Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Jälkaväkimuseosäätiön perustaminen

MliDno-2019-2183

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Jalkaväkimuseo on lähettänyt seuraavan kirjeen 24.9.2019:

"Jalkaväkimuseo

Jalkaväkimuseo kokoaa, taltioi, tutkii ja esittelee suomalaisen jalkaväen perinteitä ja historiaa Ruotsin vallan ajasta nykypäivään. Museota ylläpitää Jalkaväen säätiö. Jalkaväkimuoseo avattiin yleisölle 1982. Käynnissä on 38. toimintavuosi. 

Museon omaan kokoelmaan kuuluu noin 2000 museoesinettä. Sotamuseon deponoimaa materiaalia on yhteensä noin 400 esinettä. 

Jalkaväkimuseo toimii Mikkelin vanhalla kasarmialueella kahdessa 1880-luvulla rakennetussa puukasarmissa. Näyttelytilaa on käytössä noin 2000-neliötä, lisäksi on toimisto-, varasto- ja  huoltotilaa. Jalkaväkimuseon rakennukset ovat olleet Mikkelin kaupungin omistuksessa vuoden 2019 alusta.

Jalkaväkimuseo toimii puolustusvoimien Sotamuseon yhteistoimintamuseona. Nykyinen yhteistoimintasopimus on voimassa vuoden 2021 loppuun. 

Viime vuosina Jalkaväkimuseoon on vuosittain tutustunut noin 10000 museovierasta. Vieraista koululaisia on yli 10 prosenttia. Kuluvana vuonna kävijämäärä on hieman kasvussa. Jalkaväkimuseo omalta osaltaan ylläpitää ja rakentaa kansalaisten maanpuolustustahtoa. 

Resurssit

Jalkaväkimuseolla on töissä kaksi vakituista museoammatillisesti koulutettua henkilöä. Lisätyövoimaa saadaan mm. harjoittelijoista ja työllisyysvaroin palkatuista henkilöistä sekä vapaaehtoisista. 

Museon toimintamenot, yhteensä noin 110000 euroa muodostuvat henkilöstökuluista (75000 e) ja muista toimintamenoista (varsinaiset toimintamenot, hallinto-, markkinointi-, atk-, turvallisuus- yms. menot, yhteensä noin 35000 e). 

Museo saa museolain perusteella valtionapua vuosittain noin 50 000 euroa. Mikkelin kaupunki on tukenut museon toimintaa noin 20000 eurolla. Pääsylippu- ja museokauppatulot ovat noin 35000 euroa. Lisäksi museo on saanut satunnaisia avustuksia näyttelytoimintaan. Jalkaväen säätiö on kattanut mahdollisen menojen ja tulojen erotuksen. 

Tulevaisuus

Mikkelin kaupunki on ottanut vuokraisännän roolin hankittuaan museon kiinteistöt omistukseensa. Kaupunki tukee Jalkaväkimuseota kumppanuussopimuksen mukaisesti. 

Mikkeli on saanut perusrahoituksen sodan ja rauhan keskus Muistille, jonka perustaminen on käynnissä. Jatkossa Mikkelissä tulee toimimaan merkittävä sotahistoriallinen museokokonaisuus: Päämajamuseo, joka esittelee sodan johtamista, Muisti, joka esittelee sodan kokemista ja Jalkaväkimuseo, joka esittelee sodan käymistä. Mikkelissä on käynnissä museostrategian laatiminen, joka laaditaan yhteistyössä kaupungin kulttuuri- ja museotoimen sekä Jalkaväkimuseon kesken. 

Museolain uudistukseen liittyen Jalkaväen säätiö on hakenut Jalkaväkimuseolle valtionosuutta vuosille 2020-23. Jalkaväen säätiö ei ole tekemässä opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämää sääntömuutosta valtionosuuden saamiseksi vaan on käynnistänyt Jalkaväkimuseosäätiön perustamishankkeen. Prikaatikenraali (evp) Olli Nepponen on nimetty valmistelemaan Jalkaväkimuseosäätiön perustamista apunaan Jalkaväkimuseon johtaja. Jalkaväen säätiö siirtää perustettavalle säätiölle Jalkaväkimuseon kokoelmat ja muun omaisuuden. 

Tukipyyntö

Esitämme, että Mikkelin kaupunki tukisi Jalkaväkimuseosäätiön perustamista osallistumalla säätiön peruspääomaan 10000 eurolla, tai sopivaksi katsomallaan summalla. Perustajana Mikkeli voi nimetä edustajansa Jalkaväkimuseosäätiön hallitukseen. Jalkaväkimuseosäätiön sääntöluonnos on liitteenä."

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki osallistuu Jalkaväkimuseosäätiön perustamiseen ja sijoittaa peruspääomaan 10.000 euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että määräraha huomioidaan vuoden 2020 talousarviossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on päättänyt 25.11.2019 § 451 osallistua Jalkaväkimuseosäätiön perustamiseen ja sijoittaa sen peruspääomaan 10.000 euroa.

Summa on huomioitu vuoden 2020 talousarviossa.

Jalkaväkimuseon säätiö sr järjestää perustamiskirjan allekirjoitustilaisuuden Jalkaväkimuseolla ke 19.2.2020 klo 12.00 alkaen. Kaikkia perustajia on pyydetty ilmoittamaan osallistumisesta allekirjoitustilaisuuteen 10.2.2020 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan Jalkaväkimuseon säätiö sr perustamiskirjan allekirjoitustilaisuuteen ja perustamiskirjan allekirjoittajan.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Mikkelin kaupungin edustajan säätiön hallitukseen.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin edustajaksi allekirjoitustilaisuuteen kaupunginlakimies Jukka Savolaisen. 

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nimesi Jalkaväkimuseon säätiön sr hallitukseen kaupungin edustajaksi Olli-Pekka Leskisen.

Tiedoksi

NImetyt edustajat, Jalkaväkimuseosäätiön valmistelijat

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.