lastenkulttuuritoimija kattaen toiminnallaan kunnan kaikki lapset. Mikkelissä Verso toteuttaa pienen osan lastenkulttuuripalveluista kuntalaisille. Toiminta on kohdistettu pääsääntöisesti perhepäivähoidossa, kotihoidossa tai tuiketaajamissa oleviin lapsiin.

Vuonna 2014 tilaston mukaan Verson jäsenkunnissa oli yhteensä 0-18-vuotiaita lapsia 28 325. Mikkelin lapsimäärän osuus tästä on 9690 lasta ja nuorta. Verson kautta tavoitettiin Mikkelissä lapsia vuonna 2014 yhteensä 378. Tilaisuuksia oli 10 kertaa ja osallistumiskertoja 575. Käytännön Versotoiminta Mikkeliin oli vuonna 2014 Versoviikon järjestäminen 31.3 - 5.4.2014. Tapahtumia vietiin päiväkoti Punapirttiin, Ristiinan seurakuntakeskukseen, Suomenniemen kirjastoon, Lähemäki-talon Jussin tuvalle, Ristiinan kirjastolle ja Mikkelin pääkirjastolle. Vuonna 2015 toiminta toteutettiin aarresaari-monitaidetuokioina toiminnan kohdistuessa tuiketaajamiin Anttola, Otava, Suomenniemi, Ristiina ja Haukivuori.

Verson toiminnassa käynnistyi strategiatyö vuonna 2015. Varkauden kaupungin sivistyslautakunnan seutujaosto 28.4.2015 kokouksessaan teki päätöksen Lastenkulttuurikeskus Verson strategiatyön aloittamisesta. Työryhmään nimetettiin seuraavat henkilöt: museotoimenjohtaja Hanna-Kaisa Melaranta Varkaus, vapaa-aikasihteeri Tiina Silvast-Törrönen Pieksämäki, kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Savonlinna, kulttuurijohtaja Marita Kajander Mikkeli ja vapaa-aikapäällikkö Anitta Korhonen Joroisista. Strategiatyö valmistui vuosille 2016 - 2020 ja se hyväksyttiin Varkauden kaupungin sivistyslautakunnan seutujaoston kokouksessa 26.1.2016. Strategiatyö linjaa mm. seuraavaa. Jäsenkuntien kanssa tehdään toistaiseksi voimassa olevat sopimukset, joissa määritellään tarkemmat sopimusehdot. Rahoituksesta sovitaan yhdeksi tai useammaksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenkuntien rahoitusosuudet ovat linjassa kunnan lapsilukumäärään nähden. Sopimuksessa voidaan määritellä, laskutetaanko kunnan rahoitusosuus kokonaan Varkauden kaupungille vai huomioidaanko se osittain laskennallisena panostuksena lastenkulttuurin paikallisesti. Verson jäsenkuntien rahoitusosuuden vähimmäismäärän perusteena käytetään jäsenkunnan 0 – 18-vuotiaiden asukkaiden lukumäärää. Kunkin kunnan vuotuisen rahoitusosuuden vähimmäismäärä on 3 euroa/ kunnan 0 - 18 -vuotias asukas, kuitenkin vähintään 2000 euroa/vuosi. Asukaslukuun perustuva rahoitusosuus tarkastellaan vuosittain rahoitusosuuksista sovittaessa OKM:n avustushakemusprosessin yhteydessä. Kunta voi halutessaan olla mukana lastenkulttuuriverkostossa myös vähimmäismäärää suuremmalla maksuosuudella. Toimintaa toteutetaan jäsenkuntien vuotuisten rahoitusosuuksien suhteessa, joten mitä suuremmalla osuudella kunta on mukana verkoston kokonaisrahoituksessa, sitä suuremmalla summalla kunta saa Verson tuottamia lastenkulttuuripalveluita. Samoin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä yleisavustus jyvitetään kuntien maksuosuuksien suhteessa.

Mikkelin kaupungin yleisten kulttuuripalveluiden osalta Verson rahoitusosuuksien laskennallinen muutos tarkoittaisi jäsenmaksun huomattavaa korotusta. Mikkelin vuoden 2014 lapsimäärällä jäsenosuuden hinnaksi tulisi vuoden 2017 alusta yhteensä 29 070 euroa. Osa jäsenhinnasta voisi olla myös laskennallista työpanosta, esimerkiksi kunnan kulttuurituottajan työpanosta, joka kohdistuu lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden tuottamiseen. Tämä tarkoittaisi kuitenkin sitä, että Mikkelin suora rahoitusosuus Versolle ylittäisi vähintään 10 000 euroa. 

Verkoston jäsenyyden voi päättää kirjallisella irtisanomisilmoituksella. Irtisanomisaika on vähintään puoli vuotta, kuitenkin siten, että sopimus jatkuu irtisanomishetkellä kuluvan vuoden loppuun asti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää irtisanoa Mikkelin kaupungin yleisten kulttuuripalveluiden jäsenyyden lastenkulttuurikeskus Versossa vuoden 2016 loppuun mennessä. Yhteistyötä tehdään Verson kanssa jatkossakin yleisten kulttuuripalveluiden vuosittain erikseen sopimalla tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Terhi Siippainen/Soisalo-Opisto, kulttuurijohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 Mikkelin kaupunki
 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
 PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11),  50101 MIKKELI