Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 26.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Luottokorttihakemus/ Mikkelin kaupunginorkesteri, vt. intendentti Jukka Mäkelä

MliDno-2017-379

Valmistelija

  • Jari Laitinen, taloussuunnittelupäällikkö, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen jaosto on 27.8.2012 § 155 päättänyt luottokortin hakemisesta kaupunginorkesterin intendentti Nikke Isomöttöselle. Kortti on haettu verkkohankintojen maksamiseen nuottimateriaalin hankinnan ja vuokrauksen osalta sekä ulkomaisten taiteilijoiden lentolippuvarauksia varten.

Nikke Isomöttönen ei ole enää Mikkelin kaupungin palveluksessa. Luottokortille on em. hankintoja varten edelleen tarvetta. Kaupunginorkesterin vt. intendenttinä toimii sivistystoimenjohtajan 7.7.2017 § 53 viranhaltijapäätöksen mukaisesti Jukka Mäkelä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että kaupunginorkesterin vt. intendentti Jukka Mäkelälle haetaan Nordean First Card- luottokortti 2 000 euron kuukausittaisella käyttörajalla. Luottokorttilaskut hyväksyy hallintojohtaja.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jukka Mäkelä, talouspalvelut, Nordea Rahoitus Suomi Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi