Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 22.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Toimintakertomus vuodelta 2016/Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alainen toiminta

MliDno-2017-409

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Kaupungin lisäksi on annettava selvitys koko konsernin tavoitteiden toteutumisesta, konserniohjauksen järjestämisestä ja konsernivalvonnasta sekä selvitettävä konsernissa tapahtuneet olennaiset muutokset. Konserniin liittyvistä selvityksistä lähetetään erillinen ohje.

Lautakuntien, johtokuntien ja taseyksiköiden sekä konserniyhtiöiden on annettava toimintakertomuksen tiedot tiistaihin 28.2. mennessä.

Toimintakertomuksen rakenne

Palvelusuunnitelman toteutuminen

Talousarviossa 2016 on päätetty toimielimen palvelusuunnitelma ja sen toteutuminen raportoidaan. Raportoinnissa on mainittava, mitä osaa suunnitelmasta ei ole toteutettu ja miksi. Lisäksi on annettava arvio merkittävistä todennäköisistä tulevista muutoksista (yhtiöittäminen, palvelurakennemuutos).

Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat

Talouden toteutuminen analysoidaan siten, että muodostuu kokonaiskuva toimielimen taloudellisesta tuloksesta. Toimielimen on tilinpäätöksessä raportoitava olennaiset poikkeamat ja annettava selvitys tulojen alituksista sekä menojen ylityksistä.

Talouden tasapainottaminen

Talousarvion mukaisten talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen on arvioitava.

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Lyhyt selonteko, kuinka toimielin on noudattanut kaupunginhallituksen 2.5.2016 § 148 hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Selvityksessä on arvioitava seuraavia asioita:

 1. sääntöjen ja päätösten noudattaminen
 2. tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta, miten järjestetty ja onko hoidettu
 3. riskienhallinnan järjestäminen ja miten valvonta on järjestetty. Jos toiminnassa on ilmennyt riskejä, selvitys riskeistä ja miten niihin oli varauduttu
 4. omaisuuden hankinta, luovutus ja hoito, miten valvottu ja hoidettu
 5. lyhyt selvitys ja arvio oman sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä arvio siitä, miten sisäisessä valvonnassa on onnistuttu
 6. lyhyesti toiminnan kokonaisarviointi sisäisen valvonnan näkökulmasta ja miten siinä on onnistuttu.

Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet raportoidaan toimielimen tuloskorteilla. Tuloskorttiin lisätään sarake Toteutuminen.  Jos tavoite on asetettu niin, että se sisältää toimielimen useamman tulosalueen toimintaa, on arvio annettava yksityiskohtaisemmin ja kerrottava kaikkien tulosalueiden toteutumisesta, jotta tavoitteen toteutumisesta muodostuu riittävä selvitys toiminnan toteutuksesta.

Tavoitteiden arvioinniksi ei riitä, että mainitaan, että ”on toteutunut” tai ”ei toteutunut”, vaan on kerrottava miten on toteutettu ja mitä on tehty tavoitteen toteuttamiseksi. Poikkeamat valtuuston asettamista tavoitteista on selvitettävä.

Tunnusluvut

Tunnuslukujen osalta raportoidaan TP 2015/ TA 2016/ TP 2016 ja Toteutuma %. Jos tunnusluvuissa olennaisia poikkeamia, poikkeamista on annettava lyhyt selvitys, mikä toiminnassa muuttui. Tietojen pitää perustua tilinpäätöstietoihin 2015 ja talousarvioon 2016.

Maisema

Ne lautakunnat, joilla on käytössä Kuntamaisema Maisemasuoritteet tallennetaan resurssitaulukoihin. Kirjanpidon eurot toimitetaan keskitetysti talouspalveluista Kuntamaisemaan. Maisemassa olevien toteutuneiden eurojen ja SAP- järjestelmässä olevien toteutumaeurojen on täsmättävä.

Toimialueet tekevät toimintakertomukseen tilaustaulukon, jossa on TP 2015-, TA 2016 (valtuusto)-, TA2016 + lmr-, TP2016- sekä Toteutuma %- sarakkeet. Palvelumäärissä tapahtuneet toiminnan lisäykset ja vähennykset ja niiden syyt raportoidaan ”viestit tilaajalle”- kentässä. Yksikkökustannuksien kasvun syyt on myös raportoitava.

