Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 8.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Päivitys kaupungin edustajien nimeämiseen keskeisten yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin

MliDno-2017-1413

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, konsernitarkastaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 28 §:n mukaan kaupunginhallituksen konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungilla on puhevalta, sekä vastaa tarpeellisten toimintaohjeiden antamisesta näille.

Konserni- ja elinvoimajaosto on päätöksellään 20.6.2017 § 11 nimennyt kaupungin edustajat keskeisten yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin vuosille 2017-2021.

Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokousedustajiin on toivottu päivityksiä siten, että edustukset olisivat seuraavat:

Yhtiö Omistus (%) Yhtiökokous-edustaja Varaedustaja
As Oy Pirttitie III 100 Kiinteistöjohtaja Vuokrauspääl-likkö
As Oy Mikkelin Hauki-Koivikko 70 Kiinteistöjohtaja Palvelupäällik-   kö
Kiint.Oy Mikkelin Takojankatu 1 58,63 Vuokrauspäällikkö Palvelupäällik-   kö
Mikkelin Arkistotalo Oy 56 Kiinteistöjohtaja Palvelupäällik-   kö
Kiint.Oy Otavan Ketola 47,26 Palvelupäällikkö Vuokrauspääl-likkö
Kiint.Oy M:lin mlk:n Kuuselan kulma 41,02 Kiinteistöjohtaja Palvelupäällik-   kö
As Oy Partinkartano 30,64 Kiinteistöjohtaja Vuokrauspääl-likkö
Kiinteistö Oy Näsiäkara (vähemmistöosakkuusyhtiö) 10 Kiinteistöjohtaja Palvelupäällik-kö

 

Lisäksi konserniohjausryhmä esittää uusien yhtiöiden yhtiökokouksiin nimettäväksi yhtiökokousedustajat seuraavasti:

Yhtiö Omistus (%) Yhtiökokous-edustaja Varaedusta- ja 
Meidän IT ja Talous Oy (Meita) (vähemmistöosakkuusyhtiö) (omistusjärjestely kesken)1 Kaupunginlakimies Konsernitar-kastaja
Efetta Oy (vähemmistöosakkuusyhtiö)

(omistusjärjestely kesken)1

Kaupunginlakimies Konsernitar-kastaja
Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy (osakkuusyhtiö) 20 %2 Kaupunginlakimies Konsernitar-kastaja


1 Kaupunki maksaa Meita Oy:n ja Efetta Oy:n osakkeiden merkintähinnat tammikuun 2019 aikana. Lopulliset omistusosuudet tarkentuvat kevään aikana. Omistusosuudet jäävät kuitenkin vähemmistöosakkuusyhtiön tasolle.

2 Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n omistusosuus laskee tammikuun 2019 loppuun mennessä 20 prosenttiin (laskennallinen konserniomistus 70,57 %, säätiön kautta), kun Muistin tukisäätiö on maksanut sille suunnatun osakeannin osakkeiden merkintähinnan yhtiölle. Tällä hetkellä kaupungin omistusosuus yhtiöstä on vielä 100 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy päivitykset kaupungin nimettyihin edustajiin ja varaedustajiin sekä uusien yhtiöiden yhtiökokousedustajat ja varaedustajat esitettyjen listausten mukaisesti 8.1.2019 alkaen kuluvan valtuustokauden loppuun saakka.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto varaa itselleen oikeuden nimetä myös luottamuhenkilön kaupungin edustajaksi, ja varaa samalla kansliapalveluille oikeuden nimetä tarvittaessa muun kaupungin edustajan, mikäli yhteisön esitetyt edustajat ovat yhtäaikaisesti estyneitä.

Muiden kuin esitetyissä listauksissa mainittujen yhteisöjen osalta jäävät voimaan jaoston aiemmalla päätöksellä (20.6.2017 § 11) nimetyt yhtiökokousedustajat ja varaedustajat.

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Tiedoksi

Nimetyt edustajat

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.