Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 It-arkkitehdin luottokorttihakemus

MliDno-2018-105

Valmistelija

  • Katja Meskanen, taloussuunnittelupäällikkö, katja.meskanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tietohallintopäällikkö Kimmo Kokko esittää, että myönnettäisiin IT-arkkitehti (Mari Jokiniemi) Nordean First Card -luottokortti virantoimituksesta aiheutuneiden kustannusten maksamiseen 1 000 euron kuukausittaisella käyttörajoituksella. Talouspalvelut sekä hankintapalvelut puoltaa esitystä, koska luottokortilla ostettaessa saadaan sovellustoimittajilta tuote edullisemmin. Luottokorttiohjeet on hyväksytty konserni- ja elinvoimajaoston kokouksessa 11.9.2018 § 75.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että kaupungin maksuaikakortti myönnetään IT-arkkitehdille (Mari Jokiniemi) ja talouspalvelut käynnistää hakumenettelyt sekä ohjeistaa käyttäjän kortin käyttöön.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mari Jokiniemi, tietohallinto, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi