Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Mikkelin kaupungin omistajapoliittisten linjausten päivitysprosessi

MliDno-2016-2270

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

 1. se hyväksyy omistajapoliittiset linjaukset
 2. oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään asiakirjaan myöhemmin tehtävät teknisluonteiset organisaatioympäristössä tapahtuvat muutokset
 3. oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan konserniohjetta täydentävät soveltamisohjeet ja
 4. oikeuttaa konsernipalveluiden konserniohjausryhmän tekemään asiakirjaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia.

 

 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana tehtiin seuraavat esitykset:

 1. Valtuutettu Markku Turkia esitti valtuutettujen Raine Lehkosen, Rauni Berdntin ja Veli Liikasen kannattamana sivulle 6 kohtaan 32 seuraavan muutoksen: "Kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada kuntalaissa säädetyllä tavalla tietoja kaupungin viranomaisilta, ja kuntalain mukainen tiedonsaantioikeus ulotetaan koskemaan myös yhtiömuotoisia tytäryhteisöjä. Kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada kaupungin hallussa olevia tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, joita he pitävät toimessaan tarpeellisena, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Lisäksi tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiin kirjataan erillismääräyksillä luottamushenkilöiden tietojensaannista. Tietojensaantia koskeva pyyntö esitetään kaupunginkanslialle, jos kyse on kaupungin hallussa olevista tiedoista. Mikäli pyyntö perustuu tytäryhtiön tietojensaantioikeutta koskevaan yhtiöjärjestysmääräykseen, pyyntö esitetään suoraan kyseiselle tytäryhtiölle. Luottamushenkilö ei saa luovuttaa tietojensaantioikeuden nojalla saamiaan tietoja eteenpäin, koska tiedot on tarkoitettu vain hänelle henkilökohtaisesti luottamustehtävän hoitamista varten."
   
 2. Valtuutettu Erkki Rantalainen esitti valtuutettujen Markku Turkian ja Olli Nepposen kannattamana lisäyksen sivulle 3 kohtaan 2.2. toiseen kappaleseen rivin 6 keskeltä alkaen "Sijoitusomistusten tulee olla riittävästi hajautettuja."
   
 3. Valtuutettu Rauni Berndt esitti valtuutettujen Veli Liikasen ja Markku Turkian kannattamana, että konserniyhtiöiden tilannekatsaukset annettaan kaupunginhallitukselle eikä nyt esitetyllä tavalla kaupunginhallituksen jaostolle.
   
 4. Valtuutettu Jukka Pöyry esitti, että sivulta 15 kohdasta Etelä-Savon Energia poistetaan lause "Energialiiketoiminnassa tapahtuvat muutokset vaativat energiaomistusten jatkuvaa tarkastelua." Koska kukaan ei kannattanut Jukka Pöyryn esitystä, se raukesi.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavia kannatettuja esityksiä ja, että on äänestettävä.

 1. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Markku Turkian esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 kyllä ääntä, 19 ei ääntä, 3 tyhjää ääntä ja yksi oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 2.
   
 2. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Erkki Rantalaisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 kyllä ääntä, 55 ei ääntä, yksi tyhjä ääni ja yksi oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että Erkki Rantalaisen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 3.
   
 3. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät kyllä ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Rauni Berndtin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 kyllä ääntä, 17 ei ääntä, 2 tyhjää ääntä ja yksi oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 4.

Merkitään, että äänestysluettelot liitetään pöytäkirjaan. Liitteet 2-4.

Muilta osin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti kaupungin omistajapoliittisista linjauksista 20.2.2017. Valtuuston päätöksen mukaiset linjaukset ovat pykälän liitteenä. Linjausten osalta tulisi selvittää linjausten päivitystarve, päivitystapa ja aikataulu. Konserni- ja elinvoimajaosto käy asiasta keskustelun jatkovalmistelua varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa päivitysprosessin jatkovalmistelua varten työryhmän, johon nimettiin Markku Kakriainen (vastuuhenkilö), Armi Salo-Oksa ja Arto Seppälä. Työryhmälle asetettiin aikatauluksi työn valmistuminen tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.