Yleisesti

Vain olennainen raportoidaan suhteessa valtuuston asettamiin tavoitteisiin. Tekstien luettavuuteen, oikeakielisyyteen ja sujuvuuteen on kiinnitettävä huomiota. Lautakunnalle annettava kertomus voi olla laajempi. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet on arvioitava samoilla periaatteilla kuin valtuustotason tavoitteet.
 

Yhteenvetona vuoden 2016 toiminnan toteutumisesta voidaan todeta, että

 • lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot alittivat talousarvion 56 000 euroa: myyntitulot alittuivat 62 000 euroa ja muut toimintatulot 110 000 euroa ja tuet ja avustukset ylittyivät 116 000 euroa. Toimintakulut alittuivat 287 000 euroa: henkilöstömenot alittuivat 120 000 euroa, palvelujen ostot 54 000 euroa, avustukset 81 000 euroa ja muut toimintakulut alittuivat 32 000 euroa. Toimintakate muodostui talousarvioon nähden näin ollen 231 000 euroa paremmaksi.
   
 • tukipalvelujen talous toteutui talousarvion mukaisena.
   
 • yleisten kulttuuripalvelujen toimintakate toteutui 44 000 euroa talousarviota paremmin. Toimintatuottoja kertyi 10 000 euroa talousarviota enemmän: tuet ja avustukset ylittyivät noin 12 000 euroa ja muut toimintatulot alittuivat noin 2 000 euroa. Toimintakulut alittuivat 34 000 euroa: henkilöstökulut alittuivat 10 000 euroa, aineet, tavarat, tarvikkeet 6 000 euroa, avustukset 36 000 euroa ja muut toimintakulut alittuivat 4 000 euroa – palvelujen ostot ylittyivät 22 000 euroa.
   
 • kirjastojen talous toteutui hyvin: kirjaston toimintakate parani 95 000 euroa talousarvioon verrattuna. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 114 000 euroa. Myyntitulot ylittyivät 22 000 euroa, tuet ja avustukset 99 000 euroa ja vuokratulot ylittyivät 6 000 euroa – muut toimintatuotot alittuivat 13 000 euroa. Toimintakulut ylittyivät 19 000 euroa: palvelujen ostot ylittyivät 14 000 euroa, aineet, tavarat, tarvikkeet 11 000 euroa ja muut toimintakulut ylittyivät 27 000 euroa – henkilöstömenot alittuivat 33 000 euroa.
   
 • liikunta- ja nuorisopalvelujen talous toteutui hyvin: toimintakate oli 68 000 euroa budjetoitua parempi. Toimintatuotot alittuivat 242 000 euroa: myyntituotot alittuivat 16 000 euroa, tuet ja avustukset 62 000 euroa ja vuokratulot 30 000 euroa sekä muut toimintatulot alittuivat 134 000 euroa. Toimintakulut alittuivat peräti 310 000 euroa: henkilöstökulut alittuivat 96 000 euroa, palvelujen ostot 142 000 euroa, avustukset 45 000 euroa ja muut toimintakulut alittuivat 43 000 euroa – aineet, tavarat ja tarvikkeet ylittyivät 16 000 euroa.
   
 • museopalveluiden toimintakate toteutui lähes talousarvion mukaisena: toimintakate parani 12 000 euroa. Toimintatuloja kertyi 48 000 euroa talousarviota enemmän: myyntituotot alittuivat 10 000 euroa ja tuet ja avustukset ylittyivät 58 000 euroa. Toimintakulut ylittyivät 36 000 euroa: henkilöstökulut ylittyivät 13 000 euroa, palvelujen ostot 47 000 euroa ja muut toimintakulut ylittyivät 1 000 euroa – aineet, tavarat ja tarvikkeet alittuivat 26 000 euroa.
   
 • kaupunginorkesterin talous toteutui hyvin: toimintakate parani 14 000 euroa. Toimintakatteen paraneminen johtui toimintatuottojen ylittymisellä – toimintakulut toteutuivat talousarvion mukaisina.
 • yleisten kulttuuripalvelujen palvelusuunnitelma toteutui tavoitteiden mukaisesti. Lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalveluita tuotettiin itse ja yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Avustuksilla mahdollistettiin erilaisia tapahtumia ja muuta taide- ja kulttuuritoimintaa. Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenyydestä sanouduttiin irti, yhteistyötä kuitenkin jatketaan. Palveluita kehitettiin mm. avustuksien osalta sähköiseksi ja osallisuutta ja osallistumista kehitettiin mm. kulttuurikamelin ja kulttuuripolun osalta webropol-kyselyin.
   
 • kirjastotoimintaa on kehitetty palvelustrategian linjausten mukaan lähipalveluna, mutta kirjastoautotoiminta lakkautettiin vuoden alusta. Keskeisimpiä haasteita palvelujen onnistuneen toteutumisen kannalta ovat riittävän kirjastoammatillisen henkilökunnan säilyttäminen ja henkilökohtaisten asiantuntijapalveluiden kehittäminen muuttuvat asiakastarpeet huomioiden. Uuden opetussuunnitelman tueksi laadittu Kirjastopolku lanseerattiin käyttöön syksyllä 2016. Uusia kirjastotuntimalleja testattiin kevään aikana, ja henkilökuntaa koulutettiin muun muassa iPadeja hyödyntävään kirjavinkkaukseen sekä virtuaalisesti toteutettavaan kirjastosuunnistukseen.
   
 • liikuntasihteerin toimen muuttaminen liikunnanohjaajan toimeksi on osoittautunut järkeväksi: ohjattuja liikuntaryhmiä on saatu lisättyä ja ohjattuun liikuntaan osallistuvien määrä on lisääntynyt. Etsivään nuorisotyöhön perustettiin 6 toimea. Olkkaritoimintaa valmistaudutaan jatkamaan ennallaan soten pois siirtymisestä huolimatta. Uudenlaisia yhteistyösopimuksia on tehty niin Rantakeitaan kahvion ja lipunmyynnin järjestämisen kuin kaupunkialueen liikuntapaikkatarjontaa täydentävän yksityisen pienjalkapallohankkeen osalta. Vain vähäisellä käytöllä olevien liikuntapaikkoja ja –reittejä on jätetty pois hoito-ohjelmasta palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.
   
 • rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman osalta museon palvelusuunnitelma toteutuu poikkihallinnollisen Mikkelin kulttuuriympäristötyöryhmän kautta. Opetustoimen kanssa toteutettava Museolinkki –toiminta jatkuu. Toiminnan tuloksena kouluille tuotetaan museopedagogista opetusmateriaalia. Museotoimi osallistui Kulttuuripolku- ja KulttuuriKameli –toimintaan. Museotoimen kymmenestä perusnäyttelystä kaikki yhtä lukuun ottamatta olivat avoimia yleisölle. Museotoimen eri kohteissa toteutettiin seitsemän suurempaa vaihtuvaa näyttelyä. Lokakuun lopussa toteutettu Museoiden yö oli erityisen suosittu, sillä kolmessa avoimena olleessa kohteessa kävi yhteensä 4 232 kävijää yhden illan aikana.
   
 • kaupunginorkesteri toimii palvelusuunnitelman mukaisesti tuottaen korkeatasoista musiikkitarjontaa. Uusia avauksia ohjelmatarjonnan kehittämiseksi on tehty: uusi Soiva pääsiäinen -konserttisarja ja uutta lapsille suunnattua sisältöä. Yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa tehdään paljon, ja esityksiä on viety paljon konserttisalin ulkopuolelle.
 • kaikkiin tavoitteiden toteutumisen seurantaan ei saatu numeerisia arvoja: viimeisin vuonna 2015 tehty Kouluterveyskysely epäonnistui – uusi kysely tehdään keväällä 2017. Kävijämäärät 2016 olivat seuraavat: kirjastot 570 224 käyntiä (tavoite 500 000), museot 36 311 (20 000), orkesteri 15 243 (17 000), uimahallit 153 896 (Rantakeidas 118 505, Naisvuori 35 391 – tavoite 185 000) ja Mikkelin teatteri 43 163 (55 000). Toimenpiteinä toteutettiin mm. kirjaston Luovasti lisää lukutaitoja – hankeen nuorten sanataidepaja sekä tubetuksen minikurssi, jossa tuettiin nuorten osallisuutta, digitaitoja ja yhteisöllisyyttä – myös erityistukea tarvitseville nuorille järjestettiin mediaklubeja. Yleiset kulttuuripalvelut järjestivät mm. muotoilutyöpajoja yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa, myös graffititaidetyöpaja ja teatterityöpaja järjestettiin. Liikunta- ja nuorisopalvelut järjestivät koulujen urheilukilpailuja, luistelukilpailun, alakoulujen salibandykisan sekä kouluviestikarnevaalin. Kaupunginorkesteri toteutti OKM:n rahoituksella uuden lastenkonserttikokonaisuuden. Etsivässä nuorisotyössä toteutui 1 459 käyntiä/tapaamista, tavattiin 389 nuorta ja työskenneltiin myös 258 nuoren vanhemman kanssa.
 • talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kirjastoauton toiminta lakkautettiin 1.1.2016 alkaen. Tulosalueiden hankinnat ovat olleet suunniteltuja ja harkittuja. Liikunta- ja nuorisopalveluissa vain vähän käytettyjä kenttiä ja ulkoilureittejä on jätetty pois hoito-ohjelmasta vuonna 2014 hyväksytyn ja vuonna 2016 päivitetyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Otavan nuorisotalo irtisanottiin loppuvuodesta. Nuorisotalon toiminta siirretään samaan tilaan Otavan kirjaston kanssa. Siekkilän koulun liikuntasali irtisanottiin loppuvuodesta 2016.
 • kaupungin hallintosääntö ja sivistystoimen toimintasääntö ohjaavat lautakunnan alaista toimintaa ja päätöksentekoa. Lautakunnan alaisessa toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Sääntöjä ja päätöksiä noudatetaan ja toiminnan tavoitteita toteutetaan ja niitä seurataan säännöllisesti. Taloutta valvotaan ja seurataan vahvistettujen ohjeiden mukaisesti ja siitä raportoidaan lautakunnalle kuukausittain. Taloudelliset vastuut on jaettu siten, että asiatarkastuksesta ja hyväksynnästä vastaavat eri henkilöt. Järjestely on toiminut hyvin. Suurimmat hankinnat on kilpailutettu hankintapalveluiden avulla, ja muissa hankinnoissa on noudatettu hankintasääntöä. Sopimukset ovat ajan tasalla, ja sopimusseuranta on järjestetty. Sopimuksia on noudatettu. Henkilökunnan rekrytoinnissa on noudatettu kaupungin voimassa olevia ohjeita. Lakien ja sääntöjen mukaista toimintaa on tarkasteltu normaalin päätöksenteon yhteydessä.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Tulosalueet tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja.

Toimintakertomukseen on liitetty lautakuntien alaisten tulosalueiden talouden ja toiminnan toteumatiedot.

Liite Toimintakertomus 2016

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Lisätään toimintakertomukseen  2016 yleisten kulttuuripalvelujen suoritteet:
kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa: yhteensä 42 819 kävijää
kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta: yhteensä 12 013 kävijää
säännöllistä kulttuuriavustusta saavien kävijä-/osallistujamäärä: yhteensä 9512 kävijää.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi  lautakunnan alaisten toimintatuottojen alituksen 51 000 eurolla. Alitus kohdistuu liikuntapalveluihin ja siellä Naisvuoren uimahallin tuloihin (alitus noin 107 600 euroa) tilikohta 353000 140256302. Naisvuoren uimahalli on ollut suljettuna remontin vuoksi kesästä 2016 alkaen.

Kulttuuri-, nuoriso ja liikuntalautakunta hyväksyy toimintakertomuksen liitteen mukaisena ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Antti Mattila poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.46.

Tiedoksi

Talouspalvelut/Tiina Viskari

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.