Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 26.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Anomus Lautamiesten koulutuspäiville 16.-18.9.2017, Etelä-Savon Käräjäoikeuden Lautamiehet ry

MliDno-2017-1965

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Käräjäoikeuden Lautamiehet ry anoo kirjeellään 21.9.2017 koulutustukea Mikkelin kaupungin valitsemien lautamiesten osallistumiselle koulutuspäiviin 16.-18.9.2017. Koulutus on järjestetty laivaseminaarina Helsinki - Tukholma - Helsinki. Avustusta anotaan 3 x 150 euroa. Koulutuspäiville osallistuivat Jonna Kuutsuo, Matti Kääriäinen ja Tapani Varjus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää myöntää Etelä-Savon Käräjäoikeuden Lautamiehet ry:lle 450 euron avustuksen lautamiesten koulutuspäiville
16. - 18.9.2016 osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin. Avustus maksetaan kaupunginhallituksen ao. menokohdalta (140214001, tili 474100).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Käräjäoikeuden Lautamiehet ry, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa..

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi