Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 23.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Vuoden Liikuttaja –palkinto 2016 ja Etelä-Savon Urheilugaala

MliDno-2016-2360

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Liikunta ry ja Etelä-Savon Maakuntaliitto järjestävät yhteistyökumppaneineen vuoden 2016 eteläsavolaista urheilumenestystä juhlistavan Urheilugaalan perjantaina 27.1.2016 klo 19.00 alkaen. Etelä-Savon Liikunta ry:n kirje on liitteenä.

Kullakin Etelä-Savon kunnalla on mahdollisuus nimetä Urheilugaalassa palkittavaksi oman kuntansa Vuoden Liikuttaja. Viime vuonna tätä mahdollisuutta käyttivät kaikki Etelä-Savon kunnat.

Palkinnon saaja voi olla esimerkiksi oman kunnan henkilö, yhdistys, yhteisö, yritys tai tapahtuma, joka on ollut vuonna 2016 merkittävä liikuttaja tai on esimerkillisesti vaikuttanut oman kunnan toiminta-alueella liikunnan ja urheilun parissa. Palkinnon saaja voi olla esimerkiksi edistänyt kuntalaisten, työyhteisön, yhteisönsä jäsenien tai ympäristönsä liikunta-aktiivisuutta ja mahdollisuuksia. Perusteena voi olla pitkäaikainen toiminta tai yksittäinen teko, jolla on huomattu olevan liikunnallista merkitystä kunnan toiminta-alueella.

Liikunta- ja nuorisopalvelut esittää Vuoden Liikuttaja -palkinnon saajaksi Mikkelin Jukureita. Jukurit on luonut Liigaan nousulla sekä Liiga-otteluilla ja niiden ympärille kehitellyillä erilaisilla tempauksilla merkittävän urheiluilmiön Mikkeliin ja Etelä-Savoon. Jukurit on saanut mikkeliläiset liikkeelle urheilua seuraamaan ja on luonut mikkeliläisittäin merkittävän fani-ilmiön. Urheilun seuraamisella, fani-ilmiöillä ja urheilun ympärille rakentuvalla mediahuomiolla on merkittävä vaikutus myös henkilökohtaisesta liikunnasta ja urheilusta innostumiseen ja liikuntaharrastuksen aloittamiseen. Jukureiden liiganousu ja sen katsojat liikkeelle saanut hyödyntäminen on eteläsavolaisittain erittäin merkittävä ja valtakunnallisestikin huomiota saanut urheiluilmiö.  

Liikunta- ja nuorisojohtaja: kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää nimetä Mikkelin Jukurit Vuoden Liikuttaja -palkinnon saajaksi ja valitsee edustajan tai edustajat Urheilugaalaan palkintoa luovuttamaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää nimetä Mikkelin Jukurit Vuoden Liikuttaja -palkinnon saajaksi ja valitsee edustajan tai edustajat Urheilugaalaan palkintoa luovuttamaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päätti, että palkinnon luovuttavat Urheilugaalassa lautakunnan puheenjohtaja Marianne Huoponen ja jäsen Hannu Toivonen.

Merkitään, että liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila selosti asiaa lautakunnalle.

Tiedoksi

Etelä-Savon Liikunta ry, lautakunnan edustajat Urheilugaalassa, palkinnon saaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 Mikkelin kaupunki
 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
 PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11),  50101 MIKKELI