Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 23.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Nuoren mikkeliläisen taiteilijan apuraha 2016

MliDno-2016-1977

Valmistelija

  • Marita Kajander, kulttuurijohtaja, Marita.Kajander@mikkeli.fi

Kuvaus

Nuoren mikkeliläisen taiteilijan apuraha on ollut haettavissa 31.10.2016 mennessä. Apuraha myönnetään 17 - 30 vuotiaalle mikkeliläiselle nuorelle, jonka kotikunta on Mikkeli ja jolla on näyttöä taiteellisesta toiminnasta sekä hakijan taiteenalallaan osoittamasta lahjakkuudesta. Pelkkä taiteen opiskelu ei ole riittävä peruste. Apurahan käyttötarkoitus on vapaa.

Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli yhteensä viisi kappaletta. Hakemuksissa oli tänä vuonna kuvataiteen, musiikin ja teatteritaiteen edustajien nuoria lahjakkaita hakijoita. Hakijat ovat Tiina Härkönen 18 v. taiteenalana musiikki, Isa Kiviaho 23 v. taiteenalana kuvataide, Henna Ustinov 22 v. taiteenalana musiikki, Veera Laitinen 27 v. taiteenalana esiintyvä taiteilija (sirkus ja fyysinen teatteri) ja Salla Sillanpää 28 v. taiteenalana teatteri, esittävä taide.

Yhteenveto hakijoista on oheismateriaalina. Apurahahakemukset liitteineen on ennakkoon nähtävillä lautakunnan sihteeri Tiina Turusella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta vahvistaa Vuoden 2016 nuoren mikkeliläisen taiteilijan apurahan suuruudeksi 3 000 € ja päättää, että Vuoden 2016 nuoren mikkeliläisen taiteilijan apuraha myönnetään teatteri-ilmaisun ohjaaja Salla Sillanpäälle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisäksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päätti, että palkinnon luovuttaa lautakunnan puheenjohtaja Marianne Huoponen.

Merkitään, että kultturijohtaja Marita Kajander selosti asiaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle.

Tiedoksi

Hakijat, kulttuurijohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 Mikkelin kaupunki
 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta
 PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11),  50101 MIKKELI