Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Konserniyhtiöiden kuuleminen 2020

MliDno-2020-258

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2020 mukaisesti. Hallintosäännön 28 §:n mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. Lisäksi jaoston tehtävänä on raportoida kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Kaupunginhallituksen päätöksen 16.12.2019 § 530 perusteella konserniyhtiöiden kuulemiset järjestetään jatkossa kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston yhteisinä, kokouksista erillisinä tilaisuuksina. Kuulemisten järjestämisvastuu säilyy konserni- ja elinvoimajaostolla, ja kaupunginhallituksen jäsenillä (varajäsenillä, kun varsinainen jäsen estynyt) on osallistumisoikeus näihin tilaisuuksiin.

Kaupunki on määritellyt talousarviossa 11 tytäryhtiölle valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Näiden yhtiöiden tehtävänä on palvelutuotannon hoitaminen tai kaupungin kehittämistoimintaan keskeisesti osallistuminen. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä tytäryhtiön ja yhteisön konsernivastuuhenkilön kanssa. Konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan konserni- ja elinvoimajaostolle vuosittain siten, että kaupungin seuraavan vuoden talousarvion tavoitteiden määrittelyssä voidaan huomioida kuluvan vuoden tavoitteiden toteutuminen. Valtuusto arvioi konsernin tavoitteiden toteutumista vuosittain tilinpäätöksissä. Kaupunginhallitus antaa konsernitilinpäätöksen yhteydessä tiedot kaupunginvaltuustolle konsernin toiminnasta ja taloudesta.

Konserniyhtiöitä pyydetään keväällä 2020 kuultavaksi seuraavalla alustavalla aikataululla:

  • ma 27.4.2020 klo 12.00-15.30: Etelä-Savon koulutus Oy ja Kasvu-Esedu Oy, Mikkelin Ravirata Oy, Mikkelin Jäähalli Oy
  • ma 18.5.2020 klo 12.00-15.30: Etelä-Savon Energia Oy, Metsäsairila Oy, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

 

Syksyllä 2020 erikseen vahvistettavana ajankohtana järjestetään kolmas tilaisuus, johon kutsutaan kuultavaksi Kiinteistökehitys Naistinki Oy, Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy, Mikalo Oy, Mikkelin Asumisoikeus Oy ja Mikkelin opiskelija-asunnot Oy.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee alustavan kuulemisaikataulun tietoonsa saatetuksi ja antaa tarpeelliseksi katsomansa ohjeistukset, ennakkokysymykset ja muut toiveet vierailujen järjestämiseen.

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.